پرواز دلار غیر رسمی

0

 فارس، بدهی خارجی کشور تا پایان سال گذشته به ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار رسید.

بر این اساس بدهی خارجی از ۱۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار در فروردین ماه به ۱۵ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار در اردیبهشت ماه رسیده است. این رقم از خرداد تا شهریور به ترتیب ۱۴ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار، ۱۲ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار، ۱۱ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار و ۱۰ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بوده است.

سال ۹۱ بدهی کوتاه مدت بدهی میان مدت و بلند مدت بدهی کل
فروردین ۷۷۲۲ ۸۷۱۴ ۱۶۴۳۵
اردیبهشت ۶۷۲۱ ۸۵۱۶ ۱۵۲۳۷
خرداد ۵۷۳۶ ۸۲۸۸ ۱۴۰۲۴
تیر ۴۵۶۱ ۷۸۳۱ ۱۲۳۹۱
مرداد ۳۶۴۲ ۷۷۷۰ ۱۱۴۱۲
شهریور ۲۷۳۲ ۷۷۷۰ ۱۰۵۰۲
مهر ۲۱۰۸ ۷۶۲۴ ۹۷۳۲
آبان ۱۵۳۴ ۷۴۴۸ ۸۹۸۲
آذر ۱۱۰۱ ۷۳۷۶ ۸۴۷۷
دی ۹۶۳ ۷۱۵۱ ۸۱۱۴
بهمن ۷۶۴ ۶۹۸۲ ۷۷۴۶
اسفند ۶۴۳ ۶۷۳۷ ۷۳۸۰

*پرواز دلار از ۱۸۷۰ تومان تا ۳۵۷۰ تومان از فروردین تا اسفند ۹۱

به گزارش فارس در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، به متوسط قیمت فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد پرداخته است. قیمت دلار در فروردین ماه گذشته ۱۸۷۷.۶ تومان، اردیبهشت ۱۶۹۸.۷ تومان، خرداد ۱۷۶۹.۸ تومان، تیر ۱۹۲۶.۱ تومان، مرداد ۲۰۴۶.۴ تومان، شهریور ۳۲۲۱.۴ تومان، مهر ۳۱۴۲.۴ تومان، آبان ۳۱۲۹.۲ تومان، آذر ۲۹۵۴.۳ تومان، دی ۳۲۷۲.۹ تومان، بهمن ۳۶۹۷.۶ تومان و اسفند ۳۵۷۳ تومان بوده است.

سال ۹۱ بازار بین بانکی بازار آزاد
فروردین ۱۲۲۶۰ ۱۸۷۷۶
اردیبهشت ۱۲۲۶۰ ۱۶۹۸۷
خرداد ۱۲۲۶۰ ۱۷۶۹۸
تیر ۱۲۲۶۰ ۱۹۲۶۱
مرداد ۱۲۲۶۰ ۲۰۴۶۴
شهریور ۱۲۲۶۰ ۲۳۲۱۴
مهر ۱۲۲۶۰ ۳۱۴۲۴
آبان ۱۲۲۶۰ ۳۱۲۹۲
آذر ۱۲۲۶۰ ۲۹۵۴۳
دی ۱۲۲۶۰ ۳۲۷۲۹
بهمن ۱۲۲۶۰ ۳۶۹۷۶
اسفند ۱۲۲۶۰ ۳۵۷۳۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ