سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

0

سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

 

دفترچه سوالات اختصاصی

دفترچه شماره دو

دفترچه شماره سه علوم انسانی

دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
 دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی
دفترچه سوالات اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

 

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۱

 

کلید اولیه

 

آزمون داخل/خارج کشور گروه آزمایشی دین زبان منابع عمومی نوع دفترچه عمومی نوع دفترچه اختصاصی کد دفترچه
آزمون داخل کشور علوم انسانی اسلام انگلیسی علوم و معارف اسلامی A A ۳۱۱A,321A,322A
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۳
۳ ۲
۴ ۱
۵ ۴
۶ ۲
۷ ۱
۸ ۲
۹ ۳
۱۰ ۱
۱۱ ۲
۱۲ ۳
۱۳ ۴
۱۴ ۱
۱۵ ۴
۱۶ ۲
۱۷ ۳
۱۸ ۱
۱۹ ۳
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۲
۲۴ ۴
۲۵ ۲
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۴
۳۳ ۳
۳۴ ۱
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۱
۳۹ ۴
۴۰ ۲
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۱
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۳
۴۸ ۲
۴۹ ۱
۵۰ ۴
۵۱ ۱
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۳
۵۵ ۲
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۱
۵۹ ۳
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۴
۶۳ ۳
۶۴ ۴
۶۵ ۱
۶۶ ۱
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۲
۷۲ ۱
۷۳ ۳
۷۴ ۳
۷۵ ۲
۷۶ ۴
۷۷ ۱
۷۸ ۳
۷۹ ۴
۸۰ ۱
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۳
۸۴ ۴
۸۵ ۲
۸۶ ۳
۸۷ ۱
۸۸ ۲
۸۹ ۴
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۳
۹۳ ۴
۹۴ ۲
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۱
۹۸ ۴
۹۹ ۱
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۱۲۱ ۱
۱۲۲ حذف
۱۲۳ ۳
۱۲۴ ۲
۱۲۵ ۳
۱۲۶ ۱
۱۲۷ ۳
۱۲۸ ۱
۱۲۹ ۳
۱۳۰ حذف
۱۳۱ ۴
۱۳۲ ۱
۱۳۳ ۲
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۴
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۳
۱۳۸ ۴
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۲
۱۴۱ ۱
۱۴۲ ۴
۱۴۳ ۴
۱۴۴ ۱
۱۴۵ ۳
۱۴۶ ۲
۱۴۷ ۳
۱۴۸ ۱
۱۴۹ ۲
۱۵۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱۵۱ ۲
۱۵۲ ۱
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۴
۱۵۷ ۱
۱۵۸ ۳
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
۱۶۱ ۱
۱۶۲ ۲
۱۶۳ ۱
۱۶۴ ۴
۱۶۵ ۳
۱۶۶ ۴
۱۶۷ ۱
۱۶۸ ۱
۱۶۹ ۲
۱۷۰ ۳
۱۷۱ ۴
۱۷۲ ۳
۱۷۳ ۲
۱۷۴ ۳
۱۷۵ ۱
۱۷۶ ۴
۱۷۷ ۲
۱۷۸ ۳
۱۷۹ ۴
۱۸۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۸۱ ۴
۱۸۲ ۲
۱۸۳ ۱
۱۸۴ ۲
۱۸۵ ۳
۱۸۶ ۳
۱۸۷ ۲
۱۸۸ ۴
۱۸۹ ۱
۱۹۰ ۱
۱۹۱ ۲
۱۹۲ ۴
۱۹۳ ۳
۱۹۴ ۴
۱۹۵ ۲
۱۹۶ ۴
۱۹۷ ۳
۱۹۸ ۲
۱۹۹ ۱
۲۰۰ ۳
۲۰۱ ۴
۲۰۲ ۱
۲۰۳ ۲
۲۰۴ ۳
۲۰۵ ۱
۲۰۶ ۳
۲۰۷ ۴
۲۰۸ ۱
۲۰۹ ۳
۲۱۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۲۱۱ ۲
۲۱۲ ۴
۲۱۳ ۳
۲۱۴ ۲
۲۱۵ ۱
۲۱۶ ۲
۲۱۷ ۱
۲۱۸ ۴
۲۱۹ ۳
۲۲۰ ۲
۲۲۱ ۱
۲۲۲ ۲
۲۲۳ ۳
۲۲۴ ۲
۲۲۵ ۴
۲۲۶ ۱
۲۲۷ ۲
۲۲۸ ۴
۲۲۹ ۳
۲۳۰ ۴
۲۳۱ ۱
۲۳۲ ۲
۲۳۳ ۱
۲۳۴ ۴
۲۳۵ ۱
۲۳۶ ۴
۲۳۷ ۱
۲۳۸ ۳
۲۳۹ ۴
۲۴۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۲۴۱ ۱
۲۴۲ ۳
۲۴۳ ۲
۲۴۴ ۲
۲۴۵ ۳
۲۴۶ ۴
۲۴۷ ۲
۲۴۸ ۱
۲۴۹ ۳
۲۵۰ ۲
۲۵۱ ۴
۲۵۲ ۳
۲۵۳ ۴
۲۵۴ ۱
۲۵۵ ۱
۲۵۶ ۱
۲۵۷ ۴
۲۵۸ ۲
۲۵۹ ۲
۲۶۰ ۴
۲۶۱ ۳
۲۶۲ ۲
۲۶۳ ۳
۲۶۴ ۲
۲۶۵ ۱
۲۶۶ ۳
۲۶۷ ۱
۲۶۸ ۴
۲۶۹ ۳
۲۷۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۲۷۱ ۲
۲۷۲ ۳
۲۷۳ ۴
۲۷۴ ۱
۲۷۵ ۲
۲۷۶ سفید
۲۷۷ سفید
۲۷۸ سفید
۲۷۹ سفید
۲۸۰ سفید
۲۸۱ سفید
۲۸۲ سفید
۲۸۳ سفید
۲۸۴ سفید
۲۸۵ سفید
۲۸۶ سفید
۲۸۷ سفید
۲۸۸ سفید
۲۸۹ سفید
۲۹۰ سفید
۲۹۱ سفید
۲۹۲ سفید
۲۹۳ سفید
۲۹۴ سفید
۲۹۵ سفید
۲۹۶ سفید
۲۹۷ سفید
۲۹۸ سفید
۲۹۹ سفید
۳۰۰ سفید

 

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ