اگر وسط های یک لوزی را به طور متوالی به هم وصل کنیم کدام شکل حاصل میشود

0

اگر وسط های یک لوزی را به طور متوالی به هم وصل کنیم کدام شکل حاصل میشود را در سایت ساتین مشاهده کنید.

اگر وسط های یک لوزی را به طور متوالی به هم وصل کنیم کدام شکل حاصل میشود

اگر وسط ضلع های یک لوزی را به طور متوالی به یکدیگر وصل کنیم … بدست میاید؟

اگر وسط ضلع های یک لوزی را به هم وصل کنیم شکل حاصل مستطیل میشود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ