تست هوش برای آی کیو بالاها

0

معمای دهقان و گوسفندان

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد.

نصف آن ها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت.

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت.

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت.

و با ۳ گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت.

    سوال معما: او چند گوسفند به شهر برده بود؟

۱) ۳۲     ۲) ۳۴      ۳) ۳۸       ۴) هیچ کدام

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ