بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم

0

بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم

بارم بندی جامعه شناسی

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰
بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم ۱۴۰۰ شهریور
بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نوبت اول
بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم دی ماه ۱۴۰۰
حذفیات امتحان نهایی جامعه شناسی دوازدهم
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی دی ماه

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم انسانی ۱۴۰۰
بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

جهت آشنایی با بارم بندی نوبت اول و دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی بارم بندی منتشر شده توسط آموزش و پرورش را مطابق جدول زیر در اختیار شما قرار دادیم.

بارم بندی درس جامعه شناسی دوازدهم انسانی
درس نوبت اول نوبت دوم دیماه شهریور و بزرگساالن
اول ۴ ۵ ۱.۵
دوم ۴ ۱.۵
سوم ۴ ۱.۵
چهارم ۴ ۱.۵
پنجم ۴ ۱.۵
ششم _ ۳ ۲.۵
هفتم _ ۳ ۲.۵
هشتم _ ۳ ۲.۵
نهم _ ۳ ۲.۵
دهم _ ۳ ۲.۵
جمع ۲۰ ۲۰ ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ