تعدیل سود غسالم

0
شرکت سالمین با سرمایه ای معادل ۳ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ مطابق با صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۶۱۱ ریال عایدی خالص محقق نموده که درمقایسه با اطلاعیه قبلی ۳ درصد تعدیل مثبت داشته است.

این شرکت علت افزایش مبلغ فروش را عمدتاً افزایش نرخ محصولات کارمزدی و دلیل افزایش بهای تمام شده را نیز افزایش در مصرف مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی و کاهش در سربار جذب نشده عنوان کرده است.

گفتنی است سود سهام پیشنهادی هیات مدیره “غسالم” به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۱، مبلغ ۴۱۵ ریال ‏به ازای هر سهم می باشد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ