کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

0

کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد هدیه هشتم

جواب کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

انسان مرتکب گناه بزرگی شده که حتی اگر همه آن اموال را در راه خیر مصرف کند گناهش پاک نمی شود  – مستجاب نشدن دعاها – از دست دادن مال در جای نا درست – دور شدن از خداوند و غرق شدن در گناه – فقر و تنگد ستی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ