تحلیل بنیادی شرکت “ایران دارو”

0

شرکت داروسازی ایران دارو یکی از پیشرفته ترین و بزرگترین شرکتهای دارویی ایران میباشد.این شرکت در سال ۱۳۴۳ با نام سیانامید کی بی سی  در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع در تهران تأسیس گردید. در سال ۱۳۶۱ نام شرکت به ایران دارو تغییر و نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شدو همچنین در سال ۱۳۸۰ ایران دارو به عنوان سیصد و بیست و یکمین شرکت فهرست شرکتهای بورس اوراق بهادار درج گردید و در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای تولیدی شرکت گروه دارویی سبحان می باشد


سرمایه و سهامداران


سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۰.۸ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به ۹۰،۰۰۰  میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.ضمنا شرکت اعلام نموده که در سال ۹۳ برنامه افزایش سرمایه به مبلغ ۰۰۰ر۲۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار دارد

سهامداران عمده شرکت نیز به شرح زیر می باشند:


سهامدار/دارنده

سهم

درصد

شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-

۶۱,۳۵۲,۳۸۵

۶۸.۱۶

شرکت سرمایه گذاری سپهر-بامسئولیت محدود-

۹,۰۷۶,۲۵۵

۱۰.۰۸

شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-

۴,۳۴۹,۹۹۳

۴.۸۳

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی خاص-

۳,۰۲۴,۷۱۷

۳.۳۶

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-

۲,۵۵۸,۲۴۷

۲.۸۴

 

EPS و DPS چند سال اخیر شرکت ایران دارو


روند سودآوری شرکت در سال های اخیر صعودی بوده است که این روند در سال ۹۲ با جهش بسیاری خوبی همراه بوده است.برای سال جاری نیز با توجه به اختلاف نرخ فروش محصولات در سه ماهه واقعی با بودجه ۹ ماه پیش بینی شده آینده و همچنین استفاده از دلار ۲۷۱۰ تومانی در جهت خرید مواد اولیه انتظار تعدیل عایدی سود شرکت را داریم

 


شرح

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

پیش بینی سال ۱۳۹۳

سود هر سهم ( ریال )

۷۰۲

۳۹۴

۱,۲۵۵

۱,۳۳۵

سود نقدی هر سهم ( ریال )

۴۰۰

۲۵۰

۸۵۰

۱۱۰۰

درصد تقسیم سود

۵۷

۶۳

۶۸

۸۲

سرمایه ( میلیون ریال )

۵۷,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

 

 

 

شرح

واحد

واقعی سال ۹۲

بودجه ۹۳

واقعی سه ماهه اول ۹۳

پیش بینی ۹ ماهه باقی مانده (توسط شرکت)

برآورد ۹ ماهه آینده

برآورد تحلیلی۹۳

تولید

کسپول

عدد

۱۸۴,۸۰۶,۴۶۴

۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰

۴۹,۳۷۹,۶۹۰

۱۷۹,۹۲۰,۳۱۰

۱۷۹,۹۲۰,۳۱۰

۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰

قرص

عدد

۶۹۸,۱۰۰,۷۸۰

۷۳۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۴۸۳,۰۶۰

۵۶۷,۹۱۶,۹۴۰

۵۶۷,۹۱۶,۹۴۰

۷۳۷,۴۰۰,۰۰۰

شربت

عدد

۵۱۲,۹۸۵

۹۸۸,۰۰۰

۱۶۷,۹۵۰

۸۲۰,۰۵۰

۸۲۰,۰۵۰

۹۸۸,۰۰۰

پمادوکرم و ژل

عدد

۶,۴۹۸,۱۹۰

۱۱,۰۰۷,۶۰۰

۲,۶۹۶,۱۱۰

۸,۳۱۱,۴۹۰

۸,۳۱۱,۴۹۰

۱۱,۰۰۷,۶۰۰

لوسیون و اسپری

عدد

۱,۲۹۸,۴۹۷

۱,۲۸۰,۰۰۰

۳۴۵,۳۹۶

۹۳۴,۶۰۴

۹۳۴,۶۰۴

۱,۲۸۰,۰۰۰

پودر وی ام پروتئین

ساشه

۳,۶۷۳,۵۹۰

۴,۵۳۰,۰۰۰

۹۵۵,۷۴۰

۳,۵۷۴,۲۶۰

۳,۵۷۴,۲۶۰

۴,۵۳۰,۰۰۰

جمع

– 

۸۹۴,۸۹۰,۵۰۶

۹۸۴,۵۰۵,۶۰۰

۲۲۳,۰۲۷,۹۴۶

۷۶۱,۴۷۷,۶۵۴

۷۶۱,۴۷۷,۶۵۴

۹۸۴,۵۰۵,۶۰۰

مقدارفروش

کسپول

عدد

۱۸۹,۷۴۳,۴۲۸

۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰

۵۱,۷۱۶,۱۷۹

۱۷۴,۸۸۳,۸۲۱

۱۷۴,۸۸۳,۸۲۱

۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰

قرص

عدد

۷۱۲,۶۸۷,۰۲۰

۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۴۱۹,۰۵۰

۵۹۲,۲۸۰,۹۵۰

۵۹۲,۲۸۰,۹۵۰

۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰

شربت

عدد

۵۲۲,۸۹۴

۹۳۸,۰۰۰

۱۲۰,۷۷۹

۸۱۷,۲۲۱

۸۱۷,۲۲۱

۹۳۸,۰۰۰

پمادوکرم و ژل

عدد

۶,۵۰۱,۹۵۴

۱۰,۸۹۷,۶۰۰

۲,۳۷۵,۶۴۳

۸,۵۲۱,۹۵۷

۸,۵۲۱,۹۵۷

۱۰,۸۹۷,۶۰۰

لوسیون و اسپری

عدد

۱,۳۴۵,۳۰۱

۱,۳۱۰,۰۰۰

۲۷۲,۲۶۳

۱,۰۳۷,۷۳۷

۱,۰۳۷,۷۳۷

۱,۳۱۰,۰۰۰

پودر وی ام پروتئین

ساشه

۳,۱۸۰,۸۸۰

۴,۵۳۰,۰۰۰

۱,۰۰۶,۹۸۰

۳,۵۲۳,۰۲۰

۳,۵۲۳,۰۲۰

۴,۵۳۰,۰۰۰

شیاف

عدد

۲۳,۰۱۰

۲۰,۰۰۰

۱,۷۰۰

۱۸,۳۰۰

۱۸,۳۰۰

۲۰,۰۰۰

جمع

– 

۹۱۴,۰۰۴,۴۸۷

۹۷۱,۹۹۵,۶۰۰

۱۹۰,۹۱۲,۵۹۴

۷۸۱,۰۸۳,۰۰۶

۷۸۱,۰۸۳,۰۰۶

۹۷۱,۹۹۵,۶۰۰

مبلغ فروش

کسپول

میلیون ر

۱۶۷,۴۷۹

۲۱۲,۵۸۵

۶۰,۳۰۰

۱۵۲,۲۸۵

۲۰۳,۹۱۱

۲۶۴,۲۱۱

قرص

میلیون ر

۱۶۵,۳۱۵

۱۹۰,۷۸۱

۴۲,۹۲۰

۱۴۷,۸۶۱

۱۸۷,۷۱۹

۲۳۰,۶۳۹

شربت

میلیون ر

۴,۴۹۴

۹,۰۳۴

۱,۱۴۵

۷,۸۸۹

۷,۸۸۹

۹,۰۳۴

پمادوکرم و ژل

میلیون ر

۵۱,۲۴۶

۹۶,۶۳۳

۲۳,۶۳۳

۷۳,۰۰۰

۸۴,۷۷۷

۱۰۸,۴۱۰

لوسیون و اسپری

میلیون ر

۴۵,۴۶۱

۵۹,۲۴۱

۱۳,۹۵۷

۴۵,۲۸۴

۵۳,۱۹۷

۶۷,۱۵۴

پودر وی ام پروتئین

میلیون ر

۲۵,۴۳۸

۳۳,۴۴۹

۱,۴۴۰

۳۲,۰۰۹

۳۲,۰۰۹

۳۳,۴۴۹

شیاف

میلیون ر

۱,۸۷۱

۲۴۱

۲۱

۲۲۰

۲۲۶

۲۴۷

جمع

میلیون ر

۴۶۱,۳۰۴

۶۰۱,۹۶۴

۱۴۳,۴۱۶

۴۵۸,۵۴۸

۵۶۹,۷۲۸

۷۱۳,۱۴۴

نرخ فروش

کسپول

واحد/ریال

۸۸۳

۹۳۸

۱۱۶۶

۸۷۱

۱۱۶۶

۱۱۶۶

قرص

واحد/ریال

۲۳۲

۲۶۲

۳۱۷

۲۵۰

۳۱۷

۳۱۷

شربت

واحد/ریال

۸۵۹۴

۹۶۳۱

۹۴۸۰

۹۶۵۳

۹۶۵۳

۹۶۳۱

پمادوکرم و ژل

واحد/ریال

۷۸۸۲

۸۸۶۷

۹۹۴۸

۸۵۶۶

۹۹۴۸

۹۹۴۸

لوسیون و اسپری

واحد/ریال

۳۳۷۹۲

۴۵۲۲۲

۵۱۲۶۳

۴۳۶۳۷

۵۱۲۶۳

۵۱۲۶۳

پودر وی ام پروتئین

واحد/ریال

۷۹۹۷

۷۳۸۴

۱۴۳۰

۹۰۸۶

۹۰۸۶

۷۳۸۴

شیاف

واحد/ریال

۸۱۳۱۲

۱۲۰۵۰

۱۲۳۵۳

۱۲۰۲۲

۱۲۳۵۳

۱۲۳۵۳

 

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی جاری بر اساس عملکرد سه ماهه را ۱۳۳۵ ریال اعلام کرده است و در سه ماهه نیز ۲۶ درصد محقق کرده است

نرخ های فروش محصولات در سه ماهه واقعی با آنچه که برای ۹ ماهه باقی مانده از سال در نظر گرفته است متفاوت است.اگر نرخ های سه ماهه را برای ۹ ماه بعدی در نظر بگیریم حدودا ۱۱ میلیارد تومان به فروش شرکت اضافه می شود.(بدون تغییر در حجم تولید و فروش پیش بینی شده توسط شرکت)

شرکت جزئیاتی از مواد اولیه ارائه نکرده است و به همین دلیل نمیتوان به بررسی نرخ خرید مواد اولیه پرداخت.

 


شرح

واحد

پیش بینی سال ۹۳ (مقدار)

پیش بینی سال ۹۳ (مبلغ)

واقعی سه ماهه (مقدار)

واقعی سه ماهه (مبلغ)

۹ ماهه(مقدار)

۹ ماهه(مبلغ)

سایر

عدد

۱,۲۱۲,۶۸۲,۲۹۳

۳۰۱,۵۰۱

۲۹۶,۴۵۲,۴۱۳

۶۷,۸۶۲

۹۱۶,۲۲۹,۸۸۰

۲۳۳,۶۳۹

نرخ کلی(واحد/ریال)

۲۴۵

۲۲۹

۲۵۵

 


آنچه که از جدول ارائه شده از مواد اولیه توسط شرکت می توان فهمید این است که نرخ کلی مواد اولیه در ۹ ماه آتی سال از نرخ سه ماهه واقعی اول سال بیشتر در نظر گرفته شده است و شرکت از این محل می تواند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.لیکن ما در برآورد سود ۹۳ بهای تمام شده را بدون تغییر نسبت به آخرین پیش بینی لحاظ کرده ایم.

واردات و صادرات:

حدود ۹۷ درصد فروش شرکت داخلی و ۳ درصد نیز صادراتی ست.حدود ۴۵ درصد از خرید مواد اولیه شرکت نیز وارداتی ست بنابراین تغییرات نرخ ارز تاثیر مهمی بر بهای تمام شده شرکت دارد

شرکت در سه ماهه اول سال ۱.۷۴ میلیون دلار واردات مواد اولیه داشته است که با نرخ دلار ۲۷۱۰ تومانی تسعیر شده است.این در حالی ست که نرخ تسعیر ارز در بودجه خود را ۳۰۰۰ تومان لحاظ کرده است.اگر شرکت در ماه های باقی مانده از سال نیز ارز کمتر از ۳۰۰۰ تومان دریافت نماید می تواند بهای تمام شده خود را کاهش دهد.

 

 

 


شرح

اولین پیش بینی

 سال ۹۳

واقعی سه

ماهه اول ۹۳

واقعی

۱۲ ماهه ۹۲

 منابع ارزی

 فروش صادراتی

نوع ارز

مبلغ ارزی

نرخ برابری (ریال)

مبلغ

(م.ریال)

مبلغ ارزی

نرخ برابری (ریال)

مبلغ

(م.ریال)

مبلغ ارزی

نرخ برابری

(ریال)

مبلغ

(م.ریال)

دلار

۵۵۲,۷۴۱

۳۰,۰۰۰

۱۶,۵۸۲

۱۳۶,۳۳۵

۲۷۱۰۰

۳۶۹۵

۷۳۳,۷۰۰

۲۵,۰۰۰

۱۸,۳۴۳

 مصارف ارزی

 خرید مواد اولیه

دلار

۴,۵۱۴,۲۳۳

۳۰,۰۰۰

۱۳۵,۴۲۷

۱,۷۴۱,۳۲۸

۲۷,۱۰۰

۴۷,۱۹۰

۲,۱۸۶,۴۰۰

۲۵,۰۰۰

۵۴,۶۶

خرید دارائیهای ثابت

دلار

۷,۹۹۶

۳۰,۰۰۰

۲۴۰

 

 

 

۲۱,۸۸۰

۲۵,۰۰۰

۵۴۷

جمع

 

 

 

۱۳۵,۶۶۷

 

 

 

 

 

۵۵,۲۰۷

 

 


 

صورت سود و زیان:

 

شرح

بودجه ۹۳

واقعی سه ماهه اول ۹۳

برآورد سال مالی ۹۳

فروش

۶۰۱,۹۶۴

۱۴۳,۴۱۶

۷۱۳,۰۰۲

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-۳۶۲,۰۲۰

-۸۴,۶۶۰

-۳۶۲,۰۲۰

سود (زیان) ناخالص

۲۳۹,۹۴۴

۵۸,۷۵۶

۳۵۰,۹۸۲

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-۲۶,۳۱۴

-۷,۲۶۶

-۲۹,۰۶۴

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

۱,۲۹۶

۱۸۵

۱,۲۹۶

سود (زیان) عملیاتی

۲۱۴,۹۲۶

۵۱,۶۷۵

۳۲۳,۲۱۴

هزینه های مالی

-۶۰,۰۶۴

-۱۰,۸۵۸

-۶۰,۰۶۴

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۰

۰

۰

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

۱۳۲

۲۰

۱۳۲

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

۱۵۴,۹۹۴

۴۰,۸۳۷

۲۶۳,۲۸۲

مالیات

-۳۴,۸۷۴

-۹,۱۸۸

-۵۹,۲۳۹

سود خالص

۱۲۰,۱۲۰

۳۱,۶۴۹

۲۰۴,۰۴۳

سرمایه

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

EPS

۱,۳۳۵

۳۵۲

۲,۲۶۷

 

همانطور که مشاهده می کنید ایران دارو با فرض رسیدن به بودجه تولید و فروش پیش بینی شده تا پایان سال و فروش مابقی محصولات در ماه های آتی با نرخ های واقعی سه ماهه اول و با فرض عدم تغییر بهای تمام شده می تواند سود هر سهم خود را به بیش از ۲۰۰ تومان هم برساند.دلیل عدم تغییر بهای تمام شده در برآورد مذکور را در بخش بهای تمام شده و واردات مواد اولیه توضیح دادیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ