تعرفه مکالمه تلفن قبل و بعد از همکدی

0
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد که پیش از مصوبه ۱۶۰ مربوط به همکدی تلفن ثابت، تعرفه هر پالس تلفن ثابت ۴۴.۷ ریال بوده و پس از همکدی نیز تعرفه همچنان ۴۴.۷ ریال است.
 فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۷۱ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ درخواست اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۰ کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی کرد.
در این جلسه مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره ۱۶۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می‌شود. نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با ۷/۴۴ ریال است.
 در مصوبه ۱۲۰ کمیسیون، تعرفه ۵۱.۴۳ برای هر پالس همکدی تعیین شده بود.
در این مصوبه آمده است که پیرو مصوبه ۴ مهرماه ۱۳۸۹ هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ ۹۴/۲۲ ریال (نرخ معادل پالس ۴۳/۵۱ ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین شد.
پس از آن در مصوبه ۱۳۷کمیسیون، تعرفه از ۴۳/۵۱ به ۴۴.۷ ریال بازگشت و کاهش مدت پالس تصویب شد.
در این مصوبه آمده است که ١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. ٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠۵ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر ۴۴.۷ ریال خواهد بود.
بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه ۱۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس ۴۴.۷ ریال بوده است و کمیسیون در مصوبه جدید شماره ۱۷۱ خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ