قیمت موتور وسپا کویر موتور +شرایط اقساطی

0

قیمت موتور وسپا قیمت موتور وسپا کویر ۱۴۰۲ ، قیمت موتور وسپا کویر صفر 

قیمت موتور وسپا کویر موتور ۱۴۰۳

کد کالا: ۳۶MSVP85D500

تولیدکننده: Vespa – وسپا

عنوان: وی ۱۵۰

عنوان لاتین: V 150

قیمت پایه موتور وسپا کویر : ۲,۴۱۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت موتور وسپا قیمت کویر موتور قیمت انواع موتور سیکلت فروش اقساطی موتور سیکلت فروش اقساطی کویر موتور

کویر موتور فروش اقساطی وسپا

توجه: هزینه صدور سند (مبلغ ۵.۵۲۰.۰۰۰ ریال) به پیش پرداخت اضافه خواهد شد

نقد

قیمت پایه: ۲,۴۱۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال


تخفیف:  ۱۲۰,۸۸۶,۰۰۰ ریال


قیمت نهایی:   ۲,۲۹۶,۸۳۴,۰۰۰ ریال

خرید موتور وسپا با ۴۰% پیش ۹ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۴۰ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۹۶۷,۰۸۸,۰۰۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۹ ماه


تعداد چک: ۹ یا ۵ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۱۶۱,۱۸۱,۳۳۳ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۱,۵۹۵,۶۹۵,۲۰۰ریال (حداقل ۱ فقره از شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۴۱۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال

خرید موتور وسپا با ۳۰% پیش ۱۶ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۳۰ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۷۲۵,۳۱۶,۰۰۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۱۶ ماه


تعداد چک: ۱۶ یا ۸ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۱۲۰,۵۸۳,۷۸۵ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۲,۱۲۲,۲۷۴,۶۱۶ریال (حداقل ۱ فقره از شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۶۵۴,۶۵۶,۵۶۰ ریال

۲۵% پیش ۲۰ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۲۵ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۶۰۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۲۰ ماه


تعداد چک: ۲۰ یا ۱۰ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۱۱۰,۶۱۰,۶۹۰ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۲,۴۳۳,۴۳۵,۱۸۰ریال (حداقل ۱ فقره از شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۸۱۶,۶۴۳,۸۰۰ ریال

۲۵% پیش ۲۴ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۲۵ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۶۰۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۲۴ ماه


تعداد چک: ۲۴ یا ۱۲ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۹۸,۲۱۹,۸۷۵ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۲,۵۹۳,۰۰۴,۷۰۰ریال (حداقل ۱ فقره از شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۹۶۱,۷۰۷,۰۰۰ ریال

خرید موتور وسپا بدون پیش‌پرداخت ۱۲ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۰ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۱۲ ماه


تعداد چک: ۱۲ یا ۶ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۲۲۱,۶۲۴,۳۳۳ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۲,۹۲۵,۴۴۱,۲۰۰ریال (از ۲ شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۶۵۹,۴۹۲,۰۰۰ ریال

بدون پیش‌پرداخت ۱۶ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۰ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۱۶ ماه


تعداد چک: ۱۶ یا ۸ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۱۷۵,۲۸۴,۷۰۰ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۳,۰۸۵,۰۱۰,۷۲۰ریال (از ۲ شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۸۰۴,۵۵۵,۲۰۰ ریال

بدون پیش‌پرداخت ۲۰ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۰ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۲۰ ماه


تعداد چک: ۲۰ یا ۱۰ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۱۴۹,۸۹۸,۶۴۰ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۸۰ریال (از ۲ شخص ثالث)


قیمت نهایی:   ۲,۹۹۷,۹۷۲,۸۰۰ ریال

قیمت موتور وسپا قیمت کویر موتور قیمت انواع موتور سیکلت فروش اقساطی موتور سیکلت فروش اقساطی کویر موتور

خرید موتور وسپا بدون پیش‌پرداخت ۲۴ ماهه

درصد پیش‌پرداخت: ۰ درصد


مبلغ پیش‌پرداخت: ۰ ریال


مدت بازپرداخت: ۲۴ ماه


تعداد چک: ۲۴ یا ۱۲ فقره به انتخاب خریدار


قسط ماهانه: ۱۳۲,۹۷۴,۶۰۰ ریال ماهانه


تعداد چک ضمانت: ۲ فقره هر یک به مبلغ ۳,۵۱۰,۵۲۹,۴۴۰ریال (از ۲ شخص ثالث)


 

قیمت نهایی:   ۳,۱۹۱,۳۹۰,۴۰۰ ریال

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ