جدول ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی ریاضی و انسانی

0

جدول ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام جدید ۱۴۰۳

فارسی ۳ : ۱۸/۶۴
دینی ۳ : ۱۴/۲۳
زبان انگلیسی ۳ : ۱۰/۱۷
سلامت و بهداشت : ۲/۹۶
ریاضی و آمار : ۷/۳۶
علوم و فنون ادبی : ۹/۵۷
عربی ۳ تخصصی : ۶/۲۶
تاریخ ۳ : ۸/۵۹
جغرافیا ۳ : ۷/۳۶
جامعه شناسی ۳ : ۸/۵۹
فلسفه ۳ : ۶/۲۶

ضرایب دروس در معدل نهایی ضرایب امتحان نهایی دوازدهم

جدول ضرایب امتحان نهایی دوازدهم تجربی نظام جدید ۱۴۰۳

فارسی ۳ : ۱۸/۶۴
عربی زبان قرآن ۳ : ۷/۸۰
دینی ۳ : ۱۴/۲۳
زبان انگلیسی ۳ : ۱۰/۱۷
سلامت و بهداشت : ۲/۹۶
علوم اجتماعی : ۲/۲۰
زیست شناسی ۳ : ۱۵/۱۱
ریاضی ۳ : ۸/۶۵
فیزیک ۳ : ۷/۷۸
شیمی ۳ : ۱۲/۴۶

جدول ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید

فارسی ۳ : ۱۸/۶۴
عربی زبان قرآن ۳ : ۷۰/۸۰
دینی ۳ : ۱۴/۲۳
زبان انگلیسی ۳ : ۱۰/۱۷
سلامت و بهداشت : ۲/۹۶
علوم اجتماعی : ۲/۲۰
حسابان ۲ : ۹/۸۶
هندسه ۳ : ۵/۸۲
ریاضیات گسسته : ۴/۹۳
فیزیک ۳ : ۱۳/۹۸
شیمی ۳ : ۹/۴۱

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ