ستاره قطبی تنها در کدام نیمکره قابل رویت است

0

ستاره قطبی تنها در کدام نیمکره قابل رویت است

ستاره قطبی (ستاره جُدّی) در شب در نقطه شمال آسمان و شمال جغرافیایی قرار دارد. بعد از یافتن آن و تعیین شمال با ایستادن رو به شمال، دست راست، شرق و دست چپ، غرب و پشت، جنوب خواهد بود.

ستارهٔ قطبی، دم صورت فلکی دب اصغر است. فعالیت صفحه‌ی ۱۰۶

ستاره قطبی تنها در …. زمین قابل رویت است در جنوب ….. نمی توان از آن استفاده کرد.

جواب : نیمکره شمالی زمین قابل رویت در جنوب خط استوا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ