متن لیسنینگ زبان دهم درس سوم + فایل صوتی

0

فایل صوتی لیسنینگ زبان دهم درس سوم

متن لیسنینگ زبان دهم درس سوم The Value of Knowledge

کتاب گویای درس سوم زبان انگلیسی دهم شامل فایل صوتی با عنوان بخش شنیداری یا لیسنینگ مخصوص هر قسمت است که می تواند برای افزایش سطح یادگیری زبان دهم مناسب باشد.

– فایل صوتی زبان دهم درس ۳ بخش listening and speaking

مواردی که کاربران برای این قسمت جستجو می کنند :

  • متن لیسنینگ صفحه ۸۸ زبان دهم

  • لیسنینگ صفحه ۸۸ زبان دهم

  • متن لیسنینگ زبان دهم درس سوم صفحه ۸۹

Listening and speaking – لیسنینگ و اسپیکینگ زبان دهم درس سوم

A. You may use simple past or past progressive together to narrate a story past progressive is sometimes used to give background situation to the story.

Last night at eight o’clock we were sitting in the hall we were talking about our day suddenly we heard a noise. my father went out to see what was making the noise. when my father was walking in the yard we went to the kitchen we saw a kitty in the kitchen. it was eating the cookie. poor kitty was hungry.

دیشب ساعت هشت در سالن نشسته بودیم و داشتیم در مورد روزمان صحبت می کردیم ناگهان صدایی شنیدیم . پدرم بیرون رفت تا ببیند که چه صدایی هست. وقتی پدرم در حیاط قدم می زد به آشپزخانه رفتیم و دیدیم که یک بچه گربه در آشپزخانه. داشت بیسکوییت می خورد. بچه گربه بیچاره گرسنه بود.

B.lesson to the following conversations and check the correct answer.

متن لیسنینگ زبان دهم فایل صوتی زبان دهم
متن لیسنینگ و سپیکینگ درس ۳ زبان دهم

Conversation 1 – مکالمه اول زبان دهم درس سوم

Why were you absent last week
sorry miss, I had an accident last Monday
I’m sorry to hear that what happened
I was walking home in the afternoon a motorcycle was driving very fast the driver was talking with the cellphone he hit me and hurt my head.
Oh god, what happened next?
I was in the hospital for three days when I was resting in the hospital the man came to visit me he said he was sorry.
Thank god you are ok now.

چرا هفته پیش غیبت کردی؟ ببخشید خانم، دوشنبه گذشته تصادف کردم متاسفم از شنیدن این اتفاق بعدازظهر داشتم به سمت خانه می رفتم یک موتورسیکلت با سرعت زیاد رانندگی می کرد، راننده در حال صحبت با موبایل بود که به من ضربه زد و سرم را زخمی کرد. وای خدا بعدش چی شد من سه روز در بیمارستان بودم که در بیمارستان استراحت می کردم، مرد به ملاقات من آمد و گفت متاسفم. خداروشکر الان حالت خوبه

Conversation 2 – لیسینیگ سوم زبان دهم درس سوم با متن و ترجمه

Where did you go yesterday?
I went shopping with my family.
Did you went (or wanted) to buy anything special?
Yes, at first I was looking for some clothes. But when I was walking at the bazaar I saw a bookstore I found many interesting books there
What did you buy?
I was looking for Parvin Etesami’s divan when I was checking the books I found it on the last shelf I bought it and started reading it at once.

دیروز کجا رفتی؟ با خانواده رفتم خرید. آیا برای خرید چیز خاصی رفتید (یا خواستید)؟ بله، ابتدا دنبال لباس می گشتم. اما وقتی در بازار قدم می زدم، کتابفروشی را دیدم، کتاب های جالب زیادی در آنجا پیدا کردم چه چیزی خریدی؟ به دنبال دیوان پروین اعتصامی بودم که داشتم کتاب‌ها را چک می‌کردم، آن را در آخرین قفسه‌ای که خریدم پیدا کردم و بلافاصله شروع به خواندنش کردم.

متن لیسنینگ زبان دهم فایل صوتی زبان دهم
متن لیسنینگ و سپیکینگ درس ۳ زبان دهم

دانلود فایل صوتی این بخش

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ