بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۱

0

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک ۱۴۰۱

اکثر امتحانات سال دوازدهم رشته ریاضی (دین و زندگی ۳، فارسی ۳، علوم اجتماعی ( هویت اجتماعی ) ۳، عربی، زبان قرآن ۳، زبان انگلیسی ۳، سلامت و بهداشت ۳، شیمی ۳، ریاضی ۳ و فیزیک ۳ و …) به صورت نهایی و هماهنگ کشوری برگزار میشه.

 

از اونجایی که نحوه طراحی سوالات امتحانات نهایی و برنامه امتحانات نهایی از امتحانای مدرسه متفاوته، برای همین دانش آموزای رشته ریاضی با دونستن بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ۱۴۰۱ می تونن برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه هر درس داشته باشن. در ادامه بارم بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۱ رو قرار دادیم.

بارم بندی درس هندسه ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

بارم بندی درس هندسه ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)
فصل محدوده فصل نوبت اول نوبت دوم شهریور و دی
۱ کل ۱۰ ۴ ۶
۲ تا صفحه ۴۶ ۱۰ ۳ ۸
صفحه ۴۶ به بعد ـــــ ۵
۳ کل ۸ ۶
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

بارم بندی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

بارم بندی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)
فصل محدوده فصل نوبت اول نوبت دوم شهریور و دی
۱ کل ۱۵ ۵ ۷
۲ تا صفحه ۴۲ ۵ ۲ ۶
صفحه ۴۲ به بعد ___ ۵
۳ کل ۸ ۷
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

بارم بندی درس حسابان ۲ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

بارم بندی درس حسابان ۲ دوازدهم ریاضی فیزیک  (عادی زرد و قرمز)
فصل محدوده فصل نوبت اول نوبت دوم شهریور و دی
۱ کل ۷  ۲.۵  ۳.۵
۲ کل ۶ ۲ ۳
۳ کل ۷  ۲.۵ ۳
۴ کل ــــ ۷ ۶
۵ کل ۶  ۴.۵
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

بارم بندی درس فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

بارم بندی درس فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)
شماره فصل نوبت اول نوبت پایانی ( آزمون های نهایی؛خرداد، شهریور و دی )
اول  ۷.۲۵  ۳.۷۵
دوم  ۸.۲۵ ۴
سوم  تا ص ۷۷ ( سرموج طولی ) و تمرین های مربوط از آخر فصل  ۴.۵  ۳.۷۵
سوم از ص ۷۷ ( سرموج طولی ) تا آخر فصل
چهارم  ۳.۲۵
پنجم  ۲.۷۵
ششم  ۲.۵
جمع ۲۰ ۲۰

 

 

 

ردیف انتظارات عملکردی مستمر پایانی
۱ طراحی آزمایش   ۱-۳   ۱-۲
۲ اجرای آزمایش ، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش  ۲-۴ __
۳ تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …  ۲-۴  ۲-۴
۴ انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )  ۲-۳
۵ مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی)  ۴-۶
۶ پاسخ به پرسش های مفهومی ( دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت )   ۱-۴  ۴-۷
۷ توانایی حل پرسش های محاسباتی  ۲-۴  ۹-۱۱
۸ حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال )  ۱-۳

 

بارم بندی درس شیمی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :

 

 بارم بندی درس شیمی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)
فصل نوبت اول نوبت پایانی ( آزمون های نهایی – خرداد ، شهریور ، دی)
اول ( مولکول ها در خدمت تندرستی )  ۱۱.۵  ۶.۵
دوم ( آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی )  ۸.۵ ۵
سوم ( شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ) ۴
چهارم ( شیمی راهی به سوی آینده روشن تر )  ۴.۵
مجموع ۲۰ ۲۰

 

 

ردیف انتظارات عملکردی مستمر پایانی
۱ طراحی آزمایش  ۲-۴ ۲
۲ اجرای آزمایش ، ثبت داده ها ، نتیجه گیری و ارائه گزارش  ۲-۴  –
۳ تجزیه و تحلیل داده ها ، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و نمودار خوانی و …..  ۲-۴ ۲
۴ انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )  ۲-۳  –
۵ مشارکت و تعامل در فرایند آموزش ( انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی ، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی )  ۴-۶  –
۶ پاسخ به پرسش های مفهومی ( کاربرد ، استدلال و قضاوت )  ۱-۳ ۸
۷ توانایی حل پرسش های محاسباتی  ۲-۳ ۶
۸ حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال )  – ۲

 

بارم بندی درس دین و زندگی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

 

بارم بندی درس دین و زندگی ۳ دوازدهم ریاضی
شماره درس پایانی نوبت اول پایانی نوبت دوم ،شهریور، بزرگسالان (عادی و زرد) پایانی نوبت دوم ،شهریور، بزرگسالان (قرمز)
درس اول ۲.۵ نمره ۷ نمره ۷ نمره
درس دوم ۲.۵ نمره
درس سوم ۲ نمره
درس چهارم ۲ نمره
درس پنجم ۲.۵ نمره
درس ششم ۲.۵ نمره
درس هفتم ۲ نمره ۶ نمره
درس هشتم ۵ نمره
درس نهم ۷ نمره
درس دهم ۲ نمره
درس یازدهم حذف دروس در وضعیت قرمز کرونایی
درس دوازدهم ۶ نمره
درس سیزدهم
قرائت ۴ نمره
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

بارم بندی درس عربی، زبان قرآن ۳ نوبت اول دوازدهم ریاضی فیزیک :

 

 

بارم بندی درس عربی، زبان قرآن ۳ نوبت اول دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)
نوبت اول ( از درس اول و دوم )
مهارت های زبانی موضوع نمره جمع
الف : مهارت واژه شناسی نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده می شود . ) ۱  ۲ نـمره
مترادف و متضاد ( دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را مشخص می کند ./ یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند . / می توان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد . متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب ، نیم نمره افزایش یابد . )   ۰.۵
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله   ۰.۵
ب : مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا »  ۴.۵ ۹ نـمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس . ( ترجمه لای نفی جنس به صورت « هیچ … نیست » مد نظر است . )  ۰.۵
ترجمه درست دو جمله دارای حروف مشبهه بالفعل ؛ یکی از دو جمله از «لیت » است .  ۱.۵
ترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت ( حال ) در دو شکل آن ۱
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )  ۰.۵
تکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( چهار جای خالی ) ۱
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی ، ماضی استمراری ، ماضی بعید ، امر، نهی ، نفی ، مستقبل ، مجهول ، فعل دارای نون وقایه ، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب شرط داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند خرج ، دخل ، صبر، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر ، آنها را ترجمه می کند ؛ مانند : « یا صدیقتی ، لا تخرجی من صفـک . » که در این جمله دو قرینه « یا صدیقتـی » و « ضمیر ـک » به دانش آموز کمک می کند تا بتواند « لا تخرجی » را درست ترجمه کند . یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر ( هشت مورد ) ۲ ۷ نـمره
تشخیص و انتخاب فعل ماضی ، مضارع ، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله ، یا تشخیص نوع فعل ، یا هر سؤال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد . ( چهار مورد ) ۱
تشخیص لای نفی جنس ( چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد . ) ۰.۲۵
تشخیص حروف مشبهه بالفعل ( چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید حرف مشبه بالفعل را از حروف جر ، استقبال ، نفی و سایر حروف تشخیص دهد . / یا به هر صورتی که قدرت تشخیص حروف مشبهه بالفعل را بسنجد . ) ۰.۲۵
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند : « کتب المسافر رساله فی الفندق . » جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. ( فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور ، یا مجرور به حرف جر ، حال ) از هر دو نوع « حال » سؤال طرح می شود. ( هر کدام ٠/٢۵ نـمره ) ۲
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها ( در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . )  ۱.۵
د: مهارت درک و فهم سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان « وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » ( چهار مورد ) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود. یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب ( سؤال سه گزینه ای ) ۱  ۲ نـمره
درک مطلب ( ارائه متن و طراحی چهار سؤال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی ) ؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد . ۱

 

بارم بندی درس عربی، زبان قرآن ۳ نوبت دوم دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

 

بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن ۳ نوبت دوم دوازدهم ریاضی فیزیک
مهارت های زبانی موضوع نمره جمع
الف : مهارت واژه شناسی نوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده می شود . ) ۱  ۲ نـمره
مترادف و متضاد ( دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف را مشخص می کند ؛ یا شش کلمه درهم داده می شود و دانش آموز آن ها را کنار هم به صورت مترادف و متضاد قرار می دهد . )   ۰.۵
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه

یا یافتن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه

  ۰.۲۵
نوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم) ۰.۲۵
ب : مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ۵  ۹ نـمره
ترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس .

( ترجمه لای نفی جنس به صورت « هیچ … نیست » مد نظر است . )

 ۰/۵
ترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل ( أن ، کأن ، لیت و لعل ) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل  ۰.۵
ترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی ۱
ترجمه یک جمله دارای قید حالت  ۰.۵
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )  ۰.۵
تکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( چهار جای خالی ) ۱
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی ، ماضی استمراری ، ماضی بعید ، امر ، نهی ، نفی ، مستقبل ، مجهول ، معادل های عربی مضارع التزامی ، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند : خرج ، دخل ، صبر ، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر ، آن ها را ترجمه می کند ؛ مانند : «أنا دخلت قریه جدی أمس . » که در این جمله دو قرینه « أنا » و « ی » در « إنی » و « جدی » و قید زمان « أمس » به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند « دخلت » را درست ترجمه کند . در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهمسون استفاده می شود ، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود ؛ مثال : یا تلامیذ ، لم تهمسون فی الصف ؟! ( همس : آهسته سخن گفت ) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر ( هشت مورد ) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم ۲  ۷نـمره
تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند : «کتب المسافر رساله فی الفندق . » جملات کاملا حرکت گذاری می شوند . ( فاعل ، مفعول ، مبتدا ، خبر ، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور ، یا مجرور به حرف جر ، حال ، مستثنی و مفعول مطلق ) تذکر : سهم حال ، مستثنی و مفعول مطلق ١.٢۵ نـمره از ٣ نـمره است . تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود . ٠/٢۵ تشخیص اسلوب حصر از استثناست . ٠/۵ نـمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه صفحه ۴٠ کتاب درسی باشد . ۳
تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آن ها ( در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . ) ۲
د : مهارت درک و فهم سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان « وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » ( چهار مورد ) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود . یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب ( سؤال سه گزینه ای ) ۱  ۲ نـمره
درک مطلب ( ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آن ها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی )؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد . ۱

 

 

امتحان شفاهی، میان نوبت اول و دوم
مهارت ها موضوع نـمره
مهارت های خواندن ، شنیدن و سخن گفتن روان خوانی ( بدون درنگ و خطا ، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف ) ، یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن ، اجرای نـمایشی متن برخی درس ها . ۴
مکالمه ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی ( سؤال با جملات دارای ما ، ماذا ، ما هو ، ما هی ، بم ، من ، لمن ، أین ، من أین ، ممن ، کم ، هل ، أ ، متی ، کیف ، لماذا ، لم ، عم ، أی ) ، یا اجرای گروهی مکالماتی ساده . ۱
جمع ۵

 

بارم بندی درس فارسی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

 

بارم بندی درس فارسی ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
ردیف قلمروها موضوع ها نمره
۱ زبانی ۷ نمره معنی واژه  ۱.۵
املای واژه  ۱.۵
دستور ۴
۲ ادبی ۵ نمره آرایه های ادبی ۲.۵
تاریخ ادبیات ۱
حفظ شعر ۱.۵
۳ فکری ۸ نمره درک مطلب ۴
معنی و مفهوم نثر ۲
معنی و مفهوم نظم ۲
جمع ۲۰

 

بارم بندی درس نگارش ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

 

بارم بندی درس نگارش ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
ردیف موضوع  سنجه های ارزشیابی نمره
۱ بازشناسی توانایی بازشناسی آموزه های درس ۲
۲ تولید متن خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی ازمحتوای نوشته ) ۱
پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو) ۹
خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن ) ۱
رعایت نشانه های نگارشی ۱
املای واژگان ( نداشتن غلط املایی ) ۲
۳ سازه های نوشتاری مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی ) ۳
رعایت املا و نشانه های نگارشی ۱
جمع ۲۰

 

بارم بندی درس زبان انگلیسی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک :​

 

 

آزمون کتبی : این آزمون مجموعا شامل ۱۲ نمره از بیست نمره نهایی هستش.

 

بارم بندی درس زبان انگلیسی ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
مهارت  بارم بندی 
 ( listening ) شنیداری  ۴ نمره 
 ( speaking )

صحبت کردن

۴ نمره
( reading )

خوانداری

۴ نمره
( writing ) نوشتاری ۴ نمره
(vocabulary)

واژگان

 ۲ نمره
(grammar)

دستور زبان

۲ نمره

 

 

بارم بندی درس علوم اجتماعی ( هویت اجتماعی ) ۳ دوازدهم ریاضی :

 

بارم بندی درس علوم اجتماعی ( هویت اجتماعی ) ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)
درس نوبت اول نوبت دوم  (عادی و زرد ) دی ماه ، شهریور و بزرگسالان
اول ۴ نمره ۵ نمره  ۱.۵
دوم ۴ نمره   ۱.۵
سوم ۴ نمره  ۱.۵
چهارم ۴ نمره   ۱.۵
پنجم ۴ نمره  ۱.۵
ششم ۳  ۲.۵
هفتم ۳  ۲.۵
هشتم ۳  ۲.۵
نهم ۳  ۲.۵
دهم ۳  ۲.۵
جمع ۲۰ نمره ۲۰ نمره ۲۰ نمره

 

بارم بندی درس سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی :

 

بارم بندی درس سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی
شماره فصل عنوان فصل شماره درس عنوان درس شماره صفحه بارم نوبت اول بارم نوبت دوم (عادی) بارم نوبت دوم (زرد) بارم نوبت دوم (قرمز)
۱ سلامت ۱ سلامت چیست ؟  ۱۱-۳  ۱.۵  ۱ ۱.۵ ۲
۲ سبک زندگی  ۱۸-۱۲ ۱ ۱.۵
۲ تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی ۳ برنامه غذایی سالم  ۳۲-۱۹ ۳  ۳.۵ ۲ ۳.۵
۴ کنترل وزن و تناسب اندام  ۳۹-۳۳ ۲ ۲ ۳
۵ بهداشت و ایمنی مواد غذایی  ۴۸-۴۰  ۱.۵ ۲
۳ پیشگیری از بیماری ها ۶ بیماری های غیر واگیر  ۶۶ -۴۹ ۴ ۳ ۴
۷ بیماری های واگیر  ۷۸-۶۷ ۳ ۳ ۴
۴ بهداشت در دوران نوجوانی ۸ بهداشت فردی  ۱۰۰-۷۹  ۲.۵ ۲ ۳ ۳.۵
۹ بهداشت ازدواج و باروری  ۱۱۰-۱۰۱  ۱.۵ ۲
۱۰ بهداشت روان  ۱۲۸-۱۱۱ ۲
۵ پیشگیری از رفتار های پر خطر ۱۱ مصرف دخانیات و الکل  ۱۳۷ -۱۲۹ ۲
۱۲ اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن  ۱۵۶-۱۳۸ ۲
۶ محیط کار و زندگی سالم ۱۳ پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی ( کمر درد)  ۱۶۹-۱۵۵ ۲
۱۴ پیشگیری از حوادث خانگی  ۱۸۲-۱۷۰  ۲
جمع نمرات ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰

 

کلیه جداول بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم رشته ریاضی فیزیک مربوط به سال گذشته می باشد، برای همین به محض انتشار بارم بندی جدید دروس دوازدهم ذیاضی فیزیک برای دانش آموزا در این مقاله اطلاع رسانی میشه.

 ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ