مشارکت وادی دوم و تاثیر آن روی من

0

مشارکت وادی دوم و تاثیر آن روی من

پیام وادی دوم به این گونه است که قدرت مطلق هیچ مخلوقی را جهت بیهوده بودن و یا بمنظور تماشاگر بودن در این عالم نیافریده و اگر نگاه واقع بینانه داشته باشیم در خواهیم یافت که راز خلقت بدون حساب و کتاب نبوده است و قدرت مطلق هر موجودی را برای انجام کاری آفریده است.

برای مثال: گاو یا زنبورعسل که از تولیدات آنها حتیاج غذایی بشر فراهم می گردد یا حیواناتی مانند اسب که به نجابت و یا سگ که به وفاداری شهره می باشند و هرکدام دارای خاصیت خودشان می باشد و به کمک انسانها آمده است. در خصوص انسان که متمایز تر از حیوانات می باشد و به اشرف مخلوقات معروف است. باید بگویم که اگر همین انسان جهت بیهودگی و عمر بی حاصل پا به حیات می گذاشت، این سوال پیش می آید که تفاوت عصر حجر با و زندگی ماشینی امروز چیست؟ پیشرفت علم و دانش تا حدی رشد کرده که انسان را بفکر چاره اندیشی جهت زندگی در کرات آسمانی دیگر برای رفاه و آرامش سال های آینده اندخته است. دوستان باید این واقعیت را درک و بپذریم که همه ی ما تنها در برابرخواسته و عظمت قدرت مطلق هیچ هستیم، و اوست که نور اخوت و مهربانی را درون جسم همه ی مخلوقین خود کاشته است. دوستان ما تاریکی ها را تجربه می کنیم تا به عظمت روشنایی ها پی ببریم و آنگاه که به عظمت روشنایی ها پی بردیم لحظه پالایش و تصفیه جسم و روان ما فرا خواهد رسید و به حال خوش خواهیم رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ