چرا بیشتر شخانه ها در اقیانوس ها سقوط میکنند

0

چرا بیشتر شخانه ها در اقیانوس ها سقوط میکنند

جواب  : زیرا سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است.

بیشتر شهاب سنگ ها در کجا سقوط می کنند

پاسخ : بیشتر شهاب سنگ ها در اقیانوس فرود سقوط می کنند زیرا مساحت اقیانوس ها بیشتر از خشکی ها است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ