تعدیل منفی بمپنا ، دشت مرغاب ، کپشیر ، فروس و گروه صنعتی بارز

0

شرکت دشت مرغاب با سرمایه ۵۳٫۴۵۳ میلیون ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲۰۵ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “غدشت” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۲۴ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی این تغییرات به شرح ذیل می باشد:

۱٫ افزایش ۵ درصدی فروش

۲٫ افزایش ۵ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ افزایش ۱۲ درصدی هزینه اداری ، عمومی و فروش

۴٫ افزایش ۱۱ درصدی خالص درآمد های عملیاتی

۵٫ کاهش ۶۰ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

شرکت پشم شیشه ایران با سرمایه به مبلغ ۶۷میلیارد و۱۴۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۰۱۱ ریال برآورد نموده است

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۱ درصدی پیش بینی کرده است که دلیل اصلی آن افزایش ۱۹ درصد فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.

شرکت فروسیلیس ایران با سرمایه ۸۷۴٫۴۹۱ میلیون ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳۱۷ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است “فروس” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۲۵ درصدی برآورد نموده است.که دلیل اصلی این تغییرات به شرح ذیل می باشد:

۱٫ افزایش ۹ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۲٫ افزایش ۳۶ درصدی هزینه اداری ، عمومی و فروش

۳٫ کاهش ۹۷ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

۴٫ افزایش ۵ درصدی هزینه مالی

۵٫ کاهش ۱۳ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرکت گروه صنعتی بارز با سرمایه به مبلغ ۱۶۶۶میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۱۷۹ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۹ درصدی پیش بینی کرده است.

شرکت تولید برق عسلویه مپنا با سرمایه به مبلغ ۷۲۸میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۹۲۵ ریال برآورد نموده است

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۸ درصدی پیش بینی کرده که دلیل اصلی آن افزایش ۵ درصد فروش و۴ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ