انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد

0

انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد

انجام کارهای بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد

پاسخ: به بیراهه می رود و از مقصد اصلی دور می شود.

کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود و از مقصد اصلی دور می شود.

انجام کار بدون دانش و بینش مثل اینکه با مقصد خیلی نزدیک باشی ولی بدون دانش و بینش ازش با سرعت زیاد دور بشی

فکر کن ۱ کیلومتر مونده به تبریز برسی ولی بدون دانش و بینش از مقصد رد میشی و تو ترکیه هستی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ