تعطیلی شنبه شامل چه کسانی میشود

0

تعطیلی شنبه ها شامل کارگران هم میشود

تعطیلی شنبه شامل چه کسانی میشود

در تبصره ۳ ماده واحده ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به سوال اصلی درباره تعطیلی بانک ها، مراکز خدمات رسان و ارگان های دولتی پاسخ داده شده است: «تبصره -۳ تمامی دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

تعطیلی مدارس شنبه تعطیلی شنبه ها تعطیلی ادارات شنبه

تعطیلی شنبه ها شامل بانک ها میشود

تعطیلی شنبه ها شامل بانک ها نمی شود

همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند.

تعطیلی شنبه ها شامل مدارس میشود

تعطیلی شنبه ها شامل مدارس می شود

تعطیلی شنبه ها شامل مراکز بهداشت میشود

تعطیلی شنبه ها شامل بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی نمی شود

تعطیلی شنبه ها برای شرکت های خصوصی

تعطیلی شنبه ها شامل شرکت های خصوصی نمی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ