خانه / بورس و سهام / گزارش کامل مجمع سهامداران / “وبانک” بی سابقه ترین مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد

گزارش کامل مجمع سهامداران / “وبانک” بی سابقه ترین مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 93.04.29 درمحل تالار اندیشه واقع در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شیخی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان محمد باغستانی و حجت اله قاسمی و به دبیری آقای مورخ معاونت مالی اداری شرکت تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس آقای روشن قلب و نماینده سازمان حسابرسی جناب آقای دادش زاده نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای دکتر حنیفی مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

 1. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1392.12.29
 2. تقسیم 1000 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3. انتخاب موسسه حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 4. انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

همچنین اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند:

 1. بانک ملی ایران
 2. شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی
 3. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 4. شرکت خدمات مدیریت توسعه نگاه پویا
 5. شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

پیام هیأت مدیره

ارزیابی عملکرد سال گذشته به صورت کاملاً مشهود نمایانگر روند رو به رشد همراه با بهبود ساختارهای مالی و عملیاتی شرکت می باشد. به گونه ای که در سال مالی مورد گزارش همراه با افزایش مجموع درآمدها و به تبع آن افزایش EPS، ارزش روز شرکت در بازار بورس نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است. ضمن اینکه افزایش سرمایه در جهت اصلاح ترکیب سبد سرمایه گذاری ها و آماده سازی برخی از شرکت های زیرمجموعه جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در دستورکار قرار گرفته و در حال انجام می باشد.

هياتمديرهشركتمعتقداستكهامانتدارسهامدارانمحترمبودهوبهمنظورحفظوحراست امانتواگذارشده،وظيفهخودميداندكهازهيچكوششوتلاشيدريغنورزيدهودرراستايتحققاين هدفوبهمنظورادامهروندپوياييوموفقيتشركتواستفادهبهينهازموقعيتهايبازارسرمايهوهمچنين بازارگردانيسهامگروهوافزودهحجمسرمايهگذريهااقداماتاساسيلازمرابهعملآوردهوبرنامهريزي هايخودرابراساسرضايتمندي،حفظوارتقايمنافعوثروتسهامدارانبنانهادهاست.

هياتمديرهشركتمعتقداستتماميافتخاراتوموفقيتهايكسبشدهدرسايهحمايتبي دريغوبهپشتوانهسهامدارانمحترمحاصلشدهاست.درهمينراستاتعاملمطلوبوبيان انتقاداتسازنده شماسهامدارانمحترممطمئناًراهموفقيتهرچهبيشترمادرآيندهخواهدبود.

اميداستباتوسلبهذاتالقدسباريتعاليبابرنامهريزياصوليوفعاليتوكوششمستمركليه مديرانوكاركنان،شاهداجرايدقيقبرنامههايازپيشتعيينشدهبودهورشدوشكوفائيشركتوافزايش ثروتسهامدارانرادرسالهايماليبعدبهارمغانآوريم.

اعضای هیأت مدیره

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

حاشیه مجمع:

به گفته اغلب حاضرین در جلسه مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی این مجمع یکی از بی سابقه ترین مجامعی بود که در طول عمر فعالیت این شرکت در بورس اوراق بهادار برگزار شده چراکه در حالی این شرکت با بازدهی بیش از 350 درصدی طی سال 92 به این مجمع وارد شد که سود تقسیمی شرکت از 140 میلیارد ریال سال 91 به 6500 میلیارد ریال در سال مالی 92 افزایش پیدا کرده و نکته مهمتر آنکه حداکثر سود قابل تقسیم شرکت در مجمع فوق بین سهامداران توزیع شد.

همچنین به گفته دکتر حنیفی مدیر عامل شرکت، قرار است تا به منظور کسب رتبه اول میزان سرمایه در بین دیگر هم گروهی ها سرمایه شرکت از 6500 مییارد ریال به 15000 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند که ممکن است این رقم حتی به 20000 میلیارد ریال نیز تغییر یابد.

تاریخچه شرکت

شركتسرمايهگذاريگروهتوسعهملي (سهامی عام) در تاریخ 1370.11.20بهصورت شرکت سهاميعامتاسيسو در تاريخ 25 فروردينماه 1371تحتشماره 89584 درادارهثبتشركت هاوموسسات غيردولتيبهثبترسيدهاستودرسال 1389 نامشركت بهشركتسرمايه گذاريگروهتوسعهمليتغييركرد.

موضوع فعالیت شرکت:

فعاليتاصليشركتطبقماده 3 اساسنامهعبارتاستاز:

 1. بررسي،مطالعه،ايجادوتوسعه،راهاندازيوسرمايهگذاريومشاركتانواعطرح هاو پروژههايتوليديوبازرگانيوخدماتيومهندسيوساختمانيدربخشهايمختلف اقتصاديوادارهآنها.
 2. تشكيلوتأسيسانواعشركت هايتوليديوصنعتي،خدماتيومهندسي،بازرگانيو ساختمانيو مبادرت به هر گونه مشارکت باانواعشركت هايمذكور .
 3. بازسازي،نوسازي،ادارهونگهداري،اصلاح،توقف،توسعه،ادغاموانحلالانواعشركت ها ومؤسسات اقتصاديداخلوخارجازكشور.
 4. آمادهكردنشركتهايموردسرمايهگذاري بهمنظورفروشسهامآنهادربورساوراق بهاداريا خارجازبورسوهمچنينفراهمنمودنامكاناتلازمجهتورودوپذيرش شركت هادربورساوراقبهادارو مشاركتوسرمايهگذاريباشركت هاوبنگاه هاي اقتصاديخارجيبارعايتمقرراتمربوطه .
 5. استفادهازتسهيلاتماليو اعتباريبانك هاومؤسساتماليواعتباريداخلوخارجاز كشورو همچنينانتشاراوراقمشاركتوخريدوفروشكليهاوراقبهاداروسهامشركت هايداخليوخارجي.
 6. انجامكليهمعاملاتسهاموارائهخدماتسرمايهگذاريومبادرتبهكليهفعاليتهاي ماليوپولي دربازارهايپولوسرمايهوخريدوفروشكالاواموالمنقولوغيرمنقول وادارهوجوهامانيحسب درخواستمتقاضيان.
 7. تأمينكليهخدماتموردنيازشركتهايتحتپوششاعمازماليوغيرماليوهمچنين ارائه خدماتمديريتيومشاورهايوطراحيسيستموبازاريابيبهمنظورتسهيلو افزايشكارآييآنهاويابهمنظور سرمايهگذاريجديدوطرحهايتوسعهوتكميلچه ازطريقمشاركتويامباشرتوتأييدوقبولهرگونه ضمانتنامهوياتعهدنامهجهت سازمانهاوشركت هايتابعهوتحتپوشش.
 8. اخذواعطايهرگونهنمايندگيدرداخلوخارجازكشورو اخذ موافقتنامهاصوليو هرگونه مجوزهايديگربهمنظوراجرايطرحهايتوليديوصنعتيجديدوياتوسعهو تكميل وتشكيلشخصيت حقوقيلازمبراياينمنظور.
 9. انجام كليهعملياتمجازكهبطورمستقيموغيرمستقيمبرايتحققاهدافشركت مفيدبوده ويادرجهتاجرايموضوعشركتضرورتداشتهباشدازقبيلحقلعملكاريكميسيونريوغيره.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شركتدرتاريخ 1374.06.26دربورساوراقبهادارتهراندرگروهواسطهگريهايماليبانماد “وبانک” درجشدهوسهامآنبراياولينباردرتاريخ 1374.06.26موردمعاملهقرارگرفته است. هماكنونباتوجهبهتغييراتاعمالشدهدرصنايعبورس،شركتدرگروهچندرشته ايصنعتي قراردارد.

حجم معاملات سهام شرکت

طيدورهموردگزارش،معاملاتخردوبلوكبورساوراقبهادارتهران 189.7 میلیارد سهمبه ارزش 964.2 هزارميلياردريالبودهاست(بهترتيب1.75برابرو3.4برابرافزايشنسبتبهسال گذشته)وگروه شركت هايچندرشتهايصنعتيباارزشبازار296.042ميلياردريال(99.8 درصدافزايشنسبتبهسال گذشته) معادل 7.7 درصد از ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است.

درسال 1392، طی 188 روزتعداد 1,413 ميليونسهمازسهامشركتبهارزش6.772ميلياردريال(معادل6.85برابر،ارزشرياليمعاملات در سال 1391) ودر135.994دفعهمورد معاملهقرارگرفته استگردشسهامنسبتبهكلسهامشركت31.4 درصدميباشدوبهطور متوسطروزانهتعداد7.517.924سهم ازسهامشركتدادوستدشدهاست.

رتبه کیفیت افشاء و نقدشوندگی

تعدادروزهايمعاملاتيشركتدرسال 1392 ،معادل 188 روزبودهكهنسبتبه 192 روزدر سال قبلروندكاهشيداشتهاست. ضمناينكهرتبهكيفيتافشاءواطلاعرسانيشركتبراساس آخرينرتبه بنديمربوطبه1392.12.29دربينشركتهايپذيرفتهشدهدربورس(تعداد 296 شركت)درجايگاه 176 و دربينشركتهايبازاراول(تعداد 110 شركت) درجايگاه 59 بوده استكهبهنسبسالگذشتهبهجايگاه بالاتريدستيافتهاست.

میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم شرکت در سال 1392

باملاحظهشرايطعمومياقتصادكشور،مي توانمبانيمناسبيرابه منظورشناختمحيطفعاليت شركت،طيسالماليموردگزارشارائهدادباتوجهبهرشددرآمدحاصلازسرمايهگذاري هابه ميزان 90درصد نسبتبهسالقبلوهمچنينبهبودفعاليتهايوفرآيندهايتصميمگيري منجربهافزايش 98 درصدیEPS شركتنسبتبهسالقبلشدهاست همگيگويايميزان دستيابيازقبلتعيينشده،ميباشد.دراينبخشازگزارش،شاخص هايمعرفعملكردشركت طيسال ماليمنتهيبه 1392.12.29 بهشرحزيربهاستحضارميرساند .

جمع درآمدهای شرکت

جمعدرآمدهايشركتدرسالماليموردگزارشبابيشاز 90 درصدرشدنسبتبهسالقبل بالغ بر 8.146.186 ميليونريالشدهاستكهجدولمقايسهايريزاقلامآنبشرحذيلميباشد:

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

لازمبهذكراستبهموجباساسنامهشركتسرمايهگذاريگروهتوسعهملي،سودحاصلازفروش سرمايهگذاريهاقابليتتوزيعبينسهامدارانراندارد.نكتهحائزاهميتدرصورتسودوزيان فوق،رشد 90درصدی درآمدهايقابلتوزيعبينسهامداران (مشتملبرسودحاصلازDPS شركتهايسرمايهپذيروسودحاصلازاوراقمشاركت وسپردههايبانكي)درتركيب درآمدهايشركتاست. نمودارهايمربوطبهروندتركيبدرآمدهايشركتبههمراهسودحاصل ازسرمايهگذاريدرشركت ارائهگرديدهاست.

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

سود هر سهم

سودواقعيهرسهمبرايسالمالي 1392 مبلغ 1,808 ريال (براساسسرمايه 4500 ميليارد ريال)بودهكهاينرقمدر اولينپيشبينيحسابرسيشدهشركتدرتاريخ1392.02.29،مبلغ 695 ريالاعلام گرديدهبود. پسازآننيزمراتبتغييردرسودپيشبينيشدهدرمقاطعمختلف ودرزمانمقررازطريق اعلامبهسازمانبورساوراقبهادارتهرانبهاطلاععمومرسيدهاست.لازم بهذكراستكهاز1.808ريال سودواقعيهرسهمسالجاريمبلغ 96 ريالبهازايهرسهمبه اندوختهسرمايهايمنتقلميگرددومابقي قابلتقسيمبينسهامدارانوياانتقالبهحسابسود انباشتهميباشد.

نمودار تغییرات سود خالص سنوات 1392 – 1388

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

ارزش روز شرکت های پذیرفته شده در بورس به ازای هر سهم (موجود در پرتفوی شرکت)

ارزشروزشركتهايپذيرفتهشدهدربورسبهازايهرسهم،بعنوانيكيازشاخصهايعملكرد شركت هايسرمايهگذاريمورداستفادهقرارميگيرد. ارزشمذكوربرايپرتفويشركتازرقم 4.209ريالبه ازايهرسهمدرابتدايسالماليموردگزارشبهرقم8.522ريالدر پايانسال مذكورافزايشيافتهكه بيانگرافزايشارزشسبدسهامبورسيشركتبهميزان24.796ميليارد ريالبودهكهاينافزايشناشياز تغييراتمثبتبازاربورساوراقبهادارتهران،بهبودوضعيت شركتهايزيرمجموعهبهلحاظاصلاح ساختارهايماليوعملياتيوساماندهيسبدسرمايه گذاريميباشد.

خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم (NAV)

بهطوريكهسهامدارانمحترماستحضاردارندNAV معيارياستكهارزشسهامشركت هاي سرمايهگذاريمعمولاًبراساسدرصديازآنمشخصميگرددليكنبااحتسابسايرعواملموثر،نرخنهاييسهامدر بازارسرمايهتعيينوموردارزيابيقرارميگيرد. ارزشمذكور براساسقيمت بازارسهامشركتهايسرمايه پذيردربورسوارزشدفتريشركت هايغيربورسيدرتاريخ 1392.12.29 رقم 10,058 ريالبهازايهرسهم بودهكهدرمقايسهبارقمابتدايدوره (6.525 ریال)، مبلغ3.532ريالمعادل54.13درصدافزايشداشته است.

درصورتيكه محاسبهNAV شركت،ارزشافزودهسرمايهگذاريهايهلدينگسيدكونيزمنظورشود،خالصارزشداراييهايشركتدراينتاريخبه10.914ريالخواهدرسيد.

سرمایه گذاری های شرکت

طی دوره مورد گزارش با استفاده از منابع موجود سرمایه گذاری های جدیدی صورت پذیرفته که جزییات آن طی یادداشت های همراه صورت های مالی به استحضار سهامداران محترم رسیده است.

به طوریکه ملاحظه می گردد قیمت تمام شده سرمایه گذاری های شرکت قبل از کسر ذخایر کاهش ارزش، از مبلغ 16.406.187 میلیون ریال در ابتدای سال به مبلغ 19.118.785 میلیون ریال در پایان سال رسیده است که رقم 2.712.571 میلیون ریال حاصل از تفاوت مبالغ فوق نشان دهنده افزایش 16.53 درصدی نسبت به قیمت تمام شده ابتدای سال می باشد که شرح این تغییر در سرمایه گذاری ها در جدول ذیل منعکس است.

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

ارزش بازار سبد سرمایه گذاری ها

ارزشبازارسبدسهامشركتدرپاياناسفندماه 1392 بالغبر46.697ميلياردريالباقيمتتمام شده18.925ميلياردريالبودهاستكهحدود 147 درصدافزايشارزشروزسبدسهامشركترا نسبتبه قيمتتمامشدهآننشانميدهد. اينامردرشرايطياستكهبرخيازسرمايهگذاري هايخارجازبورس شركتبهلحاظرعايتاستانداردهابهقيمتتمامشدهانعكاسيافتهاست. لازمبهذكراستكهازكلارزش بازارسبدسهامشركت83.53درصدبهسهامشركت هاي پذيرفتهشدهدربورستهراناختصاصداشتهو 16.47درصدبهسهامشركتهايخارجازبورس وسايرسرمايه گذاريهااختصاصيافتهاست.تركيبسبد سهامشركتبرحسبارزشبازاردر پاياناسفند ماه 1392 در 7گروهاصليبهشرحزيرتمركزيافتهاست.

مجمع سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سود سهام سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحلیل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اخبار بورس

تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت

ارزشبازارسهامشركتسرمايهگذاريگروهتوسعهمليازمبلغ 7.409 ميلياردريالدرابتداي سال 1392 بهحدود33.341ميلياردريالدرپاياناسفندماهاينسالرسيدهكهمعادل 350 درصدرشدداشته است. طی سال 1392 شاخصشركت هايچندرشتهايصنعتياز 3.416 واحدبه 7.204واحدرسيدهكه معادل 111 درصدرشدداشتهكهيقيناًسهمقابلتوجهيازاين رشدمربوطبهشركتگروهتوسعهمليبوده استوشاخصكلبورساوراقبهادارتهرانطي همينمدتحدود 108 درصدافزايشيافتهاست.لذا شركت هايچند رشتهايصنعتيدر مجموععملكردينزديكواندكيبهترنسبتبهكلبورسداشته اند.

همانگونهكهسهامدارانمحترماستحضاردارندارزشسهامشركت هايسرمايهگذاريوچند رشتهاي صنعتيدربازاربورستحتتأثيرتركيبسبدسهاماينگونهشركت هاقراردارد.برهمين اساسوزنقابل توجهيازبهايتمامشدهسرمايهگذاري هايشركتسرمايهگذاريگروهتوسعه مليبهصنايعپربازدهكشوراز جملهصنعتموادومحصولاتشيميايي،صنعتكانيغيرفلزيو صنعتواسطهگريمالياختصاصداردو تصميماتمتخذهدرارتباطبااهدافتعيينشده استراتژيكشركتباملحوظداشتنسياستهايكلانداخلي ومسائلبينالملليوانتظاراتبازاراز پارامترهايكلاناقتصاديموجباتتغييردرارزشبازارشركتورشد مطلوبآنرافراهمنموده است.

استراتژی ها و برنامه های آتی

اهم استراتژی ها:

 1.  تجهيز،تقويتواصلاحساختارهايانساني،عملياتيوتامينماليدرهلدينگهاي تخصصيصنايعضمن فراهمآوردنمقدماتپذيرشسهامآنهادربورسيافرابورس.
 2. اصلاحساختارهايتامينماليدرشركت هايزيرمجموعهدرچارچوببهره گيري از ابزارهاينوينتامينمالي.
 3. حضورفعالومشاركتدرطرح هاوپروژه هايصنايعنفت، گاز،پتروشيميوصنايع پايين دستيمرتبط باآنو درنهايتتشكيلهلدينگتخصصي دراينصنعت.
 4. توسعهفعاليت هايهلدينگتخصصيسيماندرجهتافزايشتأثيرگذاريبربازارسيمان كشور.
 5. حضورمؤثروهمهجانبهدربورساوراقبهادارازطريقشركت سرمايه گذاريتوسعهملي ومشاركتدرحوزه هايمربوطبهواسطه گريمالي.
 6. بررسيسيستماتيك،همه جانبهودائميشركت هايموجوددرپرتفويوادامهواگذاري سهامشركت هاييكه مزيتاقتصاديكمدارند.
 7. سرمايهگذاريدرحوزهمعدنوصنايعمعدني (كانيهايفلزيوفلزاتاساسي) درهمين راستا قرارداداجرايطرحفولاديدرشركتصنعتيومعدنيتوسعهمليبهامضارسيده است.
 8. ورودبهعرصهتجارت هايكلانازطريقتوسعهشركتسرمايه گذاريتوسعهبينالملل تجارتملي.
 9. برخورداريازتواناييكارشناسيوقابليت هايلازمجهتجذبفرصت هايسرمايه گذاريمناسبدر كشورومنطقه.

اهم برنامه های آتی:

افزایش سرمایه

باتوجهبهاندوختهسرمايهايوسودانباستهقابلتوجهشركتدرپايانسالمالي 92 هيأت مديرهدرراستاي اهدافسهامدارانعمدهشركتقصدافزايشسرمايهدرجهتبهبودساختار ماليشركترااهمبرنامههايخودميداند.

ورود شرکت های جدید به بورس اوراق بهادار

يكيازبرنامههايشركتدرسالمالي 93 برنامهريزيجهتورودشركتهايتابعهشركتبه بورساوراق بهادارتهرانميباشدودرهمينراستاپيشبينيميگردددرسال 93 حداقل 2 شركتزيرگروهشاملشركتسرمايه گذاريتوسعهصنايعسيمان (سيدكو)وشركت سرمايهگذاريشفاداروپسازپذيرشدربازاراولبورسقيمتگذاري شوند .

انجام سرمایه گذاری جدید و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری جدید

يكيديگرازبرنامههايآتيشركتانجامسرمايهگذاريهايجديدوافزايشسرمايهگذاريدر بخشكانيو معدنيميباشدبههمينمنظورپيشبينيميگرددازيكطرفدرشركتهاي پربازدهازطرفديگردربخشكانيو معدنيحجمسرمايهگذاريانجامشدهرابصورت محسوسافزايشدهيم.

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*