گران ترین منطقه تهران کجاست؟

0

طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در زمستان ۹۱ منتشر کرده است قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۴۳.۵ درصد، قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی ۱۹ درصد و مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه‌ پرداختنی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی سه درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

گرانترین زمین‌های تهران در منطقه سه
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۶ میلیون و ۵۹۷ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۷.۱ درصد افزایش یافته است.
هم چنین در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۲ میلیون و ۳۶۹ هزار ریال در منطقه‌ سه و کمترین آن در حدود ۱۵ میلیون و ۹۷۱ ریال در منطقه ۲۰ بوده است.
این در حالی است که تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰ میلیون ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۱۹۷ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال در منطقه یک بوده است.
بر این اساس، از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران منطقه هشت با ۸.۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۰.۸ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.
کم فروش ترین خانه‌های تهران در منطقه۲۲
اما متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۳ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲.۶ درصد افزایش داشته است.
هم‌چنین در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۷۸ میلیون و ۵۲۹ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن حدود ۱۸ میلیون و ۵۲۹ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل شش میلیون و ۵۸۰ هزار ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۰۸ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال در منطقه دو بوده است.
هم‌چنین از کل معاملات انجام شده برای فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران منطقه پنج با ۱۱.۷ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.
فاصله بیش از ۸۰۰ هزار ریالی بین اجاره ها در منطقه یک تهران
بنابراین گزارش متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه‌ پرداختنی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۳ هزار و ۷۷۷ ریال بوده است که نسبت به فصل قبل سه درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه‌ پرداختنی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده ۲۴۰ هزار و ۴ ریال در منطقه یک و کمترین آن ۸۰ هزار و ۴۱۰ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.
هم‌چنین تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۰ هزار ریال در منطقه ۱۵ و حداکثر ۸۳۷ هزار و ۹۳۱ ریال در منطقه یک بوده است.
طبق این گزارش از کل معاملات انجام شده برای مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختنی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران منطقه پنج با ۱۳.۵ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲‌ با یک درصد دارای کمترین سهم از معاملات انجام شده در شهر تهران است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ