کلید اولیه آزمون کنکور سراسری ۱۳۹۲

0

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱A) و اختصاصی (۱۲۰A)

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱B) و اختصاصی (۱۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱C) و اختصاصی (۱۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۱۱۱D) و اختصاصی (۱۲۰D)

 

گروه آزمایشی علوم تجربی

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱B) و اختصاصی (۲۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱C) و اختصاصی (۲۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱D) و اختصاصی (۲۲۰D)

کلید دفترچه عمومی (۲۱۱A) و اختصاصی (۲۲۰A) – بهیاری

 

گروه آزمایشی علوم انسانی

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱B) و اختصاصی (۳۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱C) و اختصاصی (۳۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱D) و اختصاصی (۳۲۰D)

کلید دفترچه عمومی (۳۱۱A) و اختصاصی (۳۲۰A) – اصول عقاید

 

گروه آزمایشی هنر

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱A) و اختصاصی (۴۲۰A)

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱B) و اختصاصی (۴۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱C) و اختصاصی (۴۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۴۱۱D) و اختصاصی (۴۲۰D)

 

گروه آزمایشی زبان خارجی

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱A) و اختصاصی (۵۲۰A)

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱B) و اختصاصی (۵۲۰B)

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱C) و اختصاصی (۵۲۰C)

کلید دفترچه عمومی (۵۱۱D) و اختصاصی (۵۲۰D)

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ