خانه / آخرین اخبار / آمار واردات ایران از سال ۸۳ تا ۱۳۹۵

آمار واردات ایران از سال ۸۳ تا ۱۳۹۵

آمار واردات ایران در ۱۳۸۳

ارزش دلاری: ۳۵,۲۲۶,۲۷۲,۲۸۹ $
وزن: ۳۴,۴۴۵,۷۲۳,۲۵۷ kg

۱۱۳۸۳امارات متحده عربی۶,۰۸۶,۸۵۴,۰۷۳ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۲۱۳۸۳آلمان۴,۴۷۹,۹۵۱,۴۱۴ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۳۱۳۸۳فرانسه۲,۵۸۴,۴۴۶,۱۹۵ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۴۱۳۸۳ایتالیا۲,۴۳۱,۹۳۶,۱۴۴ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۵۱۳۸۳چین۱,۹۷۰,۹۰۹,۳۴۷ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۶۱۳۸۳جمهوری کره ۱,۸۳۲,۳۴۵,۲۵۸ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۷۱۳۸۳سوئیس۱,۴۴۱,۱۶۱,۹۱۵ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۸۱۳۸۳هند۱,۲۲۱,۳۱۱,۷۶۹ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۹۱۳۸۳سوئد۱,۰۴۶,۱۰۰,۳۲۵ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۱۰۱۳۸۳انگلستان۱,۰۲۹,۸۵۱,۸۶۵ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات

آمار واردات ایران ۱۳۸۴

ارزش دلاری: ۳۹,۱۳۱,۶۰۳,۳۹۰ $
وزن: ۳۵,۴۶۱,۶۶۶,۷۶۳ kg

۱۱۳۸۴امارات متحده عربی۷,۶۷۷,۷۳۳,۸۰۴ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۲۱۳۸۴آلمان۵,۱۶۲,۵۶۵,۷۵۴ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۳۱۳۸۴فرانسه۲,۶۷۶,۲۳۲,۴۰۳ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۴۱۳۸۴ایتالیا۲,۳۶۰,۵۵۲,۵۵۰ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۵۱۳۸۴چین۲,۱۶۰,۲۹۳,۸۷۱ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۶۱۳۸۴جمهوری کره ۲,۱۱۸,۸۳۰,۷۰۶ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۷۱۳۸۴ژاپن۱,۳۱۰,۹۱۲,۵۲۹ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۸۱۳۸۴سوئیس۱,۲۷۳,۵۱۹,۳۵۹ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۹۱۳۸۴هند۱,۱۱۳,۹۷۳,۵۷۷ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات
۱۰۱۳۸۴فدراسیون روسیه۱,۰۳۵,۶۴۶,۷۹۷ $واردات در دولت حسن روحانی واردات در دولت احمدی نژاد مقایسه دولت احمدی نژاد با روحانی عملکرد اقتصادی دولت روحانی سوابق حسن روحانی اخبار بدون سانسور سیاسی آمار واردات و صادرات

آمار واردات ایران ۱۳۸۵

ارزش دلاری: ۴۱,۵۴۴,۱۴۷,۰۳۵ $
وزن: ۴۳,۴۸۶,۸۳۳,۵۴۱ kg

۱۱۳۸۵امارات متحده عربی۹,۳۴۹,۴۲۱,۶۴۵ $
۲۱۳۸۵آلمان۵,۰۷۴,۵۳۱,۲۸۰ $
۳۱۳۸۵چین۲,۶۱۷,۶۰۶,۶۸۶ $
۴۱۳۸۵سوئیس۲,۲۸۹,۲۷۱,۱۲۴ $
۵۱۳۸۵فرانسه۲,۱۹۱,۵۶۳,۷۳۷ $
۶۱۳۸۵جمهوری کره ۱,۹۴۱,۰۰۳,۷۱۳ $
۷۱۳۸۵ایتالیا۱,۷۱۶,۹۲۲,۸۰۴ $
۸۱۳۸۵هند۱,۴۳۹,۶۳۹,۳۰۹ $
۹۱۳۸۵انگلستان۱,۴۳۹,۵۹۹,۴۴۸ $
۱۰۱۳۸۵ژاپن۹۱۷,۱۸۳,۸۲۱ $

آمار واردات ایران ۱۳۸۶

ارزش دلاری: ۴۸,۳۸۵,۸۹۶,۴۲۰ $
وزن: ۴۱,۶۹۲,۴۸۳,۷۲۹ kg

۱۱۳۸۶امارات متحده عربی۱۱,۵۰۸,۴۴۷,۳۸۴ $
۲۱۳۸۶آلمان۵,۳۲۷,۰۳۶,۶۲۳ $
۳۱۳۸۶چین۴,۲۴۷,۰۲۳,۲۹۰ $
۴۱۳۸۶سوئیس۲,۷۷۹,۳۳۴,۲۴۵ $
۵۱۳۸۶جمهوری کره ۲,۴۵۳,۴۲۳,۹۰۴ $
۶۱۳۸۶انگلستان۲,۰۰۲,۱۴۹,۶۴۶ $
۷۱۳۸۶ایتالیا۱,۹۰۲,۲۰۴,۹۰۵ $
۸۱۳۸۶فرانسه۱,۸۹۳,۵۳۲,۸۶۷ $
۹۱۳۸۶هند۱,۴۵۷,۳۳۱,۳۷۲ $
۱۰۱۳۸۶ژاپن۱,۳۲۵,۱۱۵,۵۰۱ $

آمار واردات ایران ۱۳۸۷

ارزش دلاری: ۵۵,۸۳۰,۴۹۵,۹۸۹ $
وزن: ۴۴,۱۴۱,۷۰۳,۵۱۶ kg

۱۱۳۸۷امارات متحده عربی۱۳,۴۸۹,۹۸۳,۰۶۲ $
۲۱۳۸۷آلمان۵,۳۶۸,۴۸۵,۷۱۱ $
۳۱۳۸۷چین۴,۹۴۴,۷۲۶,۵۲۰ $
۴۱۳۸۷سوئیس۳,۵۴۲,۱۲۱,۳۵۲ $
۵۱۳۸۷جمهوری کره ۳,۱۰۰,۵۳۶,۹۰۳ $
۶۱۳۸۷انگلستان۲,۰۳۸,۹۳۵,۲۹۴ $
۷۱۳۸۷فرانسه۱,۹۹۲,۰۵۰,۲۵۶ $
۸۱۳۸۷ایتالیا۱,۹۷۹,۲۵۵,۲۲۷ $
۹۱۳۸۷هند۱,۸۱۸,۸۹۷,۲۷۸ $
۱۰۱۳۸۷ترکیه۱,۵۰۶,۲۴۹,۳۷۵ $

آمار واردات ایران ۱۳۸۸

ارزش دلاری: ۵۴,۸۸۹,۶۶۲,۲۱۲ $
وزن: ۵۱,۹۱۳,۷۳۱,۴۳۳ kg

۱۱۳۸۸امارات متحده عربی۱۶,۱۶۳,۳۹۷,۰۶۲ $
۲۱۳۸۸چین۴,۸۰۲,۰۳۰,۹۳۵ $
۳۱۳۸۸آلمان۴,۶۵۷,۸۴۳,۰۸۹ $
۴۱۳۸۸جمهوری کره ۳,۴۵۴,۲۶۲,۰۹۳ $
۵۱۳۸۸سوئیس۲,۱۳۶,۹۳۳,۱۵۷ $
۶۱۳۸۸ترکیه۲,۰۱۶,۸۷۱,۸۳۰ $
۷۱۳۸۸ایتالیا۱,۸۹۶,۴۲۰,۷۸۰ $
۸۱۳۸۸هند۱,۷۹۲,۲۳۲,۰۶۳ $
۹۱۳۸۸فرانسه۱,۶۶۵,۳۸۴,۳۲۴ $
۱۰۱۳۸۸انگلستان۱,۶۵۲,۱۶۴,۳۱۸ $

آمار واردات ایران ۱۳۸۹

ارزش دلاری: ۵۵,۷۲۹,۵۶۵,۱۴۴ $
وزن: ۴۱,۸۴۲,۸۲۵,۱۷۴ kg

۱۱۳۸۹امارات متحده عربی۱۶,۶۶۹,۲۳۲,۷۳۶ $
۲۱۳۸۹چین۵,۷۸۸,۳۱۶,۱۵۸ $
۳۱۳۸۹آلمان۴,۵۶۶,۳۴۵,۶۱۷ $
۴۱۳۸۹جمهوری کره ۳,۶۴۲,۸۴۸,۷۴۵ $
۵۱۳۸۹ترکیه۲,۴۶۴,۲۰۳,۹۶۷ $
۶۱۳۸۹سوئیس۲,۳۴۰,۵۲۷,۵۵۱ $
۷۱۳۸۹فرانسه۱,۹۶۷,۳۲۸,۸۹۸ $
۸۱۳۸۹ایتالیا۱,۷۴۵,۳۰۳,۹۸۱ $
۹۱۳۸۹ژاپن۱,۵۶۷,۹۳۷,۱۹۹ $
۱۰۱۳۸۹هند۱,۲۷۰,۵۹۰,۷۸۸ $

آمار واردات ایران ۱۳۹۰

ارزش دلاری: ۵۷,۴۸۷,۵۴۶,۳۴۶ $
وزن: ۳۵,۱۹۱,۸۳۹,۳۹۶ kg

۱۱۳۹۰امارات متحده عربی۱۷,۴۸۸,۰۱۶,۸۲۸ $
۲۱۳۹۰چین۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۳۱ $
۳۱۳۹۰جمهوری کره ۴,۷۴۹,۹۵۸,۵۶۵ $
۴۱۳۹۰آلمان۳,۴۳۵,۳۹۸,۷۲۴ $
۵۱۳۹۰ترکیه۳,۰۷۹,۹۰۷,۸۷۵ $
۶۱۳۹۰سوئیس۲,۵۰۷,۴۹۱,۷۱۴ $
۷۱۳۹۰فرانسه۱,۷۹۶,۵۸۵,۶۲۷ $
۸۱۳۹۰ایتالیا۱,۶۸۷,۰۷۱,۰۵۰ $
۹۱۳۹۰ژاپن۱,۲۹۹,۵۵۷,۶۷۴ $
۱۰۱۳۹۰هند۱,۱۸۰,۳۲۹,۷۷۳ $

آمار واردات ایران ۱۳۹۱

ارزش دلاری: ۵۱,۳۵۹,۳۳۱,۹۸۸ $
وزن: ۳۸,۴۸۲,۴۰۸,۶۴۶ kg

۱۱۳۹۱امارات متحده عربی۱۰,۲۰۱,۰۴۱,۴۰۹ $
۲۱۳۹۱چین۸,۱۵۴,۹۶۱,۰۷۷ $
۳۱۳۹۱جمهوری کره ۴,۸۱۱,۷۳۱,۷۴۹ $
۴۱۳۹۱ترکیه۳,۷۷۰,۰۳۹,۲۳۶ $
۵۱۳۹۱سوئیس۳,۳۸۵,۵۳۶,۲۶۱ $
۶۱۳۹۱آلمان۲,۸۳۲,۸۴۳,۱۹۴ $
۷۱۳۹۱هند۲,۰۳۳,۸۵۹,۲۲۳ $
۸۱۳۹۱هلند۲,۰۲۹,۶۲۷,۶۲۱ $
۹۱۳۹۱فدراسیون روسیه۱,۶۳۱,۱۰۷,۳۶۳ $
۱۰۱۳۹۱ایتالیا۱,۰۸۱,۶۳۵,۴۹۸ $

آمار واردات ایران ۱۳۹۲

ارزش دلاری: ۴۹,۵۷۵,۹۸۵,۲۶۳ $
وزن: ۳۲,۷۵۷,۶۵۵,۹۲۴ kg

۱۱۳۹۲امارات متحده عربی۱۱,۲۳۰,۹۱۶,۷۵۵ $
۲۱۳۹۲چین۹,۶۴۸,۷۷۳,۲۱۰ $
۳۱۳۹۲هند۴,۲۷۵,۴۷۷,۱۷۷ $
۴۱۳۹۲جمهوری کره ۳,۸۵۴,۸۴۹,۶۲۷ $
۵۱۳۹۲ترکیه۳,۶۲۴,۵۰۸,۵۶۵ $
۶۱۳۹۲آلمان۲,۴۴۳,۱۰۰,۱۳۷ $
۷۱۳۹۲سوئیس۲,۳۳۴,۸۱۷,۳۴۵ $
۸۱۳۹۲هلند۹۶۰,۷۵۹,۴۹۲ $
۹۱۳۹۲انگلستان۹۴۱,۳۳۷,۴۷۹ $
۱۰۱۳۹۲ایتالیا۸۴۸,۷۱۳,۰۳۲ $

آمار واردات ایران ۱۳۹۳

ارزش دلاری: ۵۲,۲۴۹,۷۹۴,۲۲۷ $
وزن: ۴۱,۹۲۶,۰۵۳,۹۸۴ kg

۱۱۳۹۳چین۱۲,۷۱۸,۸۹۷,۴۶۹ $
۲۱۳۹۳امارات متحده عربی۱۱,۲۰۷,۸۹۸,۸۱۲ $
۳۱۳۹۳جمهوری کره ۴,۴۱۶,۷۷۱,۵۶۰ $
۴۱۳۹۳ترکیه۳,۸۷۳,۲۹۳,۴۶۰ $
۵۱۳۹۳هند۳,۷۸۲,۵۵۱,۷۴۸ $
۶۱۳۹۳آلمان۲,۴۵۴,۴۸۹,۱۱۷ $
۷۱۳۹۳سوئیس۲,۴۱۷,۸۶۸,۵۸۵ $
۸۱۳۹۳ایتالیا۱,۰۹۳,۵۲۸,۱۹۲ $
۹۱۳۹۳هلند۱,۰۵۰,۸۹۷,۴۵۷ $
۱۰۱۳۹۳تایوان۷۱۲,۷۴۱,۲۵۳ $

آمار واردات ایران ۱۳۹۴

ارزش دلاری: ۳۹,۹۸۸,۲۶۱,۶۸۹ $
وزن: ۳۴,۲۱۴,۳۰۶,۴۰۶ kg

۱۱۳۹۴چین۱۰,۴۴۹,۹۶۶,۲۱۸ $
۲۱۳۹۴امارات متحده عربی۶,۹۷۶,۱۴۹,۲۹۰ $
۳۱۳۹۴جمهوری کره ۳,۶۸۲,۲۸۱,۹۱۲ $
۴۱۳۹۴ترکیه۲,۹۹۴,۶۳۹,۸۱۳ $
۵۱۳۹۴سوئیس۲,۳۷۹,۷۷۱,۲۸۵ $
۶۱۳۹۴هند۲,۲۹۶,۲۳۱,۵۸۶ $
۷۱۳۹۴آلمان۱,۸۰۳,۷۷۳,۲۱۱ $
۸۱۳۹۴ایتالیا۹۰۶,۱۳۸,۱۹۶ $
۹۱۳۹۴هلند۷۸۶,۷۳۵,۵۰۵ $
۱۰۱۳۹۴فرانسه۷۳۴,۷۴۲,۴۵۹ $

آمار واردات ایران ۱۳۹۵

اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵

ذرت دامی به ارزش ۱۴۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۲۳ درصد

سویا  به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲,۰۸ درصد

وسایل نقلیه موتوری سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی بجز آمبولانس و هیبریدی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲,۰۴ درصد

قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۱۴% تا کمتر از ۳۰ % به استثنای لاستیک » به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱,۷۹ درصد

برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱,۵۸ درصد

کل واردات در دولت احمدی  نژاد

چهار سال اول : ۱۸۴.۸۹۲.۱۴۲.۸۳۴ دلار

چهار سال دوم : ۲۱۹.۴۶۶.۱۰۵.۶۹۰ دلار

مجموع : ۴۰۴.۳۵۸.۲۴۸.۵۲۴ دلار

 

کل واردات در دولت حسن روحانی

۱۸۵.۴۹۸.۵۴۱.۱۷۹ دلار

* اطلاعات برگرفته شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران است

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*