شیوه نامه برگزاری آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱ تیر ۱۴۰۳

0

شیوه نامه برگزاری آزمون تیزهوشان نهم به دهم ۱ تیر ۱۴۰۳

پرسش های ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۱۳ ازمون ۱ تیر حذف شده است و نباید به آنها پاسخ داده شود .

در این آزمون به ازای هر پاسخ درست، »۳« نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، »۱« نمره منفی لحاظ میشود.

برای پرسشهای بدون پاسخ نمره ای منظور نخواهد شد.

– چنانچه داوطلب در سوالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، »۱« نمره منفی برای او در نظر گرفته میشود.

ه همراه داشتن هر نوع وسیلۀ الکترونیکی و استفاده از ماشین حساب در جلسۀ آزمون ممنوع است.

لازم است یک برگ کاغذ سفید چرک نویس از سوی حوزه برگزاری آزمون به هر یک از دانش آموزان داده شود و در پایان آزمون به همراه پاسخ برگ و دفترچه سوال این برگه چرک نویس نیز جمع آوری شود.

مدرسه تیزهوشان استعداد های درخشان آزمون نمونه دولتی آزمون تیزهوشانمدرسه تیزهوشان استعداد های درخشان آزمون نمونه دولتی آزمون تیزهوشان

مدرسه تیزهوشان استعداد های درخشان آزمون نمونه دولتی آزمون تیزهوشان

مدرسه تیزهوشان استعداد های درخشان آزمون نمونه دولتی آزمون تیزهوشان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ