نتایج کامل انتخابات اتاق بازرگانی تهران مشخص شد + عکس

0
ردیف نام نام خانوادگی شرکت گروه فعالیت انتخاباتی تعداد رای درصد در گروه رتبه در گروه انتخاباتی
۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

یحیی ال اسحق بازرگانی ۱۳۰۸ % ۳۸٫۹۷ ۱
۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدرضا انصاری کیسون بازرگانی ۱۰۹۷ % ۳۲٫۶۹ ۲
۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مسعود خوانساری آکام تجارت صدرا بازرگانی ۱۰۵۵ % ۳۱٫۴۴ ۳
۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیده فاطمه مقیمی حمل ونقل بین المللی سدید بار بازرگانی ۸۸۴ % ۲۶٫۳۴ ۴
۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسن بهرامی ارض اقدس بازرگانی ۸۲۷ % ۲۴٫۶۴ ۵
۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدی شریفی نیک نفس بازرگانی پتروشیمی بازرگانی ۸۱۲ % ۲۴٫۲ ۶
۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

ناصر ریاحی درمان آرا بازرگانی ۸۰۳ % ۲۳٫۹۳ ۷
۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فاطمه دانشور بازرگانی ۷۸۱ % ۲۳٫۲۷ ۸
۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمد امیرزاده توسعه تجارت روناک بازرگانی ۷۳۸ % ۲۱٫۹۹ ۹
۱۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

اسداله عسگراولادی صادراتی حساس بازرگانی ۷۰۸ % ۲۱٫۱ ۱۰
۱۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدرضا زهره وندی الماس نگین سبلان بازرگانی ۷۰۷ % ۲۱٫۰۷ ۱۱
۱۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمد لاهوتی بازرگانی ۶۸۱ % ۲۰٫۲۹ ۱۲
۱۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدرضی حاجی آقامیری صادرات قالی بازرگانی ۶۸۰ % ۲۰٫۲۶ ۱۳
۱۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علی سنگینیان پترو صنعت کاویان شیمی بازرگانی ۶۶۰ % ۱۹٫۶۷ ۱۴
۱۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

عباس آرگون نصر مبین ایرانیان بازرگانی ۶۵۳ % ۱۹٫۴۶ ۱۵
۱۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فرهاد فزونی حاملان سرزمین سبز بازرگانی ۶۵۳ % ۱۹٫۴۶ ۱۵
۱۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسن خلیلی عراقی بوتان صنعت ۱۰۸۵ % ۳۲٫۳۳ ۱
۱۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدی جهانگیری کوهشاهی نوآوران کالای شرق صنعت ۹۸۱ % ۲۹٫۲۳ ۲
۱۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علی شمس اردکانی صنعت ۹۰۳ % ۲۶٫۹۱ ۳
۲۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدی پورقاضی صنعت ۸۴۵ % ۲۵٫۱۸ ۴
۲۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدمحمد اتابک سیمان تهران صنعت ۸۴۲ % ۲۵٫۰۹ ۵
۲۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

کورش پرویزیان گروه صنعتی پلورسبز صنعت ۷۳۶ % ۲۱٫۹۳ ۶
۲۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدحسین سلیمی ایران گچ صنعت ۷۱۰ % ۲۱٫۱۶ ۷
۲۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محسن مهرعلی زاده صنعت ۶۸۳ % ۲۰٫۳۵ ۸
۲۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

رضا پدیدار آیسکو ایران صنعت ۶۶۹ % ۱۹٫۹۳ ۹
۲۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

حمیدرضا صالحی سلمی آزمایشگاههای صنایع انرژی صنعت ۶۵۷ % ۱۹٫۵۸ ۱۰
۲۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمود نجفی عرب بهستان تولید صنعت ۶۴۵ % ۱۹٫۲۲ ۱۱
۲۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

محمدحسین برخوردار سام الکترونیک صنعت ۶۳۸ % ۱۹٫۰۱ ۱۲
۲۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیرضا کلاهی صمدی بیا و برو بستنی صنعت ۶۳۷ % ۱۸٫۹۸ ۱۳
۳۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

احمد کیمیائی اسدی کیسه بافی کیمیاالیاف صنعت ۶۳۶ % ۱۸٫۹۵ ۱۴
۳۱

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

پدرام سلطانی پرسال معدن ۱۱۱۹ % ۳۳٫۳۴ ۱
۳۲

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

فریال مستوفی نوین فن آوری صنایع پارس معدن ۸۹۲ % ۲۶٫۵۸ ۲
۳۳

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مرتضی لطفی سیمان فارس و خوزستان معدن ۷۱۸ % ۲۱٫۳۹ ۳
۳۴

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

سیدبهادر احرامیان نورد فولاد صنعتی وساختمانی یزد معدن ۷۰۳ % ۲۰٫۹۵ ۴
۳۵

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

احمد صادقیان تولیدی تک ماکارون کشاورزی ۹۴۳ % ۲۸٫۱ ۱
۳۶

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

حامد واحدی بین المللی تجارت الوند کشاورزی ۸۲۹ % ۲۴٫۷ ۲
۳۷

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

کاوه زرگران پاک تاب مروارید کشاورزی ۸۱۱ % ۲۴٫۱۷ ۳
۳۸

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

مهدی معصومی اصفهانی تلاونگ کشاورزی ۷۳۵ % ۲۱٫۹ ۴
۳۹

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

حسن فروزان فرد تولیدی صنایع غذایی کامبیز کشاورزی ۷۲۹ % ۲۱٫۷۲ ۵
۴۰

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

علیرضا خائف شرکت کشت وصنعت پرتوفدک کشاورزی ۷۰۲ % ۲۰٫۹۲ ۶

به گفته انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، از میان واجدین شرأیط برأی رأی دادن در این انتخابات، ۳۳۵۵ نفر در حوزه تهران و در مجموع ۱۴ هزار و ۳۱ نفر در کل کشور در انتخابات اتاق بازرگانی مشارکت داشته‌اند.

نتایج اتاق بازرگانی تهران مدیران اتاق بازرگانی ریس جدید اتاق بازرگانی انتخابات اتاق بازرگانی

همچنین، مجتبی خسرو تاج – رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی – گفته است که نتایج نهایی انتخابات بعد از بررسی اعتراضات حداکثر تا ۲۸ اسفند اعلام می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ