اسامی مصدومان و مجروحان مرخص شده حادثه منا مکه

0

لیست جدید اسامی مصدومان حادثه روز گذشته منا به همراه اسامی افراد مرخص شده اعلام شد.

ردیف

نام

نام خانوادگی

کاروان

وضعیت

۱

حسین

آبادی

۱۹۰۲۹

مجروح

۲

محمد رضا

ابراهیمی

۵۰۰۵۷

مجروح

۳

مریم

احمد کیان

مجروح

۴

حبیب الله

احمدی

۱۳۰۵۳

مجروح

۵

اسماعیل

اسپوکه

۱۲۰۱۲

مجروح

۶

محمد

اسدی

۴۱۰۲۳

مجروح

۷

عبدالله

اسماعیل زاده

۱۲۰۱۲

مجروح

۸

اسماعیلی زاده

مجروح

۹

عبد الکریم

اعتصامی

مجروح

۱۰

مهدی

اقای

۱۷۷۵۵

مجروح

۱۱

فضل الله

الماسی

۲۴۰۳۷

مجروح

۱۲

محمد

امان

۱۷۲۴۷

مجروح

۱۳

کیومرث

امیرقلیان

مجروح

۱۴

احمد

امیری شهرضا

۱۳۰۷۷

مجروح

۱۵

غلام عباس

انتظامی

مجروح

۱۶

عباس

اوتسیانی

۲۸۱۵۹

مجروح

۱۷

قربانعلی

ایرانی

مجروح

۱۸

ایوب

پوراحمدیان

۲۰۲۰۶

مجروح

۱۹

بی بی

پورخطر

۳۸۰۱۷

مجروح

۲۰

کسری

پیرزاده

خارج از کشور

مجروح

۲۱

عبد محمد

تاتار

۳۸۰۱۷

مجروح

۲۲

ولی

جعفریان

مجروح

۲۳

عبد الصمد

جمشید زاده

۲۴۰۱۶

مجروح

۲۴

حبیب الله

چنگیری

۱۳۳۲۲

مجروح

۲۵

عباسعلی

حسین ابادی

مجروح

۲۶

محمد

حسینی

۲۴۰۱۶

مجروح

۲۷

سید محمود

حکمت

مجروح

۲۸

اله محمد

خسروی

۲۹۰۱۳

مرخص

۲۹

عمر

خلیلی

۱۲۰۱۲

مجروح

۳۰

علی

خیرخواه

مرخص

۳۱

نقی

داودی میر

۱۷۲۷۲

مجروح

۳۲

مقداد

رجب زاده

مجروح

۳۳

ابراهیم

رضایی

مجروح

۳۴

علی اکبر

رضایی

مجروح

۳۵

دردی

ریاحی

۳۸۰۲۵

مرخص

۳۶

فوزیه

زارع

مجروح

۳۷

محمد

زارعیان

۲۴۰۳۷

مجروح

۳۸

محمد

زاهدی

مجروح

۳۹

ذوالفقار

ساعت ساز

مجروح

۴۰

سید غالب

ساعت ساز

۱۷۲۷۲

مجروح

۴۱

رحیم

سالک

۱۲۰۱۲

مجروح

۴۲

فریبرز

ستاری

۱۸۰۰۳

مجروح

۴۳

سعیدی فر

مجروح

۴۴

محی الدین

سید باقری

۲۴۰۱۹

مجروح

۴۵

محمد

شاه محمدی

۱۹۲۸۹

مجروح

۴۶

مریم

شاه محمدی

۱۹۲۸۹

مجروح

۴۷

یوسف

شیخی

۱۲۰۱۲

مجروح

۴۸

مسعود

صامت

مجروح

۴۹

مهدی

صفری

خارج از کشور

مجروح

۵۰

سید محمدعلی

ضیایی زاده

مجروح

۵۱

قنبر

طهماسبی

مجروح

۵۲

مهدی

طهماسبی

مجروح

۵۳

عباسی ده کردی

مجروح

۵۴

محمد

علی پور

۱۶۱۳۳

مجروح

۵۵

اسماعیل

غفارزاد

۱۷۰۶۵

مجروح

۵۶

عبد الرضا

فخرایی

۳۲۰۱۳

مرخص

۵۷

علیرضا

قانونی نیا

۱۳۰۵۳

مجروح

۵۸

بابک

قلیچ خانی

بعثه

مجروح

۵۹

مهدی

قمصری

مجروح

۶۰

ایل محمد

قورچی

مجروح

۶۱

حسن

کارگر

۲۰۰۲۴

مرخص

۶۲

محمد موسی

کرمی

۲۹۰۱۳

مجروح

۶۳

علی

کفسال

۲۴۰۱۶

مجروح

۶۴

مونا

کمالی

مجروح

۶۵

حسن

گلشنی

۱۳۰۵۳

مجروح

۶۶

نصرت اله

گودرزی

مجروح

۶۷

مجهول الهویه

مجروح

۶۸

مجهول الهویه

مجروح

۶۹

محسن

مجیدیان

۱۷۲۴۸

مجروح

۷۰

ایار

محمدگرگانی

مجروح

۷۱

سعید

محمدی

مجروح

۷۲

محمد جواد

موحدی

۱۹۰۰۶

مجروح

۷۳

ابراهیم

مولوی

۱۷۲۷۳

مجروح

۷۴

سید ابراهیم

میرحسینی

۱۳۳۲۲

مجروح

۷۵

عبدالحکیم

نصیری فیروزکوهی

مجروح

۷۶

ایرج

نعمت اللهی

۲۴۰۱۰

مرخص

۷۷

نیری

۲۴۰۱۰

مجروح

۷۸

وحید

وحیدی

۳۸۰۳۶

مرخص

۷۹

غلامرضا

وحیدی

مجروح

۸۰

عبد الستار

گوکلانی

۳۸۰۳۶

مجروح

۸۱

مریم

رنجبر بستکی

۳۲۱۲۳

مجروح

 
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ