از ماهیچه های غیر ارادی

0

جواب از ماهیچه های غیر ارادی را در سایت ساتین مشاهده کنید.

ماهیچه های غیر ارادی و ارادی را نام ببرید؟

ماهیچه های غیر ارادی مثل ماهیچه های قلب ،معده و روده و پلک زدن

ماهیچه های ارادی مثل ماهیچه های دست و پا و انگشتان

به چه ماهیچه ای غیر ارادی میگویند؟

ماهیچه های غیر ارادی یعنی ماهیچه هایی هستند که بدون دستور ما و بدون آزاده ما کار میکنند

مانند ماهیچه قلب و رگ

از ماهیچه های غیر ارادی می توان به:

عضلات صاف: عضلات صاف در دیواره اندام های داخلی مانند روده ها، معده و مثانه یافت می شوند. آنها مسئول حرکات روده ای هستند که غذا را در طول سیستم گوارش حرکت می دهند.

 عضلات قلبی: عضلات قلبی نوعی عضله غیر ارادی است که در قلب یافت می شود. مسئول پمپاژ خون در سراسر بدن است.

عضلات مخطط: عضلات مخطط در چشم ها، گوش ها و سایر قسمت های بدن یافت می شوند. آنها مسئول حرکات ظریف مانند حرکت چشم و تعادل هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ