بهترین جا واسه پیاده کردن زنا + عکس

8

پیشاپیش روز سوسک کشان بی سنگر!
آشغال دم در گذران بی ادعا!
شوفر تاکسی های بی حقوق!
کت شلوار پوشان بی اتو و دکمه!
شیران بی غرش و دندان!
جوراب پوشان قانع!😛
جارو کنان و شیشه پاکنان استاد😛
بند بازان نصب پرده!😛
همدمان همیشه بد!
بچه های لوس مامان جوناشون!
خروپف کنان سلب اسایش!(singing)
این فوتبال دوستان همیشه ادعا بی تحرک!
اخبار گوش کنان تکراری!
روشنفکران به روز واسه خواهراشون!
سبیل تراشان همیشه نامیزون!😎
هنوز بگم یا بسه!?!?
خلاصه روز مردان سر تا پا مشکل …
مبارک باد!!!

پیشاپیش روز مرد مبارک

ﺑﻪ ‌ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺮﺩﺁﻓﺮﯾﻦ / ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻌﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﺁﻓﺮﯾﻦ
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔِﻞ ﻣﺮﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩ / ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺁﻓﺮﯾﺪ / ﻭ ﺷﺪ ﻧﺎﻡ ﻭﯼ ﺍﺣﺴﻦﺍﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺍﺩ / ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﺮﺍ ﺧﻮﺏ ﺳﺎﺧﺖ / ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻻﮎ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺭﮊ ﻭ ﺭﯾﻤﻞ ﻭ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮐﺮﻡ / ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﺍﻡ ﺭﺍ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺒﯿﻦ
ﺩﻣﺎﻍ ﻭ ﻓﮏ ﻭ ﮔﻮﻧﻪﺍﻡ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ / ﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺰ، ﻫﻤﯿﻦ !
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻣﺮﺍ ﻋﺸﻮﻩ ﻭ ﻣﮑﺮ ﻭ ﻧﺎﺯ / ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺩﻡ ﻣﺸﮏ ﻣﻦ ﺍﺷﮏ ﻭ ﻓﯿﻦ !
ﻣﺮﺍ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﯽﺭﯾﺎ ﺁﻓﺮﯾﺪ / ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻭ ﺑﯽﺧﺸﻢ ﻭ ﮐﯿﻦ
ﺯﻧﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩ / ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﯿﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﭽﯿﻦ
ﻣﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﮏ ﺩﺭﺧﺖ / ﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﯿﺐ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﮕﺒﯿﻦ
ﭼﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺯ ﻭ ﮐﻠﮏ / ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ
ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍ ﭘﻨﺪ ﺑﻮﺩ / ﮐﻪ ﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﻭ ﻣﻪﺟﺒﯿﻦ
ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻮﺵ ﮔﯿﺮ / ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺪﻩ ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﮐﻪ ﺯﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶﺍﺕ / ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ

مطالب ضد زن مطالب ضد دختر ضد زن ضد دختر جوک ضد زن پیامک طنز روز مرد پیامک جدید روز مرد اس ام اس روز مرد

دختر عمم محافظ برای کامپیوترش خریده بود بعد بهم زنگ زد گفت محافظم کار نمیکنه. منم رفتم خونشون دیدم دوشاخ محافظ رو زده تو پریز خود محافظ
.
.
.
.
.
.
.
الان از تیمارستان دارم پست میذارم

دختره داشته رانندگی میکرده میبینه تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغها را روشن کنید…
.
.
.
.
.
.
نه جون من حدس بزن چی گفته …
.
.
.
.
.
.
.
یعنی عقل جن هم نمیرسه
.
.
.
.
.
.
.
گفته: یا خدا من از کجا بدونم چراغهای تونل از کجا روشن میشه!!!.
خدایا چرا

مطالب ضد زن مطالب ضد دختر ضد زن ضد دختر جوک ضد زن پیامک طنز روز مرد پیامک جدید روز مرد اس ام اس روز مرد
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﮐﺸﻮﺭ
ﻻﻑ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻡ ﺷﺎﻃﺮﻩ…………:-)
مطالب ضد زن مطالب ضد دختر ضد زن ضد دختر جوک ضد زن پیامک طنز روز مرد پیامک جدید روز مرد اس ام اس روز مرد
بعضی ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺷﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺸﻪ.
ﺧﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ – ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ – ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ – ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻪ.
.
.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺷﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ:
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻥ – ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﻳﻨﻄﺮﻑ ﺍﻭﻧﻄﺮﻑ ﻣﻴﺮﻓﺘﻦ – ﻣﻴﺰ ﻧﺎﻫﺎﺭ
ﺧﻮﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
شیوه جدید دخترا برای نذری بردن مواظب باشید
مطالب ضد زن مطالب ضد دختر ضد زن ضد دختر جوک ضد زن پیامک طنز روز مرد پیامک جدید روز مرد اس ام اس روز مرد
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 8 )
 1. سیمین می گوید

  مرد بی حسادت ؟!!!!!!!!!! بی خشم ؟!!!!!!!!!!! بی کین؟!!!!!!!!!! به حق چیزای ندیده و نشنیده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  تو خوشگلی هم واقعا بی عیب و نقص هستند هیچم به خودشون نمیرسن چون همینطور که میگه احتیاجی ندارن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  یک سوال همیشه برای من مطرحه اگه زن اون میوه درخت گناه رو نمیخواست ( که البته در قرآن بهیچوجه زن مقصر نشون داده نشده کسی که اعتقاد به این داره غیر مسلمونه) در اون صورت مرد تو بهشت میموند و طفلکی زحمت اینهمه جنایت و فجایع رو که خارج از عدد و رقم در طول تاریخ انجام داده همونجا انجام میداد و رانده نمیشد تنها مشکل برای رانده شدن از بهشت سیب بود؟!!!!!!!!!!!!
  بزرگترین چیزی که توسط زحمات شبانه روزی مرد در این دنیا اثبات شد اینه که انسان واقعا موجود خطرناکیه.
  روز مرد مبارک
  بازم در عین حال دنیای بدون مرد رو ترجیح میدم.

 2. ناشناس می گوید

  مردان مزخرف ترین موجودات جهان

  1. فرشاد می گوید

   احسنت بر شما با این طرز تفکر و سبک بیان!!!! احتمالا با پدر خودتم مشکل داری که این مزخرف بودنو به همه تعمیم میدی. بشین سر جات و این طرز فکرتو برای خانواده خودت نگه دار روانی!

  2. مریم می گوید

   بی شعور بی فرهنگ، همه که مثل تو بی کس و کار نیستند برو به باباهای خودت فحش بده.

 3. سیمین می گوید

  روز معلم هم مبارک معلمان زجمتکش باشه

 4. سیمین می گوید

  جارو کنان !!!!!! اگه فکر میکنند دندون شیر ندارن به عوضش کلی شاخ دم دستشونه که رو دروغهاشون بذارن
  حقم دارن یه آشغال دم در گذاشتن رو مدام ازش دم بزنند گذشته از این که کار خیییییییییییلی سختیه هییییییییچ سهمی هم در تولیدش که نداشته اند!!!!!!
  البته روز کسان دیگه ای هم هست که همیشه خدا زحمت پر کردن صفحه حوادث رو میکشند یعنی مثلا زحمت استفاده از لوازم آزمایشگاهی در میان مردم عادی یا رفتار شبیه داعش با دختران و زنان و…..و….و……
  همیشه یک اصطلاح لوسی ورد زبونشون میشه اینم اطوار جدیدشونه …..از تیمارستان دارم مینویسم ( البته اون جاشو درست تشخیص داده)……… رفته رو پشت بوم ( از دست دخترها ) جیغ میزنه…….و……
  طفلکی ها از اینهمه کار خونه خسته میشن خب بالاخره سالی یکباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار این کارها رو انجام میدن کم حرفی نیست بابا.
  لوس و تن پرور بودن آدمو اثبات میکنه که به این کارها بگه سراپا مشکل .
  اما من فکر میکنم یه چیزی رو جا انداخته میخواسته بگه سراپا مشکل ساز.

  1. فرشاد می گوید

   مشکل شما اینه که همیشه دنبال بهانه میگردین و تا یه مشکل پیدا کردین همه را متهم میکنین به اون مشکل. چقدر آماده دستاویز شدن هستید شما ها؟؟؟؟؟؟ طراح های این موضوعات خیلی با برنامه کار میکنن تا همینجور که میبینین دو طرف را بندازن به جون همدیگه. قبل از جوش آوردن یه ذره فکر کنین لطفا…

  2. سیمین می گوید

   این اولین بار نیست که.
   هیچ ربطی هم به دوره زمانی یا مکان خاصی نداره. اگه هیچ جوابی داده نشه باید تا دنیا دنیاست توهین و دروغ بشنویم و ساکت بمونیم. مگه از بجون هم انداختن دو طرف چه نفعی میبرن؟ کی نفع میبره .با وجود این من بازم نمیخواستم در چنین روزی چنین حرفهایی زده بشه اما آخه هر وقت روز مرد میشه بدون تحقیر طرف مقابل نمیشه برگزار بشه ؟ در روز زن هم اینطوریه؟
   لابد میگن ما شوخی میکنیم ولی آخه شوخی هم باید حساب و کتابی داشته باشه.