در صورت فراموشی سجده و همچنین تشهد در نماز چه کار می کنید؟

0

در صورت فراموشی سجده و همچنین تشهد در نماز چه کار می کنید؟ را در سایت ساتین مشاهده کنید.

در صورت فراموشی سجده و همچنین تشهد در نماز چه کار می کنید؟

اگر فرد به‌طور اجمالی می‌‌‌‌داند که یا سجده و یا تشهّد را فراموش کرده و نمی‌داند کدام یک بوده، باید سجده را قضا نماید و سجدۀ سهو هم به‌جا آورد و احتیاط مستحب آن است که تشهّد را نیز قضا نماید.

پاسخ مکارم شیریزای به شرح زیر می باشد

چنانچه نمازگزار در نماز مستحبی یک سجده یا تشهد را فراموش نماید، وظیفه‌ی او چه است؟

نماز صحیح است و سجده و تشهد فراموش‌شده قضا ندارد.

اگر نمازگزار در رکعت اوّل یک سجده و در رکعت دوّم، تشهد و در رکعت سوّم رکوع را فراموش کند وظیفه‌اش چیست؟

اگر بعد از سجده‌ی دوم متوجه شود که رکوع را انجام نداده است نماز او باطل است، ولی چنانچه پیش از سجده اوّل یا میان دو سجده، یا قبل از آنکه پیشانى براى سجده دوم در رکعت سوّم به زمین رسد متوجّه شود، آن رکعت را رکعت دوّم خود قرار می‌دهد و تشهد می‌خواند و بعد از نماز سجده فراموش‌شده را قضا می‌کند و سپس سجده‌های سهو را طبق دستور رساله انجام می‌دهد و احتیاطاً نماز را اعاده کند و اگر بعد از هر دو سجده متوجّه شود، نماز او باطل است.

سجده‌ی یا تشهد فراموش‌شده را چگونه بعد از نماز انجام می‌دهند، آیا تکبیر لازم دارد؟

براى قضاى سجده یا تشهد، بعد از نماز نیّت می‌کند، سپس همان سجده یا تشهد را بدون الله‌اکبر و چیز اضافى دیگر قضا می‌کند و بعد بنا بر احتیاط واجب سجده سهو به‌جا می‌آورد.

اگر نمازگزار در نماز سجده و تشهد را فراموش نماید ولی قبل از قضا نمودن مبطل نماز را به‌جا آورد، چه وظیفه‌ای دارد؟

هرگاه بعد از نماز کارى کند که صورت نماز را به هم می‌زند یا نماز را باطل می‌کند (مثل‌اینکه پشت به قبله کند) باید قضاى سجده و تشهد را به‌جا آورد و نماز را بنا بر احتیاط واجب اعاده کند و اگر کارى کند که سجده سهو می‌آورد، بعد از قضاى سجده یا تشهد احتیاط واجب آن است که سجده سهو به‌جا آورد.

چنانچه نمازگزار تشهد نماز را فراموش نماید، نمازش چه حکمی دارد و وظیفه‌ی او چه است؟

چنانچه تشهد فراموش شود احتیاط مستحب این است که بعد از نماز قضای آن را به‌جا آورند و بعدازآن بنا بر احتیاط واجب سجده‌ی سهو به‌جا آورند، البته تشهد سجده‌ی سهو کفایت از سجده‌ی فراموش‌شده می‌کند.

شک در فراموش کردن سجده یا تشهد

چنانچه نمازگزار شک نماید که سجده یا تشهد را فراموش کرده، یا می‌داند یکی از آن دو را فراموش کرده اما نمی‌داند کدام‌یک از آن‌ها بوده، تکلیف او چه است؟

اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب نیست قضا کند و اگر مى‏داند یکى را فراموش کرده، امّا نمى‏داند کدام‌یک بوده، هر دو را قضا کند و هرکدام را اوّل به‌جا آورد مانعى ندارد.

شک در به‌جا آوردن سجده و تشهد فراموش‌شده

اگر نمازگزار شک نماید سجده و تشهدی که بر او واجب شده است را به‌جا آورده یا نه وظیفه‌ای او چه است؟

هرگاه شک کند که آیا قضاى سجده یا تشهد فراموش‌شده که بر عهده او بود بعد از نماز به‌جا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر گذشته نیز بنا بر احتیاط واجب باید قضاى آن را به‌جا آورد و نماز او صحیح است.

آیا برای به‌جا آوردن سجده و تشهد فراموش‌شده رعایت شرایط نماز مثل وضو و قبله لازم است؟

در قضاى سجده و تشهّد فراموش‌شده تمام شرایط نماز مانند طهارت و قبله و شرط‌های دیگر لازم است و باید بلافاصله بعد از نماز انجام دهد و در تشهّد فراموش‌شده لازم نیست سلام داده شود.

حکم سجده‌ی فراموش‌شده

چنانچه نمازگزار سجده را فراموش نماید، نماز او چه حکمی دارد و چه وظیفه‌ای دارد؟

هرگاه کسى یک یا چند سجده نماز را فراموش کرد، نماز صحیح است ولی باید قضاى آن را بعد از نماز به‌جا آورد (البته اگر دو سجده از یک‌رکعت فراموش شود نماز باطل است) و بنا بر احتیاط واجب سجده‌ی سهو به‌جا می‌آورد.

چنانچه در نماز سجده و تشهد فراموش شود، می‌توان‌ هرکدام را مقدم داشت یا باید ترتیب رعایت شود؟

اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هرکدام را اول فراموش کرده اول قضا کند و اگر نداند کدام‌یک را اول فراموش کرده بنا بر احتیاط واجب یک سجده و بعد یک تشهد و بار دیگر یک سجده به‌جا می‌آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قضا کرده است.

چنانچه سجده‌ی سهو و تشهد بر نمازگزار واجب شده باشد، آیا باید هر دو را انجام بدهد یا تشهد سجده‌ی سهو کفایت از تشهد فراموش کرده می‌کند؟

در مورد تشهد، انجام سجده سهو به‌تنهایی کافی است و تشهد سجده سهو، کفایت از تشهد فراموش‌شده می‌کند، هرچند احتیاط مستحب در به‌جا آوردن آن است.

چنانچه نمازگزار در نماز کاری انجام بدهد که سجده‌ی سهو برا او واجب شده است و هم‌چنین سجده یا تشهد را فراموش نماید، چگونه باید آن‌ها را انجام بدهد و کدام مقدم است؟

هرگاه علاوه بر قضاى سجده یا تشهد، سجده سهو نیز بر ذمّه او باشد، باید بعد از نماز اوّل سجده یا تشهد را قضا کند و بعد سجده سهو را به‌جا آورد. (در مورد تشهد، انجام سجده سهو به‌تنهایی کافی است و تشهد سجده سهو، کفایت از تشهد فراموش‌شده می‌کند).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ