خانه / سیاسی / نتایج انتخابات شورای شهر سمنان ،شاهرود ،دامغان ،سرخه ،گرمسار و میامی

نتایج انتخابات شورای شهر سمنان ،شاهرود ،دامغان ،سرخه ،گرمسار و میامی

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر ایوان کی مشخص شد

فرماندار گرمسار گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان کی مشخص شدند.

داریوش طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در گرمسار اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان‌کی، صابر اشتری با کسب ۲۷۸۱ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۲۳۹۷ رأی از سوی عباس سعیدی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان‌کی خبر داد و افزود: آلیس قناعت نیز با کسب ۱۸۷۹ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر ایوان کی در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار گرمسار بیان کرد: در این انتخابات عزیز عرب سرهنگی موفق شد تا ۱۸۴۲ رأی از مردم ایوان کی کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر ایوان کی در دوره پنجم شود.

طاهری اضافه کرد: رحمان شصتی نیز با کسب ۱۸۲۴ رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ایوان کی شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر آرادان مشخص شدند

فرماندار آرادان گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان مشخص شدند.

سعید افشار نادری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در آرادان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان، عبدالرضا بیگلری با کسب ۱۳۰۶ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۲۷۲ رأی از سوی رضا شاه حسینی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان خبر داد و افزود: ابراهیم نادری فر نیز با کسب ۱۱۳۱ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر آرادان در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار آرادان بیان کرد: در این انتخابات سعید گیلوری موفق شد تا ۱۱۰۱ رأی از مردم آرادان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر آرادان در دوره پنجم شود.

افشار نادری اضافه کرد: علی شاه حسینی نیز با کسب ۱۰۳۸ رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آرادان شناخته شد.

اعضای منتخب شورای اسلامی شهر گرمسار مشخص شدند

فرماندار گرمسار گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار مشخص شدند.

داریوش طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در گرمسار اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار، صفر علیزاده با کسب ۵۱۱۱ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۴۹۵۸ رأی از سوی محمود علیزاده به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار خبر داد و افزود: مجید جعفری نیز با کسب ۴۸۷۹ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر گرمسار در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار گرمسار بیان کرد: در این انتخابات علی تلیاری موفق شد تا ۴۸۳۷ رأی از مردم گرمسار کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر گرمسار در دوره پنجم شود.

طاهری اضافه کرد: حسن همتی نیز با کسب ۴۳۷۸ رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر گرمسار شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر سرخه مشخص شدند

فرماندار سرخه گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه مشخص شدند.

علی محمد مؤیدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سرخه اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه، زهرا فیض با کسب ۲۵۱۹ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۲۳۹۷ رأی از سوی علیرضا عربی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه خبر داد و افزود: محسن سمنانی نیز با کسب ۲۳۵۷ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر سرخه در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار سرخه بیان کرد: در این انتخابات حسن سبحانی موفق شد تا ۱۳۷۸ رأی از مردم سرخه کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر سرخه در دوره پنجم شود.

مؤیدی زاده اضافه کرد: عباس آلبویه نیز با کسب ۱۳۴۳ رأی به‌عنوان نفر پنجم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سرخه شناخته شد.

نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر مجن مشخص شد

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مجن، علی‌اصغر ملانجفی با کسب ۱۴۲۵ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۲۵۱ رأی از سوی قاسم یوسفی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مجن خبر داد و افزود: سید حسین میرباقری نیز با کسب ۱۱۶۸ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر مجن در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات سید حسین سادات موفق شد تا ۱۰۵۶ رأی از مردم مجن کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر مجن در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: حسن یارمحمدی فرزند حسین نیز با کسب ۱۰۳۷ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مجن شناخته شد.

اسامی اعضای شورای بیارجمند استان سمنان

فرماندار شاهرود گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند مشخص شدند.

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند، عبدالحسین احمدی با کسب ۶۷۵ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۵۶۱ رأی از سوی سید رضا حسینی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند خبر داد و افزود: ابراهیم باقری نیز با کسب ۵۲۲ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر بیارجمند در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات محمد باقری فرزند حسن موفق شد تا ۴۹۱ رأی از مردم بیارجمند کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر بیارجمند در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: محمد باقری فرزند حسین نیز با کسب ۴۸۰ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیارجمند شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر رودیان مشخص شدند

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودیان، حمیدرضا عامری با کسب ۱۳۲۴ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۹۹۱ رأی از سوی سید جعفر میرغفوری به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودیان خبر داد و افزود: سید علی میرغفوری نیز با کسب ۹۷۹ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر رودیان در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات محبوبه عامری موفق شد تا ۹۴۶ رأی از مردم رودیان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر رودیان در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: محمد علی بخشی نیز با کسب ۸۶۷ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رودیان شناخته شد.

نتایج شورای اسلامی شهر کلاته خیج سمنان

فرماندار شاهرود گفت: منتخبان پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج مشخص شدند.

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج، علی محمد عرب زینلی با کسب ۱۲۵۶ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۲۰۹ رأی از سوی عبدالله غنایی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج خبر داد و افزود: حمید عرب عامری نیز با کسب ۱۱۵۶ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر کلاته خیج در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات جواد عجم موفق شد تا ۹۸۵ رأی از مردم کلاته خیج کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر کلاته خیج در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: غلامرضا عجم اکرامی نیز با کسب ۷۶۸ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کلاته خیج شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر بسطام مشخص شدند

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بسطام، احسان احمدی با کسب ۱۷۳۰ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۷۱۵ رأی از سوی علی عباسی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بسطام خبر داد و افزود: ناصر شمس نیز با کسب ۱۵۵۳ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر بسطام در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات محسن حسنی موفق شد تا ۱۳۸۴ رأی از مردم بسطام کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر بسطام در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: سید حسین هاشمی نیز با کسب ۱۳۳۸ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بسطام شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر درجزین مشخص شدند

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مهدی‌شهر اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر درجزین، علی صفائی با کسب ۱۶۴۵ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۵۸۴ رأی از سوی حسن کاشفی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر درجزین خبر داد و افزود: سید محمد نبوی نیز با کسب ۱۱۵۶ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر درجزین در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار مهدی‌شهر بیان کرد: در این انتخابات حسن همتیان موفق شد تا ۱۱۴۳ رأی از مردم درجزین کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر درجزین در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: علیرضا برهانی نیز با کسب ۹۹۱ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر درجزین شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر دیباج مشخص شدند

علی اصغر مجد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دامغان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج، اکبر سفیدیان با کسب ۹۶۱ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۷۹۴ رأی از سوی مهدی خان بیکی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج خبر داد و افزود: حسن قادری نیز با کسب ۷۸۱ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر دیباج در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار دامغان بیان کرد: در این انتخابات محسن سفیدیان موفق شد تا ۷۳۷ رأی از مردم دیباج کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر دیباج در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: خانم رنگریز نیز با کسب ۶۵۸ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دیباج شناخته شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر امیرآباد مشخص شدند

علی‌اصغر مجد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دامغان، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امیرآباد، حسین جهانیان با کسب ۶۰۰ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۵۵۸ رأی از سوی ابوالفضل امیر حسینی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امیرآباد خبر داد و افزود: ابوالفضل امیر احمدی نیز با کسب ۴۷۴ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر امیرآباد در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار دامغان بیان کرد: در این انتخابات حمید امیر احمدی موفق شد تا ۴۳۶ رأی از مردم امیرآباد کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر امیرآباد در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: علی نقی تیموری نیز با کسب ۴۳۵ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر امیرآباد شناخته شد.

به گفته وی، انتخابات شورای اسلامی شهر امیرآباد به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مشخص شدند

حسن ارگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مهدی‌شهر، اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد، ابوطالب نجابت با کسب ۱۱۵۳ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۱۲۷ رأی از سوی اسمعیل اسماعیلی زاده به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهمیرزاد خبر داد و افزود: امیرحسین شهاب الدین نیز با کسب ۱۰۹۹ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار مهدی‌شهر بیان کرد: در این انتخابات محمدحسین ابونوری موفق شد تا ۱۰۴۸ رأی از مردم شهمیرزاد کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: سید امیرمسعود احمدپناه نیز با کسب ۱۰۴۶ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهمیرزاد شناخته شد.

به گفته وی، انتخابات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر میامی مشخص شدند

حسن ارگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در میامی اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میامی، مریم حدیدی با کسب ۱۳۲۴ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۹۹۹ رأی از سوی سید رضا موسوی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میامی خبر داد و افزود: سید حسن موسوی نیز با کسب ۹۳۰ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر میامی در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار میامی بیان کرد: در این انتخابات قاسم قادری موفق شد تا ۹۱۳ رأی از مردم میامی کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر میامی در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: عباسعلی اصغری نیز با کسب ۹۰۸ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میامی شناخته شد.

به گفته وی انتخابات شورای اسلامی شهر میامی به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر مشخص شدند

حسن ارگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مهدی‌شهر اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر، حسن نورانیان با کسب ۴۴۱۶ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۳۶۱۳ رأی از سوی رضا اصیل منش به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر خبر داد و افزود: سید احمد پاکزادیان نیز با کسب ۳۶۰۷ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار مهدی‌شهر بیان کرد: در این انتخابات علیقلی پارسا موفق شد تا ۳۳۷۵ رأی از مردم مهدی‌شهر کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: تکتم مرادعلیان نیز با کسب ۳۲۶۰ رأی به‌عنوان نفر پنجم و آخر پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر شناخته شد.

به گفته وی، انتخابات شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر به‌صورت دستی برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر شاهرود مشخص شدند

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهرود، سیدمصطفی طباطبایی با کسب ۸۷۰۰ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۸۲۶۰ رأی از سوی حمیده محبی به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهرود خبر داد و افزود: سید جواد بیطرف نیز با کسب ۸۰۲۷ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر شاهرود در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار شاهرود بیان کرد: در این انتخابات سیده زهرا خانوم موسوی موفق شد تا ۸۷۵۴ رأی از مردم شاهرود کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر شاهرود در دوره پنجم شود.

هاشمی اضافه کرد: وحید الدین وحیدنیا و سید حبیب میرابولحسنی به ترتیب با کسب ۷۷۳۷ و ۷۵۲۴ رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شاهرود شناخته شدند.

به گفته وی، علی سمیعی نیز توانست ۷۴۵۱ رأی کسب کرده و به‌عنوان هفتمین و آخرین نفر راهی شورای اسلامی شهر شاهرود در دوره پنجم شود.

فرماندار شاهرود گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر شاهرود به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر سمنان مشخص شدند+ اسامی

سید عباس دانایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان، سید مسعود سیادتی با کسب ۱۷ هزار و ۵۱۱ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۱۲ هزار و ۲۷۶ رأی از سوی مجید نظری به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان خبر داد و افزود: مهدی خراسانیان نیز با کسب ۱۱ هزار و ۸۰۴ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر سمنان در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار سمنان بیان کرد: در این انتخابات محمد همتی موفق شد تا ۱۱ هزار و ۵۲۰ رأی از مردم سمنان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر سمنان در دوره پنجم شود.

دانایی اضافه کرد: عباس آلبویه و عباس طالب بیدختی به ترتیب با کسب ۱۰ هزار و ۱۰ و ۹۲۳۹ رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان شناخته شدند.

به گفته وی، محمد زحمتکش نیز توانست ۸۴۸۵ رأی کسب کرده و به‌عنوان هفتمین و آخرین نفر راهی شورای اسلامی شهر سمنان در دوره پنجم شود.

فرماندار سمنان گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر سمنان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

منتخبان شورای اسلامی شهر دامغان مشخص شدند

علی‌اصغر مجد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دامغان اظهار داشت: از میان داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان، مجتبی ایمانیان با کسب ۸۱۶۶ رأی به‌عنوان نفر نخست به این شورا راه یافت.

وی از کسب ۶۹۸۷ رأی از سوی خسرو فولادیان به‌عنوان نفر دوم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان خبر داد و افزود: رضا ناصری نیز با کسب ۶۳۴۲ رأی به‌عنوان نفر سوم شورای اسلامی شهر دامغان در دوره پنجم شناخته شد.

فرماندار دامغان بیان کرد: در انتخابات روز گذشته سید محمود حسینی پور موفق شد تا ۵۷۷۲ رأی از مردم دامغان کسب کرده و به‌عنوان چهارمین نفر راهی شورای اسلامی شهر دامغان در دوره پنجم شود.

مجد اضافه کرد: علی حسن بیگی و سید ماکان ترابی به ترتیب با کسب ۴۸۱۵ و ۴۷۸۰ رأی به‌عنوان نفرات پنجم و ششم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان شناخته شدند.

به گفته وی رضا زارع زاده نیز توانست ۴۵۵۸ رأی کسب کرده و به‌عنوان هفتمین و آخرین نفر راهی شورای اسلامی شهر دامغان در دوره پنجم شود.

فرماندار دامغان گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر دامغان به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شد.

در حال تکمیل…

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*