جدول / قیمت میوه از میدان تا مغازه

0

ردیف

نام میوه

قیمت اعلامی بارفروشان

قیمت اعلامی خرید توسط میوه فروش

مقدار تفاوت قیمت

قیمت اعلامی فروش توسط میوه فروش

۱

هلو انجیری

۳هزار تومان

۵ هزار و ۳۰۰ تومان

۲هزار و ۳۰۰تومان

۷ هزار تومان

۲

هلو گرد

۳هزار تومان

۳هزار و ۵۰۰ تومان

۵۰۰تومان

۵ هزار تومان

۳

گلابی

۳هزار تومان

۵هزار و ۵۰۰ تومان

۲هزار و ۵۰۰ تومان

۷هزار و ۵۰۰ تومان

۴

سیب درختی

هزار تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان

۳هزار و ۵۰۰ تومان

۱هزار تا ۲هزار و ۵۰۰تومان

۵هزار تومان

۵

خیار رسمی

۱هزار تومان

۱هزار و ۵۰۰تومان

۵۰۰تومان

۲هزار و ۵۰۰ تومان

۶

خیار درختی

۱هزار و ۵۰۰ تومان

۲ هزار و ۴۰۰ تومان

۹۰۰تومان

۳هزار تومان

۷

انگور

۱هزار و ۳۰۰تا ۲هزار تومان

۳هزار و ۵۰۰ تومان

۱هزارو ۵۰۰ تا ۲هزار و ۲۰۰تومان

۵هزار تومان

۸

موز

۳هزار و ۶۰۰ تومان

۳هزار و ۹۰۰ تومان

۳۰۰تومان

۴هزار و ۳۰۰تومان

۹

خربزه

۸۰۰تا۱هزارتومان

۱هزار و ۶۰۰تومان

۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان

۲هزارتومان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ