متن لیسنینگ زبان دهم درس چهارم + فایل صوتی

0

فایل صوتی لیسنینگ زبان دهم درس چهارم

متن لیسنینگ زبان دهم درس چهارم Traveling the World

کتاب گویای درس چهارم زبان انگلیسی دهم شامل فایل صوتی با عنوان بخش شنیداری یا لیسنینگ مخصوص هر قسمت است که می تواند برای افزایش سطح یادگیری زبان دهم مناسب باشد.

– فایل صوتی زبان دهم درس چهارم بخش listening and speaking

مواردی که کاربران برای این قسمت جستجو می کنند :

  • لیسنینگ زبان دهم درس چهارم

  • متن لیسنینگ درس چهارم زبان دهم

  • فایل صوتی درس ۴ زبان دهم

  • مکالمه درس ۴ زبان دهم

A. You may use models can, may, should, must, to ask and answer about what you can, can not, must, must not, should, should not, may, may not, do.

May I use your camera for my trip?
Honestly no, I need it this week you should buy a camera for yourself
But I can’t pay for it now I should pay for the ticket and other things.
Well, you may ask Parvin she can help you.

آیا می توانم از دوربین شما برای سفرم استفاده کنم؟

راستش نه، من این هفته به آن نیاز دارم شما باید یک دوربین برای خود بخرید

اما اکنون نمی توانم هزینه آن را پرداخت کنم، باید هزینه بلیط و چیزهای دیگر را پرداخت کنم.

خب، از پروین بپرسید که می تواند به شما کمک کند.

متن لیسنینگ زبان دهم فایل صوتی زبان دهم امتحان نوبت دوم زبان دهم
متن لیسنینگ و سپیکینگ درس ۴ زبان دهم

Conversation 1 – متن کانورسیشن اول زبان دهم درس چهارم

Are you ok?
No, I feel sick. I should visit a doctor.
Can you go by yourself?
I called my wife she is on her way.
Can I help you?
Yes, please help me go out.

خوبی؟

نه، من احساس بیماری می کنم. باید به دکتر مراجعه کنم

میتونی خودت بری؟

به همسرم زنگ زدم او در راه است.

میتونم کمکتون کنم؟

بله لطفا کمکم کنید بیرون بروم

Conversation 2 – متن کانورسیشن دوم زبان دهم درس چهارم

Aaam imm miss may I go out?
What’s the problem?
I must take my medicine at nine.
Ok, you may go but you should come back soon

yes, madam thank you.

آآآآآم- عمممم –  خانم میتونم برم بیرون؟

مشکل چیست؟

من باید داروهامو ساعت نه بخورم

باشه برو ولی زود برگردی

بله خانم ممنون.

 

متن لیسنینگ زبان دهم فایل صوتی زبان دهم امتحان نوبت دوم زبان دهم
ادامه لیسنینگ و سپیکینگ درس ۴ زبان دهم

دانلود فایل صوتی این بخش

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ