کسب ۲۰۹ میلیارد ریال سود خالص قند پیرانشهر

0

شرکت قند پیرانشهر در پایان دوره یک ساله منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ مبلغ ۲۰۹ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۴۹۳ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

 (سنا)، شرکت قند پیرانشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۸۴ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به ۲۳۶ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های عمومی، اداری کسر شد و معادل ۲۲۰ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی، مالیات کسر شد و خالص درآمد های متفرقه به آن اضافه شد و معادل ۲۰۹ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال سود خالص دوره محاسبه شد و به ازای هر سهم معادل ۱۴۹۳ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ ۲۶۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال سود انباشته پایان سال در حسابهای این شرکت منظور شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ