تمامی آرایه های ادبی مهم در یک نگاه

0

تمامی آرایه های ادبی مهم در یک نگاه

مراعات نظیر :

آوردن واژه هایی از یک مجموعه که با هم تناسب دارند. این رابطه و تناسب میتواند از نظر ،جنس ،نوع، مکان و … باشد.

جناس :

آوردن واژههایی است که در تلفظ مشترک و در معنی متفاوتند.

واج آرایی :

تکرار یک یا چند واج صامت و مصوت در یک مصراع یا بیت یا یک جمله و سطر.

تلمیح :

اشاره ای به بخشی از دانسته های تاریخی و روایات و داستان هایی که در منابع مختلف ذکر شده شده است.

سجع :

شبیه بودن دو واژه در واجها یا حروف ،پایانی، وزن یا هردوی آنها.

تشبیه :

ادعای شبیه بودن دو یا چند چیز است که ارکان آن : مشبه، مشبه به ادات تشبیه و وجه شبه و مشبه ومشبه به را طرفین تشبیه می نامند.
ادات تشبیه عبارتنداز ،مثل مانند، چو، چون ، همچو و همچون به ،سان به کردار

استعاره :

مانند تشبیه است ولی فقط از ارکان تشبیه مشبه به یا مشبه ذکر شده است.

تشخیص :

آن گاه است که خصوصیات انسانی را به پدیدههای دیگر نسبت بدهیم.

حسن تعلیل :

آوردن علتی ادبی برای امری در شعر یا نثر که مبتنی بر تشبیه است و در واقع علمی وعقلی نیست.

حس آمیزی :

آمیختن دو یا چند حس است یعنی مثلا بو کردن که مربوط به حس بویایی است را با شنیدن که مربوط به شنوایی است ترکیب کنیم و بگوییم بوی تو ز لاله میشنوم(بو شنیدن)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ