“وبشهر” و پوشش ۷۱ ریالی در ۶ ماه

0
شرکت توسعه صنایع بهشهر با سرمایه ای معادل با ۳۶۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ را منتشر کرده است.

این شرکت برای هر سهم در دوره مورد بررسی ۷۱ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته (با لحاظ کردن افزایش سرمایه ۲۰ درصدی) ۲۰۴ درصد افزایش داشته است.

“وبشهر” که برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۱۲ ریال سود خالص پیش بینی کرده در دوره ۳ ماهه برای هر سهم ۶۹ ریال سود خالص محقق کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ