آشنایی بیشتر با وزرای پیشنهادی و معاون اول روحانی+ سوابق

0

به گزارش  تسنیم، حسن روحانیدرحاشیه مراسم تحلیف خود لیست اعضای پیشنهادیرابرای تصدی وزرات‌خانه‌ها به مجلس تقدیم می‌کند. بر همین اساس سوابقافرادی راکهروحانی به مجلس معرفی خواهد کرد به شرح ذیل می باشد:

**اسحاق جهانگیری (معاون اول)

جهانگیریدرانتخابات ریاست جمهوری یازدهموتا پیشازمرحله تائید صلاحیت‌ها رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی بود. ویدرمجالس دوموسوم به نمایندگیازمردم جیرفتدرخانه ملت حضور داشت ودرسال ۱۳۷۱دردولت هاشمی‌رفسنجانی به سمت استاندار استان اصفهان منصوب شدوبه جای غلامحسین کرباسچی نشست. جهانگیریازموسسان حزب کارگزاران سازندگی بودوهم‌اکنون عضو شورای مرکزی آن است.باپیروزی محمد خاتمیدرانتخابات، جهانگیری به‌عنوان وزیر معادنوفلزات به مجلس پنجم معرفیوموفق به کسب رای اعتماد شد. ویدرهر دو دوره ریاست‌جمهوری اصلاحات نیز وزیر صنایعومعادن بود.

** عبدالرضا رحمانی فضلی (وزارت کشور)

رحمانی فضلی ریاست کل دیوان محاسبات کشور راازسال ۸۷ تاکنون برعهده دارد.ازسوابق وی می‌توان به معاون آموزشوپژوهشی دانشکده ادبیاتوعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،ازسال ۶۸ الی ۷۰، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه شیروان، استان خراسان شمالیازسال ۷۱ تا ۷۵، قائم مقام سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران (سال شروع:۱۳۷۵)، معاون برنامه‌ریزی، امور مجلسواستان‌هاومعاون سیاسی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران (سال پایان فعالیتدرسازمان صداوسیما:۱۳۸۵)، عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت به مدت شش سال، معاون امور بین‌المللوتوسعه اقتصادی استان‌هاوریاست شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ،ازسال ۸۵ تا ۸۶وقائم مقامومعاون فرهنگی رسانه‌ایواجتماعی شورای عالی امنیت ملی به مدت ۱۸ ماهازسال ۸۶ اشاره کرد.

** حجت‌الاسلام سید محمود علوی (وزارت اطلاعات)

علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبریونماینده پیشین مجلس شورای اسلامیدردوره‌های اول، دوم، چهارموپنجم است. وی همچنیندرسال های ۶۸ تا ۷۰ معاونت نظارتوبازرسیومعاونت روابط عمومیوتبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزرات دفاعوپشتیبانی نیروهای مسلحرابرعهده گرفته بود ودرسالهای ۷۹ تا ۸۸ نیز رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش بود.

علویدرزمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بعنوان یکیازاعضای ارشد ستاد انتخابات حسن روحانی فعالیت می‌کردوچندی پیش بعنوان نماینده حسن روحانی به دیدار مراجعوعلمای قم رفت.

** بیژن نامدار زنگنه (وزارت نفت)

زنگنهازسال ۱۳۵۶بامدرک کارشناسی ارشد مهندسی راهوساختمانازدانشگاه تهران به عنوان عضو هیات علمیدردانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول به فعالیت شدوسال ۱۳۸۵باهمین عنوان بازنشسته شد. ویازسال۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگوارشاد اسلامیرابه عهده داشت ودرآبان ماه سال ۱۳۶۱ به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد ودرسال ۱۳۶۲ به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگیازمجلس اول رای اعتماد گرفتوتا اواسط سال ۱۳۶۷باموفقیت عهده‌دار این مسئولیت بود.ازشهریور سال ۱۳۶۲بارای اعتماد مجلس به عنوان وزیر نیرو مشغول به کار شد ودرسال ۱۳۶۸درنخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانیبارای اعتماد مجدد مجلسدراین مسئولیت ابقا شدوتا نیمه سال ۱۳۷۶ عهده‏‌دار این مسئولیت بود.

زنگنهدرسال ۱۳۷۶دردوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای صدارتدروزارت نفت انتخاب شدومدت ۸ سال نیز عهده‌دار این مسئولیت بود. قرارداد کرسنتدرزمان تصدی وی بر وزارت نفتازجمله موارد جنجالی کارنامه وی محسوب می‌شود.

** علی طیب‌نیا (وزارت اقتصادوامور دارایی)

طبیب‌نیا تمام مراحل تحصیلی خود اعمازکارشناسی، کارشناسی ارشدودکترا رادردانشگاه تهران گذراندهوبعدازاینکهدرسال ۱۳۷۲ رساله دکترای خود راباعنوان “تورم ساختاریدرایران” ارائه می‌دهد، به عنوان هیئت علمیدرهمین دانشگاه مشغول به کار می‌شود. ویازسال ۱۳۷۶ به مدت سه سال دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت نهاد ریاست جمهوریدرکمیسیون اقتصاد بود وازسال ۱۳۸۴ به مدت یک سالونیم نیز همین سمترابر عهده داشت.

طیب‌نیادرسال ۱۳۸۰ به مدت ۴ سال معاون طرحوبررسی نهاد ریاست جمهوری ودرسال ۱۳۸۵ نیز به مدت یک سال معاون اقتصادیوهماهنگی امور برنامهوبودجه معاونت اقتصادی سازمان مدیریتوبرنامه ریزی کشور بود. وی عضویتدرشورای پژوهشی سازمان بررسیونظارت، عضویتدرشورای پولواعتباروکارشناس متخصصدرمسائل پولیوبانکی این شورادرخصوص بانک مرکزی، عضویتدرشورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری، کارشناس ارشد سازمان بهره‌وری آسیایی جهت تهیه برنامه ملی ارتقا بهره‌وریدرایران سازمان بهره‌وری آسیایی رادرکارنامه دارد.

** محمدرضا نعمت‌زاده (وزارت صنعت، معدن، تجارت)

محمدرضا نعمت‌زادهدرسال ۱۳۲۴درتبریز به دنیا آمد. وی اولین مدرک دانشگاهی خود رادررشته محیط زیستازدانشگاه برکلی گرفت. تعدادیازواحدهای کارشناسی ارشدراهمدررشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا گذراند ولی سال آخر بودکهبه ایران برگشت ودرایران مشغول کارهای صنعتی شد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایعومعادن دولت سازندگی بود. ویدردولت اصلاحات نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود ودردولت احمدی‌نژاد معاونت وزارت نفتدرامور پخشوپالایشرابه‌عهده داشته‌است. نعمت‌زادهدرجریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رئیس ستاد انتخاباتی روحانیرابرعهده داشت.

** محمدجواد ظریف (وزارت امور خارجه)

ظریفدردوران دولت اصلاحات مدتی معاون حقوقیوامور بین الملل وزارت خارجه بود. پسازآن به نمایندگی ایراندرسازمان ملل منصوب شدوتا مدتی پسازانتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس‌جمهور نیزدراین سمت باقی بود. وی پسازعزلازاین سمت به تهران بازگشتوتاکنوندردانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه مشغول کار بوده است. ظریف همچنیندربین سال‌های ۸۲-۸۴درکنار سیروس ناصری ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ایرابرعهده داشته است.

وی که سابقه تحصیلدردانشگاه‌های دنوروسانفرانسیسکودررشته‌های روابط بین‌المللومطالع بین‌المللی داشته است، سابقه معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دستیار ارشد وزیردروزارت امور خارجهدرسال‌های ۱۳۸۶ – ۱۳۸۹، سفیرونماینده دائم ایراندرسازمان ملل – نیویورکدرسال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۸۶، معاون حقوقیوبین المللی وزارت امورخارجهدرسال‌های ۱۳۷۱- ۱۳۸۱، سفیرومعاون نماینده دایم نمایندگیدرسازمان ملل – نیویورکدرسال‌های ۱۳۶۸- ۱۳۷۱، مشاور وزیر وزارت امور خارجهدرسال‌های ۱۳۶۷- ۱۳۶۸، مشاور سیاسی، رایزن، کاردار نمایندگیدرسازمان ملل – نیویورکدرسال‌های ۱۳۶۱- ۱۳۶۷ومشاور سرکنسولگریدرسانفرانسیسکودرسال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۵۹ رادرکارنامه داشته است.

** علی جنتی (وزارت فرهنگوارشاد اسلامی)

جنتی درآغاز سال ۱۳۵۹ به‌عنوان مدیر صداوسیمای جمهوری اسلامی مرکز اهواز منصوب شد ودردی ماه همان سال، پسازتصویب قانون اداره صداوسیما،ازسوی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی به‌عنوان نماینده قوه‌ قضاییهدرشورای سرپرستی صداوسیمای جمهوری‌ اسلامی ایران معرفی شدوتا سال ۱۳۶۲ به‌عنوان عضو شورا ودرمقطعی به‌عنوان مدیر شبکه اول سیما خدمت کرد. درسال ۱۳۶۳ بودباحکم میرحسین موسوی استاندار خوزستان شد ودرسال ۱۳۶۶کههاشمی رفسنجانیباحکم امام(ره) به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب شد، علی جنتیرارییس دفتر خود کرد. وی همزمان به عضویت ستاد قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز درآمد. هاشمیکهبه ریاست‌جمهوری رسید، جنتی نیزباوی به دولت سازندگی آمد ودرسال ۱۳۶۸ بود کهباحکم هاشمی استاندار خراسان شد.

سال ۷۱درزمانیکهمدت زمان زیادیازاستعفای خاتمیازوزارت ارشادوجایگزینی لاریجانی به‌جای خاتمی نمی‌گذشت،باحکم وزیر ارشاد جدید، معاون امور بین‌الملل وزارت فرهنگوارشاد اسلامی شد. جنتی تا سال ۷۷، یعنی یک سال بعدازاتمام دولت هاشمیوانتخاب خاتمیدرهمین سمت مشغول فعالیتدروزارت ارشاد بودوطی این مدت، دو وزیر ارشاد دیگر (مهندس میرسلیموعطاءالله مهاجرانی)راتجربه کرد.

جنتیازسال ۷۷ تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، سفیر ایراندرکویت شد. پنج سالازسفارت جنتیدرکویت می‌گذشتکهبه ریاست کمیته فرهنگی ــ اجتماعی شورای‌عالی امنیت ملیدرزمان دبیر حسن روحانی منصوب شد.

با انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوریدرسال ۱۳۸۴، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت ویرابه سمت معاونت سیاسی وزارت کشور انتخاب کرد، اما بازگشت جنتیازکویت یک سال بیشتر طول نکشید ودرسال ۸۵باحکم احمدی‌نژاد مجدداً به‌عنوان سفیر کویت، به این کشور بازگشت تا رکورددار سفارت این کشوردرطول تاریخ جمهوری اسلامی باشد. وی تا سال ۸۹ سفیر کویت بود ودراین سال به‌خواست حسن روحانی به‌عنوان پژوهشگر سیاست خارجیدرمرکز تحقیقات استراتژیک مشغول به کار شدکهتا امروز نیز کماکاندرهمین سمت به همکاریباروحانی ادامه داده است.

** حسین دهقان (وزارت دفاعوپشتیبانی نیروهای مسلح)

دهقانبامدرک دکترای مدیریتازدانشگاه تهران، تاکنون مسوولیت‌هایی همچون معاونت رییس ‌جمهورورییس بنیاد شهیدوامور ایثارگراندردولت های هشتمونهم، جانشینی وزارت دفاعدردولت‌های هفتموهشتموفرماندهی رده‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامیدردوران دفاع مقدس رادرکارنامه کاری خود داشته است.

** سید‌حسن قاضی‌زاده هاشمی (وزارت بهداشت، درمانوآموزش پزشکی)

قاضی‌زاده هاشمی متخصص چشم پزشکیوفوق تخصص جراحی قرنیه، رکورددار عمل جراحی لیزیک چشمدرکشور استوپیشازایندرسمت‌هاییازجمله دبیرکلی انجمن چشم پزشکی ایران، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکیوتخصصی، مشاور وزیر بهداشتدرزمان وزارت دکتر محمد فرهادی، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، کارشناس رشته چشم پزشکیدرهیئت انتظامی نظام پزشکی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسسوعضو هیئت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایرانوعضو هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت بوده است.

** جعفر میلی منفرد (وزارت علوم، تحقیقاتوفناوری)

میلی منفرد بعدازاینکه مدرک کارشناسی خوددررشته مهندسی برق-قدرت راازدانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) دریافت کرد به پاریس رفتوتحصیل خودراتا مدرک دکتریدردانشگاه پاریس ادامه داد.

میلی منفرددرزمانیکهمصطفی معینازتصدی وزارت علوم استعفا داد، به مدت یک ماه سرپرست این وزارت‌خانه بودوبعدازرای اعتماد گرفتن جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم، تحقیقاتوفناوری به سمت قائم مقام ویومعاون طرحوتوسعهدراین وزارت‌خانه مشغول به کار بود.

معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمیوصنعتی ایران، معاون دانشجوییوفرهنگی وزارت علوم، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سرپرست پردیس تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سرپرست دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاون امور جنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیرومعاون دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرازدیگر سوابق وی محسوب می‌شود.

** محمدعلی نجفی (وزارت آموزش وپرورش)

نجفی تحصیلات آکادمیک خود رادردانشگاه صنعتی شریف ودررشته ریاضی آغازومدرک کارشناسی ارشد خودرانیزازدانشگاه MIT آمریکا دریافت کرد. ویدردولت شهید محمدجواد باهنرومحمدرضا مهدوی‌کنی مسئولیت وزارت آموزشوپرورشرابر عهده داشتوپسازآن نیزدردولت میرحسین موسویدرهمین مسئولیت ابقا می‌شود. نجفیدردولت اولودوم سازندگی نیز وزیر آموزشوپرورش بود ودردولت اصلاحات نیزباحکم سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس سازمان برنامهوبودجه منصوب شد. وی همچنین جزو موسسان حزب کارگزارن سازندگی است.

محمدعلی نجفی برای شرکتدرسومین دوره انتخابات شورای شهر تهراندرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان قرار گرفتوتوانست به شورای شهر تهران راه یابد.

** علی ربیعی (وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی)

ربیعی مشهور به “عباد”دردوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شوراومشاور اجتماعی رئیس جمهوردردوره ریاست جمهوری خاتمی بود. ویدردوره‌ای دیگر ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملیرابر عهده‌ داشت. ربیعی دکتری جامعه‌شناسی داردوعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور است.

وی همچنین عضو کمیته سه ‏نفره ‏تعیین شدهازسوی خاتمی برای تحقیق پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای بود. ربیعی حضوردرسپاه پاسدارانوپسازآن وزارت اطلاعات رادرپرونده خود دارد.

** حمید چیت‌چیان (وزارت نیرو)

وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداراندرتبریز بودوسپس به شهرهای دیگر آذربایجان رفته ودرآن شهرها نیز بخش‌های اطلاعاتی سپاه پاسدارانراراه اندازی کرد. پسازبرپائی وزارت اطلاعاتدرسال ۱۳۶۲دربخش های گوناگون این وزارت خانه دارای پستومقام شد.

چیت‌چیاندرانتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافتوبعدازآن به عضویتدرهیأت مدیره شرکت توانیر درآمد. سال ۷۱ آغازی برای فعالیت‌های مدیریتی چیت‌چیاندرصنایع آبوبرق کشور بود. وی تا سال ۸۹درپست‌های مختلفیازجمله هیأت مدیره شرکت توانیر، هیأت مدیره سازمان توسعه برق، معاون وزیر نیرودرامور برقوانرژی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو فعالیت داشته است. سرانجامدردولت “محمود احمدی‌نژاد” به پست قائم مقامومشاور عالی وزارت نیرو رسید.

وی پایه‌گذار موسساتوسازمان‌های تحقیقاتوآموزش مدیریت وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نو ایران، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، آزمایشگاه ملی صرفه‌جوئی انرژی ایرانومرکز آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش صنعتدرتبریزازدستاوردهای مشارکت‌های چیت‌چیاندردوره فعالیت ویدرمجموعه صنایع آبوبرق ایران است.

از سوی دیگر عضویتدرهیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند، عضویتدرهیأت علمی پژوهشگاه نیرو،‌ عضویتدرهیأت امنای دانشگاه صنعتی سهندودانشگاه هنر اسلامی تبریز، عضودرهیأت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی، عضویتدرهیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی، عضویتدرهیأت امنای پژوهشگاه نیرو،‌ عضویتدرهیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایرانوعضویتدرشورای مرکز رشد فناوری‌های دانشگاه صنعت امیرکبیرازسوابق علمی چیت‌چیان است.

** عباس احمد آخوندی (وزارت راهوشهرسازی)

آخوندی درسال ۱۳۵۶ وارد دانشکده فنی تهران شد وبامدرک کارشناسی ارشد مهندسی راهوساختمانازدانشگاه تهران به انگلستان رفت ودرکالج رویال هالووی لندن،دررشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداختوموفق شد مدرک دکترای خودرادریافت کند. وی مرداد سال ۱۳۶۱ به عنوان معاون سیاسی علی‌اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور انتخاب شد ودردولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکنوشهرسازی مشغول به کار بود.

آخوندیازسوی شهید بهشتیدراولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شدومسئولیت امور استان‌هارابر عهده داشتوپسازشروع جنگ تحمیلی مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگرانیز برعهده گرفت. ویدرسال ۱۳۷۶ نماینده ویژه رییس‌جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

از دیگر مسئولیت‌های وی می‌توان به قائم مقام مدیرعامل سازمان صداوسیما، دبیری شورای امنیت کشور، رئیس شورای تامین ویژه غرب کشور، رئیس ستاد مبارزهبامواد مخدر، رئیس بنیاد مسکنوتدریسدرگروه بریتانیا دانشکده مطالعات جهان اشاره کرد.

**محمود واعظی (وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات)

واعظی دارای مدرک دکترای روابط بین‌المللوهم چنین کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک ایت. اولین سمت رسمی وی مدیرعامل شرکت مخابرات ایرانازسال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ بود.

واعظی هم‌اکنون معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظاموعضو شورای مرکزی حزب اعتدالوتوسعه است. واعظیدرسال ۵۸ تا ۶۵ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود ودرسال ۶۵باسمت مشاور وزیر خارجه وارد این وزارت‌خانه شد ودرکنار علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت قرار گرفت. واعظی یک‌سال پسازورود به وزارت خارجه وازسال ۶۶ رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی شدوتا ۶۸ این سمتراعهده‌دار بود وازآن به بعد تا انتهای دولت سازندگی معاون سیاسی اروپاوآمریکا وزارت امور خارجه بود. ویدردو سال ابتدایی دولت اصلاحات نیز معاون اقتصادی کمال خرازیدروزارت امور خارجه بود.

**مسعود سلطانی‌فر (وزارت ورزشوجوانان)

مسعود سلطانی فر متولد ۱۳۳۸ استومدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی دارد.ازسوابق کاری وی می‌توان به چهار سال عضویتدرشورایعالی اداری کشور، چهار سال عضویتدرشورایعالی اطلاع‌رسانی کشور، ۱۲ سال سابقه استانداریدرسه استان گیلان، زنجانومرکزی (اراک)، ۸ سال معاون سیاسیدراستانداری‌های فارس، همدانوهرمزگانومعاون اسبق سازمان تربیت بدنی اشاره کرد.

** محمود حجتی (وزارت جهاد کشاورزی)

محمود حجتیدرسال ۱۳۳۴درنجف آباد متولد شد وازدانشگاه صنعتی اصفهاندررشته مهندسی عمران مدرک کارشناسی گرفت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد جهاد سازندگی شدوپسازآن به عنوان استاندار سیستانوبلوچستان خدمت کرد وباشروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداریدراین حوزه خدمت کرد.

حجتی دردوره اول ریاست جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راهوترابریودوره دوم وی به عنوان وزیر جهاد کشاورزیازمجلس رای اعتماد گرفت.

**حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری (وزارت دادگستری)

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری بیشازسه دههدرمسئولیت‌های گوناگون قضایی انجام وظیفه‌کرده است، نخستین ابلاغ قضایی خود رادرشهریور ماه سال ۱۳۶۰ دریافت کردومشغول به خدمت شد؛ تا سال ۱۳۶۶کهبه موجب قانون، سازمان قضایی نیروی مسلح راکهترکیبیازدادستانی نیروی مسلح، سپاهوارتش بود، به کمک ۳ تنازدوستان تشکیل داد.

سال ۱۳۶۸ بنا به خواست وزیر دادگستری به عنوان معاون پارلمانی این وزارتخانه انتخاب شد ودرحاشیه آن وظایف دیگریرانیز به عهده‌ گرفت.ازاواسط مجلس سوم تا اواسط مجلس ششم مشغول به کار بود.دردوره مجلس ششم به علت اختلاف‌هاییکهمیان اوواکثریت مجلس پیش آمد به دعوت دادستان کل کشور، آیت‌الله نمازی، معاون اول دادستان شدوبعدازوی نیزدرکنار آیت‌الله دری نجف‌آبادی فعالیت کردومدت ۴ سالدرسمت معاون اول دادستان کل کشور خدمت کرد. بعدازآن مشاور رئیس قوه قضاییه وقت، یعنی آیت الله شاهرودی شد؛درآن موقع مقام معظم رهبریکهقبلازآن نیزدرزمان ریاست آیت‌الله یزدی چنین ماموریتیرابه او داده بودند، دوباره ویرابه عنوان بازرس قوه‌قضاییه منصوب کردندوحدود ۹ ماهدراین سمت ماند.

این بار مقام معظم رهبری اورارئیس هیأتی به نام هیأت ارتقاووظیفه‌های مشخصیرابرایش تعریف کردند. وظیفه اودراین سمت شناسایی آسیب‌های قوه قضاییه بود؛ کارهایی مانند شناسایی مشکلات، ضعف‌هاوراه‌های برون رفتازآنرابررسیوشناسایی می‌کرد.

ویازشهریور سال ۸۸ وباحکم رئیس قوه‌قضاییه بر مسند ریاست دیوان عدالت اداری تکیه زده است وازسال ۹۰باحکم رهبر معظم انقلابدردادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ