آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی

0
میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.
 میزان آرای ۶ کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور به شرح ذیل منتشر شد:
استان آذربایجان‌شرقی:
حسن روحانی: یک میلیون و ۹۹ هزار و ۴۰۲ رأی
محسن رضایی: ۲۳۰ هزار و ۱۶۵ رأی
محمدباقر قالیباف: ۱۸۷ هزار و ۴۴۰ رأی
سعید جلیلی: ۱۸۷ هزار و ۲۲۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۶۴ هزار و ۱۷۹ رأی
سید محمد غرضی: ۲۵ هزار و ۹۱ رأی
استان آذربایجان‌غربی:
حسن روحانی: ۸۸۵ هزار و ۶۷۵ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۵۱ هزار و ۵۰۸ رأی
محسن رضایی: ۱۰۵ هزار و ۶۵۸ رأی
سعید جلیلی: ۹۳ هزار و ۷۸۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۶۷ هزار و ۸۷۴ رأی
سید محمد غرضی: ۱۵ هزار و ۵۴۸ رأی
استان اردبیل:
حسن روحانی: ۳۸۴ هزار و ۷۵۱ رأی
محمد باقر قالیباف: ۹۸ هزار و ۲۹۸ رأی
محسن رضایی: ۵۹ هزار و ۵۲۴ رأی
سعید جلیلی: ۴۴ هزار و ۴۴۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۰ هزار و ۵۳۱ رأی
سید محمد غرضی: ۸ هزار و ۳۶۷ رأی
استان اصفهان:
حسن روحانی: یک میلیون‌و ۱۷ هزار و ۵۱۶ رأی
سعید جلیلی: ۴۱۱ هزار و ۹۸ رأی
محسن رضایی: ۲۷۰ هزار و ۷۹۹ رأی
محمد باقر قالیباف: ۲۵۹ هزار و ۶۰۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۰۳ هزار و ۶۷۹ رأی
سید محمد غرضی: ۵۹ هزار و ۱۰۶ رأی
استان البرز:
حسن روحانی: ۵۱۹ هزار و ۴۱۲ رأی
محمد باقر قالیباف: ۲۱۳ هزار و ۹۰۴ رأی
سعید جلیلی: ۱۰۵ هزار و ۳۷۲ رأی
محسن رضایی: ۸۴ هزار و ۶۳۳ رأی
علی اکبر ولایتی: ۷۷ هزار و ۲۸۸ رأی
سید محمد غرضی: ۱۲ هزار و ۲۲۶ رأی
استان ایلام:
حسن روحانی:  ۱۷۵ هزار و ۶۰۸ رأی
محسن رضایی: ۵۸ هزار و ۱۸۲ رأی
محمد باقر قالیباف: ۳۵ هزار و ۵۸۶ رأی
سعید جلیلی: ۲۲ هزار و ۹۷۶ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۵ هزار و ۱۰۴ رأی
سید محمد غرضی: ۳ هزار و ۸۸۹ رأی
استان بوشهر:
حسن روحانی: ۲۷۸ هزار و ۷۶۳ رأی
محسن رضایی: ۷۴ هزار و ۲۲۰ رأی
محمد باقر قالیباف: ۶۴ هزار و ۸۸۱ رأی
سعید جلیلی: ۵۴ هزار و ۹۶۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۸ هزار و ۴۹۹ رأی
سید محمد غرضی: ۶ هزار و ۷۱۱ رأی
استان تهران:
حسن روحانی: ۲ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۹۰ رأی
محمد باقر قالیباف: یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۵۶۸ رأی
سعید جلیلی: ۵۵۰ هزار و ۳۸۴ رأی
محسن رضایی: ۳۳۶ هزار و ۵۵۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۱۶ هزار و ۵۹۲ رأی
سید محمد غرضی: ۶۱ هزار و ۸۹۳ رأی
استان چهار محال و بختیاری:
محسن رضایی: ۲۱۱ هزار و ۱۰۱ رأی
حسن روحانی: ۱۵۵ هزار و ۸۸۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۴۳ هزار و ۲۰۱ رأی
سعید جلیلی: ۳۷ هزار و ۷۳۴ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۱ هزار و ۶۹۳ رأی
سید محمد غرضی: ۴ هزار و ۳۴ رأی
استان خراسان جنوبی:
حسن روحانی: ۱۹۲ هزار و ۴۴۶ رأی
سعید جلیلی: ۱۰۳ هزار و ۳۸۲ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۰۱ هزار و ۷۱۳ رأی
علی اکبر ولایتی:۱۵ هزار و ۱۸۵ رأی
محسن رضایی: ۱۴ هزار و ۵۸۲ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۵۲ رأی
استان خراسان رضوی:
حسن روحانی: ۵۲۹ هزار و ۳۴۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۳۰۳ هزار و ۵۵۵ رأی
سعید جلیلی: ۱۱۱ هزار و ۷۷۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۵ هزار و ۳۸۹ رأی
محسن رضایی: ۳۱ هزار و ۶۷۶ رأی
سید محمد غرضی: ۱۰ هزار و ۱۸۵ رأی
استان خراسان شمالی:
حسن روحانی: ۲۲۶ هزار و ۱۴۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ رأی
سعید جلیلی: ۵۲ هزار و ۸۰۲ رأی
محسن رضایی: ۱۸ هزار و ۸۷۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۷ هزار و ۹۲۴ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۶۸۴ رأی
استان خوزستان:
محسن رضایی: ۹۲۱ هزار و ۵۷۰ رأی
حسن روحانی: ۶۷۵ هزار و ۴۹۵ رأی
سعید جلیلی: ۱۶۹ هزار و ۴۴۶ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۱۷ هزار و ۹۷۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۷۸ هزار و ۴۸۸ رأی
سید محمد غرضی: ۱۵ هزار و ۲۵۱ رأی
استان زنجان:
حسن روحانی: ۲۸۱ هزار و ۸۶۷ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۰۶ هزار و ۴۱۵ رأی
سعید جلیلی: ۷۰ هزار و ۷۹۷ رأی
محسن رضایی: ۴۹ هزار و ۶۵۴ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۲ هزار و ۵۵۰ رأی
سید محمد غرضی: ۹ هزار و ۱۷۰ رأی
استان سمنان:
حسن روحانی: ۱۵۷ هزار و ۱۳۳ رأی
محمد باقر قالیباف: ۸۷ هزار و ۵۹۸ رأی
سعید جلیلی: ۵۵ هزار و ۹۸۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۵ هزار و ۶۰۰ رأی
محسن رضایی: ۱۴ هزار و ۵۴۱ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۵۱ رأی
استان سیستان و بلوچستان:
حسن روحانی:  ۷۷۰ هزار و ۳۹۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ رأی
سعید جلیلی: ۶۴ هزار و ۳۳۹ رأی
محسن رضایی: ۶۱ هزار و ۹۸۶ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۶ هزار و ۱۲۲ رأی
سید محمد غرضی: ۸ هزار و ۷۸۵ رأی
استان فارس
حسن روحانی: یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۸۵۳ رای
سعید جلیلی: ۳۰۹ هزار و ۹۲۹ رای
محمدباقر قالیباف: ۲۴۷ هزار و ۶۱۵رای
محسن رضایی: ۲۱۱ هزار و ۴۸۹ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۱۳۵ هزار و ۴۲۵
سیدمحمد غرضی: ۲۳ هزار و ۳۴۳
استان قزوین
محمدباقر قالیباف: ۴۳۶ هزار و ۳۴۳ رای
حسن روحانی: ۳۲۴ هزار و ۷۳۹ رای
سعید جلیلی:۹۰ هزار و ۵۷۳ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۴۷ هزار و ۱۷۴ رای
محسن رضایی:۴۵ هزار و ۸۸۴ رای
سیدمحمد غرضی: ۸ هزار و ۱۰۸ رای
استان قم
حسن روحانی: ۲۰۹ هزار و ۷۸۵ رای
سعید جلیلی: ۱۲۱ هزار و ۲۳۷ رای
محمدباقر قالیباف: ۸۹ هزار و ۹۸۷ رای
علی‌اکبر ولایتی:۶۸ هزار و ۳۵۶ رای
محسن رضایی: ۳۰ هزار و ۵۴۹ رای
سیدمحمد غرضی:۹ هزار و ۳۴۶ رای
استان کردستان
حسن روحانی: ۴۳۸ هزار و ۲۹۰ رای
محمدباقر قالیباف:۷۵ هزار و ۵۴۸ رای
محسن رضایی:۴۹ هزار و ۶۹۵ رای
سعید جلیلی:۳۰ هزار و ۱۹۵ رای
علی‌اکبر ولایتی:۱۷ هزار و ۸۴۳ رای
سیدمحمد غرضی:۷ هزار و ۴۸ رای
استان کرمان
حسن روحانی: ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ رای
محمدباقر قالیباف: ۲۲۲ هزار و ۷۹۵ رای
سعید جلیلی:۲۱۵ هزار و ۸۷۲ رای
محسن رضایی:۶۹ هزار و ۳۱۶ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۶۴هزار و ۲۰۲ رای
سیدمحمد غرضی:۱۴ هزار و ۲۳۷ رای
استان کرمانشاه
حسن روحانی: ۵۶۷ هزار و ۷۸۴ رای
محمدباقر قالیباف: ۱۶۲ هزار و ۶۲ رای
محسن رضایی:۱۰۸ هزار و ۱۸۶ رای
سعید جلیلی:۶۴ هزار و ۵۹۷ رای
علی‌اکبر ولایتی:۴۱ هزار و ۳۸۴ رای
سیدمحمد غرضی:۹ هزار و ۱۷رای
استان کهگیلویه و بویر احمد
محسن رضایی:۱۴۲ هزار و ۴۰ رای
حسن روحانی: ۱۲۶ هزار و ۳۹۵ رای
سعید جلیلی:۲۴ هزار و ۱۳۸ رای
محمدباقر قالیباف: ۱۸ هزار و ۴۸۹  رای
علی‌اکبر ولایتی:۱۱ هزار و ۵۱۰ رای
سیدمحمد غرضی: یک هزار و ۴۸۷ رای
استان گلستان
حسن روحانی: ۵۴۸ هزار و ۶۹ رای
محمدباقر قالیباف: ۱۵۸ هزار و ۹۴۷ رای
سعید جلیلی:۷۸ هزار و ۱۹۲ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۷۴ هزار و ۶۳۳ رای
محسن رضایی:۴۶ هزار و ۱۰۰ رای
سیدمحمد غرضی: ۱۰ هزار و ۴۰۱ رای
استان گیلان
حسن روحانی: ۷۸۴ هزار و ۷۸۹ رای
محمدباقر قالیباف:۲۱۳ هزار و ۴۲۴  رای
سعید جلیلی:۱۵۰ هزار و ۵۶ رای
محسن رضایی:۸۶ هزار و ۹۲۳ رای
علی‌اکبر ولایتی:۸۵ هزار و ۱۵۶ رای
سیدمحمد غرضی: ۱۸ هزار و ۵۱۶ رای
استان لرستان:
حسن روحانی: ۲۴۰ هزار و ۶۵۵ رأی
محسن رضایی: ۲۳۶ هزار و ۴۵۱ رأی
محمد باقر قالیباف: ۹۹ هزار و ۲۲ رأی
سعید جلیلی: ۶۳ هزار و ۳۱۶ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۰ عزار و ۹۰۸ رأی
سید محمد غرضی: ۶ هزار و ۵۹۶ رأی
استان مازندران:
حسن روحانی: یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۹۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۲۸۶ هزار و ۴۶۴ رأی
سعید جلیلی: ۱۸۰ هزار و ۷۷۲ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۶۱ هزار و ۷۸۳ رأی
محسن رضایی: ۹۴ هزار و ۱۷۸ رأی
سید محمد غرضی: ۲۰ هزار و ۷۴۲ رأی
استان مرکزی:
حسن روحانی: ۳۲۳ هزار و ۶۳۱ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۳۷ هزار و ۱۹۵ رأی
سعید جلیلی: ۹۳ هزار و ۴۳۴ رأی
علی اکبر ولایتی: ۷۴ هزار و ۱۹۲ رأی
محسن رضایی: ۶۶ هزار و ۶۲۱ رأی
سید محمد غرضی: ۹ هزار و ۴۰۹ رأی
استان هرمزگان:
حسن روحانی: ۴۱۴ هزار و ۴۴۴ رأی
سعید جلیلی: ۱۲۲ هزار و ۹۵۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۶۹ هزار و ۲۷۷ رأی
محسن رضایی: ۶۴ هزار و ۲۷۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۸ هزار و ۷۴۳ رأی
سید محمد غرضی: ۱۱ هزار و ۳۵۶ رأی
استان همدان:
حسن روحانی: ۴۵۱ هزار و ۸۱۰ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۳۹ هزارو ۸۳۵ رأی
سعید جلیلی: ۱۳۸ هزار و ۴۱۴ رأی
محسن رضایی: ۸۰ هزار و ۳۴۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۶۹ هزار و ۷۷۰ رأی
سید محمد غرضی: ۱۱ هزار و ۳۷۸ رأی
استان یزد:
حسن روحانی: ۳۵۱ هزار و ۵۲۷ رأی
سعید جلیلی: ۶۲ هزار و ۲۳۲رأی
محمد باقر قالیباف: ۵۳ هزار و ۱۰۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۷ هزار و ۴۶۸ رأی
محسن رضایی: ۱۹ هزار و ۷۹۳ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۱۳۷ رأی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ