نمونه سوالات تستی فارسی ششم با جواب

0

نمونه سوالات تستی فارسی ششم با جواب pdf ، سوالات چهارگزینه ای فارسی ششم با جواب

سوالات تستی فارسی ششم

۱- زمان فعل کدام جمله با سه جمله ی دیگر فرق دارد ؟

۱- مریم نشست .

۲- علی به کتاب خانه رفت .

۳- او آمده بود .

۴- ما می رویم .

 

۲- کدام جمله مربوط به ” زمان آینده ” است ؟

۱- می گویند جوینده یابنده است .

۲- پاییز به طبیعت جلوه ی خاصی بخشیده است .

۳- برای رسیدن به فردای بهتر راه بزرگان علم ودین را خواهیم پیمود .

۴- پایداری درکارها ، تحمل مشکلات واراده ی استوار از پیروزی مردان بزرگ بوده است .

 

۳- کدام واژه با واژه های دیگر هم خانواده نیست ؟

۱- انس

۲- مونس

۳- انیس

۴-نسیم

 

۴- فعل های ” خواهم برد ، می رفتم ، می نویسی ” به ترتیب مربوط به چه زمان هایی هستند ؟

۱-گذشته- حال – حال

۲- حال – گذشته – حال

۳-آینده – گذشته – حال

۴- آینده – گذشته – آینده

 

۵- کدام گزینه ”واژه ی ساده ” است  ؟

۱-دانشگاه

۲- آگاه

۳ – ورزشگاه

۴- درگاه

 

۶- درجمله ، ضمیر به جای کدام یک از کلمه های زیر نمی تواند قرار بگیرد ؟

۱- فاعل

۲- نهاد

۳- صفت

۴- مفعول

 

۷-  ضمیر فعل های ” بخورید و دیدند ” کدام است ؟

۱-او / شما

۲- تو / ایشان

۳- شما / ایشان

۴- شما / تو

۸- کدام یک از صفت های زیر برای واژه ی ” کوه ” منا سب است ؟

۱-ژرف

۲- پهناور

۳- وسیع

۴- استوار

 

۹- به کدام واژه می توان پسوند ” – نده ” را افزود ؟

۱-نیاز                         ۲- راز

۳- جوی                      ۴- گفت

 

۱۰-کدام گزینه درست بیان نشده است ؟

۱-دریای بی کران

۲- کوه استوار

۳- بیابان وسیع

۴- درخت ژرف

 

۱۱- اسم های “ارتش ، صدف ، گل ها ” به ترتیب ………هستند ؟

۱-اسم جمع / مفرد / اسم جمع

۲- جمع / مفرد / مفرد

۳- مفرد / جمع / اسم جمع

۴- اسم جمع / مفرد / جمع

۱۲- کدام یک از کلمه های زیر ، مرکب نیست ؟

۱-یخ زده

۲- پیام رسان

۳- کشتزار

۴- سنگر

۱۳- کدام گزینه با یقیه فرق دارد ؟

۱-رفقا / رفیق

۲- اعماق / عمیق

۳- وسایل / رساله

۴ – فنون / فن

 

۱۴- درکدام گزینه ، جان بخشی به اشیا به کار رفته است ؟

۱-الهی

۲- دوست صمیمی دانا

۳- سرودی برای پاکی

۴- کتاب های مرجع

 

۱۵- لغت نامه ها براساس ……..تنظیم می شوند .

۱-نوع اطلاعات

۲- حروف الفبا

۳- سلیقه ی نویسنده

۴- شکل کلمه

 

۱۶- درجمله ی ” ما دانش آموزان کلاس ششم ، دانش آموزان کوشایی هستیم . ” گزاره از چند کلمه تشکیل شده است ؟

۱-چهار

۲- هفت

۳- شش

۴- سه

 

۱۷- پسوند مناسب برای کلمه ی ” دان ” چیست ؟

۱-سار

۲- گر

۳- ا

۴- گوی

 

۱۸- کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

۱-دانشمند

۲- قدرتمند

۳- کمند

۴- ثروتمند

 

۱۹- دو کلمه ی ” خوار وخار ” ازنظر دستوری چه رابطه ای با هم دارند ؟

۱-متشابه

۲- مترادف

۳- متضاد

۴- هم خانواده

 

۲۰ – در جمله ی ” سمانه به سختی درس هایش را می خواند . ” کدام کلمه قید است ؟

۱-درس

۲- به سختی

۳- علی

۴- می خواند

 

۲۱-کدام گزینه نشانه ی جمع فارسی است؟

۱-ها – ات ۲- ون – ین ۳-ها – ان ۴- ات – و ن

۲۲- کدام گزینه اسم جمع نیست ؟

۱-گله۲ – هیمه ۳- مردم ۴- لشکر

۲۳- به آخرکدام یک ازواژه های زیرمی توان سه پسوند (دان ) (زار) (ستان) را اضافه کرد ؟

۱-گل ۲- جنگل ۳- باغ ۴- کوه

۲۴- کدام گزینه ازنظرساخت بابقیه متفاوت است ؟

۱-چشمه           ۲- میوه           ۳- گوشه         ۴- دهانه

۲۵- کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

۱-سخنان ۲- سوزان ۳ – روان ۴- خندان

۲۶- مفرد کلمه ی (علل) کدام گزینه است ؟

۱-علیل ۲- عامل ۳- معلول ۴- علت

۲۷- کدام گزینه جمع نیست ؟

۱-نخلستان ۲- جوانان ۳- بازیگران۴ – نگارخانه

۲۸- کدام گزینه درمورد “تبریز” صحیح است ؟

۱-اسم معنی – ساده – جامد – جمع – خاص
۲- اسم ساده – مرکب – ذات – عام – مفرد
۳- اسم ذات – مفرد- خاص – جامد – ساده
۴- اسم معرفه – ذات – عام – ساده – مفرد

۲۹- درجمله ی ” مردی ازیک فروشگاه کتابی خرید ” چند اسم نکره درمتن وجود دارد؟

۱-یک

۲ – دو

۳- سه

۴- چهار

۳۰- کدام یک ازواژه های زیر ، جمع نیست ؟

۱-آدمیان               ۲- جاویدان            ۳- ملاحان              ۴- همرهان

۳۱- دربیت ” بال دربال پرستوهای خوب            می رسد آخرسوارسبزپوش ” چند اسم وجود دارد ؟

۱-پنج۲ – دو ۳- سه ۴- یک

۳۲- درجمله ی ” ناصرخسرو ازابتدای جوانی ، قرآن راازحفظ داشت . ” اسم های خاص کدامند ؟

۱-ناصرخسرو – جوانی – قرآن

۲- ناصرخسرو – قرآن

۳- ناصرخسرو – ابتدا – قرآن

۴- ناصرخسرو – ابتدا- جوانی

۳۳- کدام یک از وندهای زیر به معنای ” صاحب ودارنده ” است ؟

۱-مند           ۲- ستان        ۳- زار         ۴- گر

۳۴- باکدام یک ازوندهای زیر “صفت فاعلی ” ساخته می شود ؟

۱- نده           ۲- ه         ۳- ی          ۴- مند

۳۵- کدام گزینه بابقیه متفاوت است ؟

۱-رخش

۲ – سمانه

۳- پرتلاطم

۴- مدادتراش

۳۶- درکدام واژه پیشوند به کاررفته است ؟

۱- سراسر

۲- بازآمدن

۳- رنگارنگ-

۴ کارگر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ