بارم بندی زبان دوازدهم تجربی

0

بارم بندی زبان دوازدهم تجربی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۰
بارم بندی امتحانات شهریور دوازدهم
بارم بندی امتحانات دی ماه دوازدهم تجربی
بارم بندی امتحانات نوبت اول دوازدهم تجربی

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم زبان انگلیسی دوازدهم تجربی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

ردیف موضوع نمره
۱ واژگان (VOCABULARY) ۲
۲ دستور زبان (GRAMMAR) ۲
۳ مهارت نوشتاری (WRITING) ۴
۴ مهارت خوانداری (READING) ۴
۵ شنیداری (LISTENING) ۴
۶ گفتاری (SPEAKING) ۴
جمع نمره ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ