جدول قیمت همه خودرو داخلی

0

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید (cop)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۴۲,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۹۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۴,۳۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 بدون مالتی پلکس

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF7 مالتی پلکس

۲۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۸۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۹۵,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۶,۹۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU5

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۴,۲۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۵,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۵,۸۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۹۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۰,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۸۰۰

تندر E1

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۴,۶۰۰,۰۰۰

۴۵,۶۵۱,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۹۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۹۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL 131

۱۵,۳۵۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

پراید SX 131

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید LE 131

۱۵,۷۰۰,۰۰۰

پراید SE 131

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX 131

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا EX

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

ریو مدل ۹۰ . صفر

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۶,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر E2

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E2 آپشن دار

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۱,۴۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۲۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۳۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۰,۳۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۱,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۱۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

آسا . فاو B50

۶۳,۲۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۹,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳۷,۳۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۰,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – G5

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وینگل ۳ دو کابین

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ دو کابین

۶۲,۶۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ