تحلیل سوالات نهایی درس عربی دوازدهم تجربی و ریاضی ١۴٠۳

0

تحلیل سؤالات نهایی درس عربی دوازدهم تجربی و ریاضی ١۴٠۳

عربی : سطح متوسط

سوالات استاندارد با رعایت بودجه بندی و بارم‌بندی، منطبق با اهداف کتاب تشخیص داده شد.

سوال استاندارد:

اینست که از نیمه اول کتاب ۷ نمره و نیمه دوم کتاب ۱۳ نمره طرح شده باشد و طراح چنین کرده بود.
اگر دانش آموز کتاب رو خوب مطالعه می‌کرد، می‌توانست نمره قابل قبولی کسب کند.

ظاهر سوال

دقیق و خوانا بودن سربرگ
اصول نگارش و نکات دستوری
گویا بودن سوال و رعایت حرکت گذاری و تفرقه بین همزه و الف، نگارش حرف «ی»، حرف«ک» و «ه» رعایت شده بود.
فقط یک مورد در نوشتن حرف «ک» در «یضحک» اجرا نشده بود.
اهداف آموزشی: هر سوال یک هدف آموزشی را مورد سنجش قرار داده بود.
چیدمان و تعداد سوالات
پانزده سوال در چهار بخش از آسان به مشکل چیده شده است.
ردیف و بارم
قسمت ترجمه عبارات جلوی سوال نوشته شده بود.
۳نمره در ۵ سوال مربوط به واژگان
۸.۵ نمره در ۳ سوال مربوط به ترجمه عبارات
۷ نمره در ۵ سوال مربوط به قاعده
۱.۵نمره در ۲ سوال مربوط به درک مطلب
رعایت فضای مناسب
فضای خالی با میزان پاسخ همخوانی دارد.
مدت زمان: ۸۰ دقیقه
مدت در نظر گرفته شده آزمون با نوع سوالات همخوانی دارد.

رعایت دستور العمل کلی سوال

بارم بندی : بارم هر سوال با پاسخ مورد انتظار تناسب دارد.
صحت علمی مورد تایید است.
کیفیت سوالات:
خوانا و با کیفیت چاپ شده و فونت و سایز و فاصله خطوط رعایت شده است.
نامکرر : متن یک سوال راهنمای سوال دیگر نشده است.

سطوح یادگیری

دو نمره تغییرات در قسمت ترجمه دیده می‌شود و همینطور یک نمره قسمت درک مطلب کاملا مفهومی تشخیص داده شد.
اما در کل از میان تمام اهداف آموزشی تمام سطوح یادگیری در حیطه شناختی
-دانش۱۰نمره
-فهمیدن۳.۵ نمره
-کاربرد ۵.۵ نمره
-تجزیه،ترکیب و قضاوت ۱ نمره
استفاده و دانش‌آموز را مورد سنجش قرارداده است.

بودجه بندی

از هر دید و از هر جهت بررسی انجام شد این نتیجه بدست آمد:
●نیمه اول کتاب ۷ نمره و نیمه دوم کتاب ۱۳ نمره طرح شده است.
درس یک) ۳.۵
درس دو) ۳.۵
درس سه) ۷.۵
درس چهار) ۵.۵
نشانده دهنده استاندارد بودن سوال است.

تقسیم بارم بین متن و قاعده و تمرینات تقریبا بطور مساوی

در انتخاب متون و واژگان عربی از قسمت متن، قاعده و تمرینات به طور مساوی و به خوبی استفاده شده‌ است و در مجموع از تمرینات بیشتر استفاده شده بود که امری طبیعی است.

تساوی نمره در استفاده از قاعده

برای قاعده حروف مشبهه بالفعل ولای نفی جنس(سوال۶ و ۱۳)
قاعده حال و انواعش(سوال۶ و ۱۱)
قاعده مفعول مطلق تاکیدی و نوعی(سوال ۶ و ۱۱ و ۱۵)
قاعده مستثنی و مستثنی منه(سوال ۶ و ۷ و۱۱)
همگی بطور مساوی و دقیق
۱.۲۵ نمره داده شده است.

شگفتانه امتحان نهایی عربی دوازدهم

●استفاده از یافته‌های گذشته
تعلق گرفت به ترجمه کلمه «توّاب» در سوال ۱۰ قسمت ترجمه، کلمه‌ای که دانش‌آموز در کتاب عربی یازدهم با ترجمه آن آشنا شده بود.
●عمل نکردن به یک توصیه
مولفان گرامی خواسته بودند در سوال ترجم الافعال از فعل ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، افعال دارای ل، فعل مضارع همراه قد، .. استفاده نشود؛
و فعل امر و نهی مخاطب، ماضی و مضارع ساده و منفی به ما و لا با افعال مجرد و صحیح استفاده شود که می‌بینیم اندازه یک نمره خلاف امر سوال طرح کرده‌اند.

✍️ منصوره خوشخو

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ