تعرفه اینترنت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۱

2

تعرفه های اینترنت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۱

قیمت بسته‌های اینترنتی برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دو برابر شده است. مشاهده قیمت بسته‌های این شرکت‌های اینترنتی و مقایسه آن با سال ۱۴۰۰ ، افزایش صددرصدی قیمت بسته‌های اینترنتی را تأیید می‌کند.

طبق اطلاعات و آماری که کاربران درباره قیمت اینترنت مخابرات منتشر کرده‌اند، این شرکت قیمت بسته‌های اینترنتی خود را صددرصد افزایش داده؛ به‌طوری‌که قیمت ۵۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه از ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش تعرفه‌ها، زمانی مورد قبول است که با دریافت هزینه بیشتر از مشترکان، کیفیت و سرعت اینترنت بهتری نیز ارائه شود؛ نه آنکه کیفیت همچنان پایین و حتی بدتر اما قیمت‌ها بالاتر باشد. به عبارتی، این نوع افزایش قیمت‌ها راهکاری است در راستای افزایش درآمد گروهی از افراد و خالی کردن جیب مردم؛ به علاوه کاهش مصرف اینترنت در برابر پرداخت بهای بالاتر را موجب می‌شود.

طرح های اینترنت مخابرات

۱۲۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۷۵۰,۰۰۰ ریال

*

۸۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۸۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال

*

۵۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۵۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت

۸ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال

*

۴۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۴۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت

۴ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۳۲۰,۰۰۰ ریال

*

۳۵ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۳۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۴۳۵,۰۰۰ ریال

*

۲۲ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۲۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۳Mb پس‌پرداخت

۳ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۳۵۰,۰۰۰ ریال

*

۱۸ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۸ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت

۸ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲۸۰,۰۰۰ ریال

*

۱۵ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۲Mb پس‌پرداخت

۲ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲۵۰,۰۰۰ ریال

*

۱۲ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت

۴ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال

*

۱۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۱۲ ماهه- ۱Mb پس‌پرداخت

۱ مگابیت در ثانیه / دوازده ماهه

هر ماه ۲۰۰,۰۰۰ ریال

*

۱۲۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۷۵۰,۰۰۰ ریال

*

۸۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۸۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال

*

۵۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۵۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت

۸ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال

*

۴۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۴۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت

۴ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۳۲۰,۰۰۰ ریال

*

۳۵ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۳۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۴۳۵,۰۰۰ ریال

*

۲۲ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۲۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۳Mb پس‌پرداخت

۳ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۳۵۰,۰۰۰ ریال

*

۱۸ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۸ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت

۸ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲۸۰,۰۰۰ ریال

*

۱۵ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۲Mb پس‌پرداخت

۲ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲۵۰,۰۰۰ ریال

*

۱۲ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت

۴ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال

*

۱۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۶ ماهه- ۱Mb پس‌پرداخت

۱ مگابیت در ثانیه / شش ماهه

هر ماه ۲۰۰,۰۰۰ ریال

*

۱۲۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۲۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۷۵۰,۰۰۰ ریال

*

۸۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۸۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال

*

۵۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۵۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت

۸ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال

*

۴۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۴۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت

۴ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۳۲۰,۰۰۰ ریال

*

۳۵ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۳۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۱۶Mb پس‌پرداخت

۱۶ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۴۳۵,۰۰۰ ریال

*

۲۲ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۲۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۳Mb پس‌پرداخت

۳ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۳۵۰,۰۰۰ ریال

*

۱۸ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۸ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۸Mb پس‌پرداخت

۸ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲۸۰,۰۰۰ ریال

*

۱۵ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۵ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۲Mb پس‌پرداخت

۲ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲۵۰,۰۰۰ ریال

*

۱۲ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۲ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۴Mb پس‌پرداخت

۴ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال

*

۱۰ گیگابایت

استاندارد کم حجم ۱۰ گیگ ماهانه- قرارداد ۳ ماهه- ۱Mb پس‌پرداخت

۱ مگابیت در ثانیه / سه ماهه

هر ماه ۲۰۰,۰۰۰ ریال

 

تعرفه های کمپین ماندگار شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۰

نام سرویس: کمپین ماندگار- سرویس حرفه ای ۳- ۱۶Mbps -سه ماهه پس پرداخت- ۸۰GB ترافیک ماهانه بین الملل
گروه سرویس : گروه سرویس ویژه کمپین ماندگار (استاندارد) نوع سرویس : پس پرداخت محدود
حجم ماهیانه سرویس : ۸۱۹۲۰ مگابایت مبلغ ماهیانه سرویس : ۴۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت اینترنت مخابرات طرح های اینترنت مخابرات تعرفه های اینترنت مخابرات

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 2 )
  1. محمد موسوی می گوید

    لطفاً دروغ ننویسید. من چند ساله سرویس ماهیانه اینترنت از مخابرات میخرم. همیشه پیش پرداخت بوده و هست. پس پرداخت کجا بود؟ اون هم با سرعت افتضاح و قیمت زیاد. تمام دنیا سرعت اینترنت بالا و قیمت پایینه. در کشور ما سرعت اینترنت پایین و قیمت بالا. خجالت داره واقعاً؟!

  2. nehr می گوید

    منظور از استاندارد کم حجم چیه؟