کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر چند جمله دارد

0

کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر چند جمله دارد را در سایت ساتین مشاهده کنید.

کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر چند جمله دارد

از سوال های ترکیبی هست میتوان با روش مستقیم رفت که به ۳ جمله میرسی
و میتوانی از روش ارایه بروی که به ۲ جمله میرسی(بدل)
و میتوان از صفات و رقینیه رفت که ۴ جمله میشود
اما به طور درست و منطقی باید به سه جمله روی اورد

جواب : «۳ جمله دارد»

  • کم گوی
  • گزیه گوی
  • چون در تا ز اندک تو جهان شود
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ