خانه / بازار / قیمت باور نکردنی خودرو در منطقه آزاد + جدول

قیمت باور نکردنی خودرو در منطقه آزاد + جدول

قیمت انواع خودرو منطقه آزاد انزلی ، منطقه آزاد ارس ، منطقه آزاد اروند ، منطقه آزاد کیش ، منطقه آزاد قشم ، منطقه آزاد ماکو

قیمت ماشین های خارجی بدون احتساب هزینه گمرکی

قیمت خودرو در منطقه آزاد انزلی , قیمت خودرو در کیش , قیمت خودرو در ارس , قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس , قیمت خودرو در منطقه آزاد , قیمت خودرو در منطقه آزاد اروند , قیمت خودرو در منطقه آزاد خرمشهر , قیمت خودرو در خرمشهر , قیمت خودرو در گمرک خرمشهر , قیمت خودرو در خوزستان , قیمت خودرو در تبریز , قیمت خودرو با پلاک ارس , قیمت آزاد خودرو , قیمت خودرو های منطقه آزاد ارس , قیمت خودرو ارس پلاک , قیمت خودرو ارس جلفا , قیمت خودرو اروندی , قیمت خودرو ارس , قیمت ماشین ارس پلاک , قیمت ماشین ارس جلفا , قیمت ماشین اروند , قیمت ماشین در کیش , قیمت ماشین در منطقه آزاد انزلی , قیمت ماشین در منطقه آزاد ارس , قیمت ماشین چابهار , قیمت ماشین در منطقه آزاد

 

KIA

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 سورنتوFULL۲۰۱۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 کادنزاLimited۲۰۱۴۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 کادنزاPremium۲۰۱۴۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اپتیماSXL Turbo۲۰۱۴۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اپتیماSX Turbo۲۰۱۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اپتیماSX۲۰۱۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اپتیماLX۲۰۱۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اپتیماEX۲۰۱۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 ریوLX۲۰۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 ریوSX۲۰۱۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 ریوEX۲۰۱۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 ریو هاچ بکSX۲۰۱۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 ریو هاچ بکEX۲۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 ریو هاچ بکLX۲۰۱۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 سولSpecial Edition۲۰۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 سولPlus۲۰۱۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 سولBase۲۰۱۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اسپورتیجSX AWD۲۰۱۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اسپورتیجSX FWD۲۰۱۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اسپورتیجEX AWD۲۰۱۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰منطقه آزاد قیمت روز خودرو قیمت خودرو در منطقه آزاد ارس قیمت خودرو در ماکو قیمت خودرو در کیش قیمت خودرو در قشم قیمت خودرو در خرمشهر قیمت خودرو در انزلی قیمت خودرو در اروند قیمت خودرو قیمت جدید خودرو
 اسپورتیجEX FWD۲۰۱۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اسپورتیج
 اسپورتیجLX AWD۲۰۱۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اسپورتیج
 اسپورتیجLX FWD۲۰۱۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اسپورتیج

Mercedes Benz

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 کلاس A۲٫۰TC I4 / FWD / 7AM / 211 hp۲۰۱۵۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کلاس A
 C180۱٫۶TC I4 / RWD / 7A / 156 hp۲۰۱۵۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C180
 C200۲٫۰TC I4 / RWD / 7A / 184 hp۲۰۱۵۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C200
 C250Luxury Sedan۲۰۱۵۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C250
 C250Coupe۲۰۱۴۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C250
 C350Sport Sedan۲۰۱۴۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C350
 C350Coupe۲۰۱۴۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C350
 C63AMG Sport Sedan۲۰۱۴۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C63
 C63AMG Coupe۲۰۱۴۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت C63
 E200۱٫۸TC I4 / RWD / 7A / 184 hp۲۰۱۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت E200
 E300۳٫۵ V6 / RWD / 7A / 248 hp۲۰۱۵۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت E300
 E350۳٫۵ V6 / RWD / 7A / 306 hp۲۰۱۵۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت E350
 E500۴٫۷ V8 / RWD / 7A / 408 hp۲۰۱۵۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت E500
 S500۴٫۷TC V8 / RWD / 7A / 449 hp۲۰۱۵۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت S500
 S550۴٫۶L biturbo V-8 engine۲۰۱۵۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت S550
 S63 AMG۵٫۵L biturbo V-8 engine۲۰۱۴۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت S63 AMG
 G500۶ چرخ دو دیفرانسیل هوشمند۲۰۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت G500
 CLA 250CLA 250 4MATIC۲۰۱۶۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CLA 250
 GLC 250۲۰۱۶۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت GLC 250

Honda

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 آکورد EX۲٫۴ I4 / FWD / CTV / 185 hp۲۰۱۵۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آکورد EX
 هوندا سویک VTi۱٫۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp۲۰۱۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هوندا سویک VTi
 آکورد EX اسپرت۳٫۵ V6 / FWD / 6A / 276 hp۲۰۱۵۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آکورد EX اسپرت
 آکورد LX۲٫۴ I4 / FWD / CTV / 185 hp۲۰۱۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آکورد LX
 هوندا سویک EXi۱٫۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp۲۰۱۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هوندا سویک EXi
 سویک LXi۱٫۸ I4 / FWD / 5A / 139 hp۲۰۱۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سویک LXi

Dodge

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 دوج چارجرSRT8 RWD۲۰۱۴۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چارجر
 دوج چلنجرR/T۲۰۱۴۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چلنجر
 دوج چارجرR/T AWD۲۰۱۴۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چارجر
 دوج چلنجرSRT8 Core۲۰۱۴۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چلنجر
 دوج چلنجرSRT8۲۰۱۴۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چلنجر
 دوج چارجرSE RWD۲۰۱۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چارجر
 دوج چارجرSXT RWD۲۰۱۴۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چارجر
 دوج چلنجرSXT۲۰۱۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دوج چلنجر

Lexus

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 لکسوس RX۴۵۰h 4X4۲۰۱۳۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لکسوس RX
 لکسوس RX۳۵۰ ۴X2۲۰۱۳۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لکسوس RX
 لکسوس RX۳۵۰ ۴X4۲۰۱۳۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لکسوس RX
 لکسوس RX۴۵۰h 4X2۲۰۱۳۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لکسوس RX

Chevrolet

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 سلبرتیGMC مدل Terren۲۰۱۴۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سلبرتی
 اسپارکLS Auto۲۰۱۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اسپارک
 اسپارکLS Manual۲۰۱۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اسپارک
 کامارو۱LS Coupe۲۰۱۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کامارو
 کاماروSS Coupe۲۰۱۴۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کامارو
 کاماروZL1 Coupe۲۰۱۴۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کامارو
 کاماروZ/28 Coupe۲۰۱۴۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کامارو

Land Rover

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 لندروور رنجروور اووکPure 5-Door۲۰۱۴۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لندروور رنجروور اووک
 لندروور رنجروور اووکPrestige 5-Door۲۰۱۴۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لندروور رنجروور اووک
 لندروور رنجروور اووکDynamic 5-Door۲۰۱۴۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لندروور رنجروور اووک

Volkswagen

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 بیتلTDI۲۰۱۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل
 بیتلR-Line w۲۰۱۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل
 بیتلGSR۲۰۱۴۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل
 بیتلR-Line w/Sunroof, Sound & Nav۲۰۱۴۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل
 بیتل کروک۱٫۸T۲۰۱۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل کروک
 بیتل کروکR-Line w/Sound & Nav۲۰۱۴۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل کروک
 بیتل۱٫۸T۲۰۱۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل
 بیتل۱٫۸T w۲۰۱۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بیتل

BMW

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 ۵۵۰iفول۲۰۱۵۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 550i
 ۵۳۵iفول۲۰۱۵۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 535i
 ۵۲۸iفول۲۰۱۵۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 528i
 ۳۳۵iفول۲۰۱۵۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 335i
 ۳۲۸iفول۲۰۱۵۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 328i
 ۳۲۰iفول۲۰۱۵۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 320i
 ۳۱۶i۱٫۶TC I4 / RWD / 8A / 136 hp۲۰۱۵۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 316i
 X1 sDrive 18i۲٫۰ I4 / RWD / 6A / 150 hp۲۰۱۵۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت X1 sDrive 18i
 X1 XDrive 25i۲٫۰ I4 / RWD / 6A / 150 hp۲۰۱۵۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت X1 XDrive 25i
 X1 XDrive 28i۳٫۰ I6 / RWD / 6A / 258hp۲۰۱۵۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت X1 XDrive 28i
 X6 xDrive 50i۴٫۴TC V8 / 4WD / 8A / 444 hp۲۰۱۵۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت X6 xDrive 50i

Maserati

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 گیبلیBase۲۰۱۴۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گیبلی
 گیبلیS Q4۲۰۱۴۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گیبلی

Toyota

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 یاریس سدان SE۱٫۵ I4 / FWD / 4A / 107 hp۲۰۱۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یاریس سدان SE
 یاریس سدان SE۱٫۳ I4 / FWD /4A / 86 hp۲۰۱۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یاریس سدان SE
 یاریس سدان S۱٫۳ I4 / FWD / 5M / 86 hp۲۰۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یاریس سدان S
 یاریس SE Plus۱٫۵ I4 / FWD / 4A / 107 hp۲۰۱۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یاریس SE Plus
 یاریس هاچ بک۱٫۵ I4 / FWD / 4A / 108 hp۲۰۱۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یاریس هاچ بک
 کرولا GLI۱۸۰۰۲۰۱۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کرولا GLI
 هایلوکس تک کابین۲٫۰ I4 / RWD / 5M / 134 hp۲۰۱۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هایلوکس تک کابین
 هایلوکس دوکابین۲٫۰ I4 / RWD / 5M / 134 hp۲۰۱۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هایلوکس دوکابین
 اف جی کروزرDeef luck.a trac۲۰۱۵۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اف جی کروزر
 سکویاV8 _ SR5۲۰۱۵۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سکویا
 پرادوTXL چهار در۲۰۱۵۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت پرادو
 راو۴۲۰۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت راو4
 لندکروز GXRفول۲۰۱۵۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لندکروز GXR

Cadillac

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 CTS سدان۳٫۶L Luxury RWD۲۰۱۴۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS سدان
 CTS سدان۲٫۰L Turbo RWD۲۰۱۴۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS سدان
 CTS سدان۲٫۰L Turbo AWD۲۰۱۴۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS سدان
 CTS سدان۳٫۶L Luxury AWD۲۰۱۴۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS سدان
 CTS سدان۳٫۶L Premium RWD۲۰۱۴۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS سدان
 CTS سدان۳٫۶L Premium AWD۲۰۱۴۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS سدان
 CTS کوپهPremium AWD۲۰۱۴۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS کوپه
 CTS کوپهStandard RWD۲۰۱۴۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS کوپه
 CTS کوپهStandard AWD۲۰۱۴۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS کوپه
 CTS کوپهPerformance RWD۲۰۱۴۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS کوپه
 CTS کوپهPerformance AWD۲۰۱۴۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS کوپه
 CTS کوپهPremium RWD۲۰۱۴۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت CTS کوپه
 ATS۲٫۰L Turbo Standard RWD۲۰۱۵۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۲٫۰L Turbo Standard AWD۲۰۱۴۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۲٫۵L Luxury RWD۲۰۱۵۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۲٫۰L Turbo Luxury RWD۲۰۱۴۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۳٫۶L Luxury RWD۲۰۱۵۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۲٫۰L Turbo Luxury AWD۲۰۱۴۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۲٫۰L Turbo Performance RWD۲۰۱۴۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 ATS۲٫۵L Standard RWD۲۰۱۴۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ATS
 کادیلاک اسکالید۶٫۲ V8 / 4WD / 6A / 420 hp۲۰۱۵۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کادیلاک اسکالید
 کادیلاک SRX۳٫۶ V6 / 4WD / 6A / 308 hp۲۰۱۵۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کادیلاک SRX
 کادیلاک XTS۳٫۶ V6 / 4WD / 6A / 304 hp۲۰۱۵۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کادیلاک XTS
 کادیلاک XTS اسپرت۳٫۶TC V6 / 4WD / 6A / 410 hp۲۰۱۵۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کادیلاک XTS اسپرت

Mazda

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 مزدا۲Sport۲۰۱۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا2
 مزدا۳i Sport MT 5-Door۲۰۱۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا3
 مزدا۳i SV MT 4-Door۲۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا3
 مزدا۶i Sport MT۲۰۱۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا6
 مزدا۶i Sport MT۲۰۱۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا6
 مزدا MX-5 میاتاClub Power Hard Top 6MT۲۰۱۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا MX-5 میاتا
 مزدا MX-5 میاتاGrand Touring 6MT۲۰۱۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا MX-5 میاتا
 مزدا MX-5 میاتاSport 6AT۲۰۱۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا MX-5 میاتا
 مزدا MX-5 میاتامیاتا۲۰۱۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا MX-5 میاتا
 مزدا MX-5 میاتاGrand Touring۲۰۱۴۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مزدا MX-5 میاتا

Hyundai

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 اکسنت۱٫۴ I4 / FWD / 5M 4A / 106 hp۲۰۱۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اکسنت
 اکسنت۱٫۶ I4 / FWD / 5M 4A / 122 hp۲۰۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اکسنت
 آزراBASE۲۰۱۴۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آزرا
 آزراLimited۲۰۱۴۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آزرا
 النتراSE M/T۲۰۱۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت النترا
 النتراSE A/T۲۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت النترا
 جنسیس کوپه۳٫۸ Ultimate۲۰۱۴۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جنسیس کوپه
 جنسیس کوپه۳٫۸ R-Spec 6MT۲۰۱۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جنسیس کوپه
 جنسیس کوپه۲٫۰T۲۰۱۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جنسیس کوپه
 سانتافهGLS FWD۲۰۱۴۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سانتافه
 سانتافهLimited AWD۲۰۱۴۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سانتافه
 سانتافهLimited FWD۲۰۱۴۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سانتافه
 سانتافهGLS AWD۲۰۱۴۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سانتافه
 سوناتاLimited۲۰۱۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سوناتا
 سوناتاSE۲۰۱۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سوناتا
 سوناتاGLS۲۰۱۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سوناتا
 توسانLimited FWD۲۰۱۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 توسانSE AWD۲۰۱۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 توسانGLS AWD۲۰۱۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 توسانGLS FWD۲۰۱۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 توسانLimited AWD۲۰۱۵۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 توسان۲٫۰ I4 / FWD / 4WD / 6A / 165 hp۲۰۱۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 توسان۲٫۴ I4 / 4WD / 6A / 176 hp۲۰۱۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت توسان
 ولسترTurbo R-Spec۲۰۱۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ولستر
 ولسترBase۲۰۱۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ولستر
 ولسترTurbo۲۰۱۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ولستر

Audi

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 آئودی A4۲٫۰T Premium Sedan۲۰۱۵۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی A4
 آئودی A8۳٫۰T Sedan quattro Tiptronic۲۰۱۵۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی A8
 آئودی A8۴٫۰T Sedan quattro Tiptronic۲۰۱۵۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی A8
 آئودی A8۶٫۳ Sedan L W12 quattro Tiptronic۲۰۱۵۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی A8
 آئودی Q7۳٫۰T Premium quattro Tiptronic۲۰۱۵۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی Q7
 آئودی Q7۳٫۰ TDI Premium quattro Tiptronic۲۰۱۵۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی Q7
 آئودی Q7۳٫۰T S line Prestige quattro Tiptronic۲۰۱۵۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی Q7
 آئودی TT۲٫۰TC I4 / FWD / 6AM / 200 hp۲۰۱۴۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی TT
 آئودی TT۳٫۲ V6 / AWD / 6AM / 250 hp۲۰۱۴۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آئودی TT

Porsche

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 باکستر base۲٫۷ F6 / RWD / 7AM / 265 hp۲۰۱۵۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت باکستر base
  باکستر GTS۳٫۴ F6 / RWD / 7AM / 330 hp۲۰۱۵۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت باکستر GTS
  باکستر S۳٫۴ F6 / RWD / 7AM / 315 hp۲۰۱۵۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت باکستر S
 کاین GTS۳٫۶TC V6 / 4WD / 8A / 440 hp۲۰۱۵۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کاین GTS
  کاین S۳٫۶TC V6 / 4WD / 8A / 420 hp۲۰۱۵۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کاین S
  کاین Turbo۴٫۸TC V8 / 4WD / 8A / 520 hp۲۰۱۵۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کاین Turbo
 پانامرا۳٫۶ V6 / RWD /6M / 310 hp۲۰۱۵۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت پانامرا
 پانامرا۳٫۶ V6 / 4WD / 7A / 310 hp۲۰۱۵۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت پانامرا

Nissan

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 ۳۷۰ZNISMO 6MT COUPE۲۰۱۴۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZBase 6MT COUPE۲۰۱۴۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZBase 7AT COUPE۲۰۱۴۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZTouring 6MT COUPE۲۰۱۴۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZTouring 7AT COUPE۲۰۱۴۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZTouring 7AT Roadster۲۰۱۴۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZTouring 6MT Roadster۲۰۱۴۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 ۳۷۰ZBase 7AT Roadster۲۰۱۴۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت 370Z
 آلتیما۳٫۵ L۲۰۱۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آلتیما
 آلتیما۲٫۵ L۲۰۱۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آلتیما
 جوک۴WD۲۰۱۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جوک
 جوکAWD۲۰۱۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جوک
 سنتراSL۲۰۱۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سنترا
 سنتراSR۲۰۱۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سنترا
 سنتراSV۲۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سنترا
 سنتراS 6MT۲۰۱۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سنترا
 ورسا۱٫۶ SL Sedan۲۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ورسا
 ورسا۱٫۶ Plus Sedan۲۰۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ورسا
 ورسا۱٫۶ ۵MT Sedan۲۰۱۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ورسا
 ورسا۱٫۶ SV Sedan۲۰۱۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ورسا
 سانیFULL۲۰۱۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سانی

Ford

نام خودروتیپمدلقیمت بازار ( تومان )
 ادجSE FWD۲۰۱۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ادج
 ادجSE AWD۲۰۱۴۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ادج
 ادجSport FWD۲۰۱۴۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ادج
 ادجSport AWD۲۰۱۴۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ادج
 موستانگV6 Premium Coupe۲۰۱۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگV6 Convertible۲۰۱۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Coupe۲۰۱۴۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Premium Coupe۲۰۱۴۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Convertible۲۰۱۴۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگV6 Coupe۲۰۱۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Premium Convertible۲۰۱۴۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Premium Convertible۲۰۱۵۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Premium Coupe۲۰۱۵۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگGT Coupe۲۰۱۵۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگV6 Convertible۲۰۱۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 موستانگV6 Coupe۲۰۱۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت موستانگ
 شلبیConvertible۲۰۱۴۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت شلبی
 شلبیCoupe۲۰۱۴۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت شلبی

 

 

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*