عکس هایی وحشتناک از جنایتکاران (+۱۶)

1
ظاهر هیچکس برهانی برای قضاوت درباره باطنش نیست. چه بسا پری روهایی که شیطان صفت هستند و زشت چهره هایی که قلب شان مثل شیشه شفاف و مثل آب ، زلال است.

با این حال گاهی هم پیش می آید که چهره و باطن کسی ، یکی می شوند مثل سوژه هایی دیلی میل که مجرمان آمریکایی هستند و چهره شان هم مثل درون شان ترسناک است. شرح عکس هر یک از این مجرمان ، نامی است که به آن معروف شده اند.

 

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش

معروف به کله گود

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش

معروف به “مردی که پیشانی اش را ماشین کرد ”

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به پسر طلایی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به ترسان از زنبور

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به قاچاقچی کوک ( کوکائین)

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مرد تتویی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به شیطان بدصدا

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به گالوم ( جن فیلم ارباب حلقه ها)

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به ولگرد

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به دماغ آویزون

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بانوی دورو

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مست خوش قیافه

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به دزد دریایی آمریکایی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به دلقک

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مو شیطانی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بابابزرگ منحرف

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به معتاد آشغالی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به ماشین سلاخی تک چشم

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به زبان ماری

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به “کی می خواد بغلش کنه ”

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به همیشه پشیمان

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به نازی کبودچشم

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف چشم شور

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به حناغ گرفته

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کابوس چشم سفید

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کتک خور خوشحال

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مامان بزرگ قاتل

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بدسیرت

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به باب منحرف

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به خون آشام

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مو مسخره

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به بدسیرت دو

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کله حبابی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به کله اردکی

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به تنبل

واقعیت زندگی در آمریکا عکس قاتل اراذل و اوباش
معروف به مرد تتویی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1 نظر
  1. لی لی می گوید

    قیافه گالوم وباب منحرف خیلی بامزه اس.
    ولگردم بدک نیس بیچاره