خانه / بورس و سهام / گزارش کامل مجمع سهامداران “بانک انصار” + تحلیل بنیادی

گزارش کامل مجمع سهامداران “بانک انصار” + تحلیل بنیادی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار (سهامی عام) رأس ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 93.04.31 درمحل سالن همایش های بین المللی رایزن با حضور بیش از 69 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای خیابانی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان نوربخش و خلبانی و به دبیری آقای مردان پور تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس آقای علیزاده و نماینده موسسه حسابرسی دلیرانی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای ابرهیمی مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

  1. تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.12.29
  2. تقسیم 310 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
  3. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مؤسسه حسابرسی فاطر به عنوان علی البدل
  4. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

پیام هیأت مدیره

اقتصادایراندرسال 1392 فرازوفرودهایزیادیراپشتسرگذاشت.دراینسالگرچهچالش هاومشکلات موجوددربازارپولکهبهعنوانیکیازمهمترینوبارزتریننمادهایاقتصادکشور شناختهمیشودموجبشد تااینبازارراهدشواریراطینمایدلیکنبابرگزاریانتخاباتریاستجمهوریوجابجاییدولتهمراهباتغییر نگرشدولتمردانجدیدبهخصوصدرعرصهاقتصاد،فرصتهایجدیدینیزبرایبازارهایپولوسرمایه فراهمگردید.

مقایسهحجمنقدینگیدرپایانسالنسبتبهاسفندماه 1391 حاکیازرشد 29.1 درصدینقدینگیمیباشد کهناشیازافزایشضریبفزآیندهوالبتهرشدپایهپولیکشوربودهاست. بدیهیاستافزایشضریبفزآینده پولمیتواندنشاندهندهبهبودکارکردبانک هادرسالگذشتهباشد .

درسالیکهگذشت،تثبیتنرخارزوقیمتسکهوطلاوهمچنینرکودبازارمسکنباعثگردیدبخشعمدهای ازنقدینگیجذببازار سرمایهونهایتاًمنجربهافزایششاخصهایبورسوکسببازده 104 درصدیشود. ازطرفیتوقفتشدیدتحریم هایاقتصادیبهخصوصدرحوزهبانک،بارقههاییازامیددربهبودوضعیت اقتصادیوهمچنینگشایشبازارپولیکشورراموجبشد .

ازسوییبانکمرکزیج. ا. ابراساسقانونبرنامهپنجمتوسعهمکلفاستهرسالهنرخسودبانکیرامتناسب بامیزانتورمتعیینکند؛امابااعلامنرختورم۱۲ماههمنتهیبهاسفند ماه 1392 معادل 34.7 درصدونرخ تورمنقطهبهنقطهمعادل 19.7 درصد توسطبانکمرکزیج. ا. ا،انتظارمیرفتدرسالمزبورنرخسودبانکی افزایشقابلتوجهیداشتهباشد.لیکناینافزایش،تدریجیوغیرمحسوسبودتااینکهدرپایانسالانتشار اوراقمشارکتبانرخ 23 درصد،منجربهرقابتبانکهادرحفظمنابعخودوافزایشنرخسودسپردههایبانکی باشتاببیشترگردید .

بانکانصاردراینسالعلیرغمهمهمشکلاتوتنگناهایموجود،درسایهرهنمودهایمقاممعظمرهبریکه باطرحموضوعحماسهسیاسیوحماسهاقتصادیمسیرحرکتسیاسیواقتصادیکشورراتبییننمودندو همچنینباتلاشوهمدلیهمکارانبانکسعینمودتا ازفرصتهایایجادشدهدراینسال ارزشافزودهبالایی رابهخصوصدربخش اقتصادیبرایکشوروسهامداران ازفعالیتهایخودحاصلنماید.

بانکانصاراینافتخارراداردکهدرسالحماسهاقتصادی،باسعیوتلاشهمکارانخود،اهدافوبرنامههای پیشبینیشدهدرسال 1392 راتحققبخشیدودرراستایبرنامههایتحولیسهسالهبانک،حرکتیحماسی درحوزهپولیوبانکیبهعملآورد.

هیأتمدیرهبانکامیدداردتادرسالآیندهبارفعتنگناهاومحدودیت هایپیشروودرراستایاجرایطرح تحولسهسالکهدومینسالاجرایآنسپریخواهدشد،دربینبانک هایکشوربهعنوانیکبانکسرآمد اسلامی ایرانیمعرفیگردد.

اعضای هیأت مدیره

با قوانین بانک مرکزی، اشخاص حقیقی ذیل به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب شدند.

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

حاشیه مجمع:

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام بانک انصار مورخ 93.4.31 در محل سالن همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

در این جلسه که با حضور بیش از 69 درصد سهامداران رسمیت یافت، مجمع فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس را با رأی اکثریت سهامداران به تصویب رساند.

مجمع عمومی سهامداران نیز با همان ترکیب هیأت رییسه رسمیت یافت و ابراهیمی مدیر عامل بانک انصار گزارشی جامع از فعالیت های این مجموعه طی سال 92 ارایه کرد.

وی اظهار داشت: طی سال 92 به ویژه در شش ماهه دوم به دلیل ظهور برخی پدیده های مخرب مشکل نقدینگی در جامعه وجود داشت که بر سیستم بانکی آثاری نامطلوب را تحمیل کرد. با این وجود بانک انصار موفق شد در چهارمین سال فعالیت خود با رشد منافع بانکی همراه شد. بطوریکه منابع بانک در پایان سال مالی مذکور به پیش از 18 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال پیش از آن 36 درصد رشد داشته است و سرمایه گذاری های کوتاه مدت نیز حدود 50 درصد از این مبلغ را شامل می شود که با افزایش بیش از 87 درصد نسبت به سال مالی قبل از آن همراه می باشد.

وی ادامه داد: با این عملکرد و در حالی که رشد منابع جاری حدود پنج بانک منفی بوده، بانک انصار موفق به تحقق 34 درصد رشد در این بخش شده است.

این مقام مسئول با اشاره به کسب رتبه سوم میزان سهام شناور آزاد برای “وانصار” در میان سایر بانک ها از مدیریت و کاهش قیمت تمام شده تأمین پول در این بانک سخن گفت.

وی افزود: با توجه به افزایش رقابت میان بانک ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر و در راستای حفظ سپرده های خود قیمت تمام شده پول را تا 20.6 درصد افزایش دادیم. البته در شرایطی که طی سال گذشته حدود 12 درصد نقدینگی موجود در کشور جذب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری جدید شده، اما در بانک انصار درصد رشد منابع همچنان بالاتر از رشد حجم نقدینگی کل کشور بوده است.

وی مطالبات معوق 1.7 درصدی در بانک انصار را در سیستم بانکی کشور بی نظیر دانست و افزود: در حوزه سهام نیز طی سال گذشته بیش از 108 درصد بازدهی مثبت برای “وانصار” محقق گردید؛ در حالیکه بازده سهام بانک در سال پیش از آن حدود 12 درصد منفی بوده است.

ابراهیمی در خاتمه سخنان خود کسب افتخارات متعدد و دریافت نشان و لوح تقدیر در حوزه های مختلف توسط بانک انصار را گواهی بر عملکرد موفق پرسنل این مجموعه پرتلاش عنوان کرد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمايهبانك انصار(شركتسهامیعام) دربدوتأسیسمبلغ 2,000میلیاردریالبودهکهباتوجهبهافزایشسرمایههایانجامشده، وضعیتآن بهشرحزیرمی باشد:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1392.06.20 سرمایه بانک طی دو مرحله از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 8.000 میلیارد ریال افزایش یابد. همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد به شرح جدول زیر می باشند:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

ترکیب سپرده های بانک انصار در سال 1392

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

سهم بانک انصار از کل سپرده های سیستم بانکی

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

* منابع اطلاعات:اطلاعاتکلسپرده ها براساسگزارش بانکمرکزیتا بهمنماه برای اسفند 92 برآوردشده است.

* سپردههای بانکهایخصوصی براساسگزارشکانون بانک هامی باشد.

ملاحظه: بالغ بر 12 درصد ازرشدسهم بانکهایخصوصی بهدلیل اعمالآمارو اطلاعات بانکهاومؤسساتجدیدمی باشد.

روندرشدمنابعبانکانصارورشدحجمنقدینگیکشوررادرچهارسالگذشتهنشانمیدهد. همانگونهکهملاحظهمیشوددرسال 1392 همراهباکاهشرشدنقدینگی،درصدرشدمنابعبانکنیزکاهشیافته استلیکننسبتبهرشدحجمنقدینگیکشورحدود 10 واحد (معادل 39 درصد) بیشترمی باشد.

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

ترکیبمنابعارزانوگرانقیمتبانکانصارومتوسطبانکهایخصوصیعضوکانون(توسطصنعت)درپایاناسفند ماه 1392 را نشانمی دهد.بدیهیاستترکیبمناسبترسپردههایبانکانصارمزیترقابتیخوبیراایجادنمودهوموجبکاهشبهایتمامشدهپولدربانک انصارگردیده است:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

توسعه زنجیره ارزش در بانک

درراستایمأموریتاصلیبانککهافزایش ارزشسهامسهامدارانمیباشد،اقداماتاساسیبهمنظورتوسعهزنجیره ارزشدرسال 1392 صورت پذیرفتهکهشمایکلیآنبهصورتزیرقابلترسیم است:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

عملکردبانکدربازارسرمایه

درتاریخ1390.04.29بانکانصاردربورساوراقبهادارتهراندرگروهواسطه گریمالیبانماد وانصارپذیرفتهشدوسهامآنبرایاولینباردر تاریخ1390.06.06درتابلویاصلیبورسموردمعاملهقرارگرفت.بانکانصاردرسال 1392 درفهرست 50 شرکتفعالتربورساوراقبهادار تهرانقرارگرفتهورتبه 39 رابهخوداختصاصدادهاست. وضعیتمعاملاتیسهامبانکطیسال 1392 ودرمقایسهباسالگذشتهبهشرحجدول زیرمی باشد:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

روندقیمتسهامبانک انصاربراساسمعاملات انجامشدهدربورستهرانوهمچنیننمودارهایشاخصکلبانکهاو شاخصکل بورسدرسال 1392 را نشانمی دهد:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

بررسی و ارزیابی سهام بانک

نمودار زیر وضعیتبازدهیسهامبانکرادرسال 1392 ودرمقایسهباسالگذشتهنشانمیدهد. همانگونهکهملاحظهمیشوددرحالی که بازدهسهام بانکدرسالگذشتهحدود 12 درصد منفی بوده استدرسال 1392 بازده بانک نیزمتأثر ازعملکرد بانکوروندمثبتشاخصهای بورس، رشدقابلتوجهیداشتهو به 108 درصدرسیدهکهدرمقایسه باسالقبل 120 واحد افزایشنشانمیدهد.

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس

بررسیشاخص هاو نسبت هایمالیبانک

وضعیتشاخص هایعملکردی بانکراطیمدتفعالیتودرپایانسال 1392 را می توان در جدول زیر مشاهده نمود:

مجمع بانک انصار سود سهام بانک انصار تحلیل بانک انصار اخبار بورس


وبسایت شرکت:

http://www.ansarbank.com

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*