اگر قبل از اذان ظهر پریود شویم روزه باطل میشود

0

جواب و پاسخ سوال اگر قبل از اذان ظهر پریود شویم روزه باطل میشود یا نه

فهرست مطالب

حکم روزه خانمی که شک در حیض شدن قبل از مغرب دارد [احکام روزه زن حائض] (مکارم شیرازی)

پرسش : خانمی اذان مغرب فهمیده پریود شده، اما نمی‌داند قبل از مغرب بوده یا بعدازآن، روزه‌ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه بعد از غروب آفتاب متوجه شروع حیض و نفاس شود و شک کند که قبل از غروب بوده یا بعدازآن، روزه آن روز صحیح است.

نظر آیت الله مکارم شیرازی

*‌ استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

کد استفتاء : ۹۴۰۴۲۳۰۳۱۴

سوال:  اگر خانم شب غسل حیض کند ولی (در) روز که روزه بوده است لکه زرد ببیند آیا روزه اش باطل است و دوباره باید غسل کند؟

پاسخ:

چنانچه خون حیض (حتی اگر بصورت لکه کمرنگی باشد) از ده روز بگذرد به مقداری که در ماههای قبل خون می دیده عادت ماهانه قرار می دهد، و بقیه حکم استحاضه دارد. و اگر مجموع ( پاکی و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب می شود.منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر آیت الله مکارم شیرازی.

پریود شدن پاسخ سوالات شرعی احکام روزه

زن روزه داری که ۵ دقیقه قبل از اذان حیض شده

پرسش : لطفا بفرمایید اگر زنی ۵ دقیقه قبل از اذان مغرب بفهمد که حیض شده آیا روزه او باطل است؟
پاسخ : ۱ـ هرگاه بعد از غروب آفتاب باشد روزه او صحیح است.

۳۸۲: اگر شخص جُنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است; ولى اگر توانایى بر غسل ندارد، یا وقت تنگ است تیمّم نماید، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه اش صحیح است. و زنى که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسى است که باقى بر جنابت مانده است.

سؤال ۳۸۲: اگر شخص جُنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است; ولى اگر توانایى بر غسل ندارد، یا وقت تنگ است تیمّم نماید، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه اش صحیح است. و زنى که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسى است که باقى بر جنابت مانده است.

سؤال ۳۸۳: آیا باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر حیض و نفاس، مخصوص روزه ماه مبارک رمضان و قضاى آن است، یا شامل تمام روزه ها مى شود؟

جواب : در صورتى که از حیض و نفاس پاک شده باشد، ولى هنوز غسل نکرده است، روزه ماه رمضان و قضاى آن در چنین حالتى اشکال دارد و غیر آن اشکال ندارد، ولى اگر هنوز از حیض یا نفاس پاک نشده است روزه براى او جایز نیست.

مسأله ۳۸۴: اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد و تیمّم کند، روزه اش صحیح است، امّا اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.

مسأله ۳۸۵: اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمى تواند روزه بگیرد، همچنین اگر در اثناء روزه، خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد.

مسأله ۳۸۶: اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلا منتظر باشد که حمّام باز شود، یا آب حمّام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتى که تیمّم کرده باشد روزه او صحیح است.

سؤال ۳۸۷: اگر زنى که در حال حیض یا نفاس بوده پس از پاک شدن غسل را فراموش کند و تا آخر ماه مبارک رمضان به همین شکل روزه بگیرد و غسل واجب یا مستحبّ دیگرى هم نکرده باشد، روزه هایش چه حکمى دارد؟

جواب : احتیاط واجب آن است که روزه ها را قضا کند، ولى کفّاره ندارد.> رساله احکام بانوان > کارهایى که روزه را باطل مى کندسؤال ـ زنى که در حین سفر، مثلا در هواپیما یا قطار، از حیض پاک مى‌شود و نمى‌تواند غسل کند چه وظیفه‌اى دارد؟
جواب : چنانچه بتواند، تیمّم مى‌کند و نماز خود را با همان حال انجام مى‌دهد، و اگر نتواند تیمّم کند نماز را احتیاطآ با همان حال مى‌خواند و بعد قضا مى‌کند (این در حال تنگى وقت است).مسأله ـ زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد، و در صورتى روزه او صحیح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى‌خواهد فرداى آن را روزه بگیرد بجا آورد، و همچنین غسلهاى روزى را که روزه است (بنابر احتیاط واجب).

سؤال ـ آیا شرط صحّت روزه مستحاضه کثیره فقط انجام غسل است؟ یا شرائط دیگرى، از قبیل تعویض نوار بهداشتى آلوده، و جلوگیرى از سرایت خون به سایر اعضا، نیز معتبر است؟ شرط صحّت روزه براى مستحاضه قلیله چیست؟
جواب : انجام غسل کافى است، و روزه مستحاضه قلیله شرط خاصّى ندارد.

اگر بعد از اذان ظهر پریود شویم میتوانیم چیزی بخوریم

سلام؛ ببخشید امروز قضای روزمو بجا آوردم اما ۲ ساعت قبل از اذان مغرب پریود شدم یعنی ساعت ۹ شب اذان هست و من ساعت ۷ پریود شدم آیا با توجه به اینکه روزه قضا بوده آیا روزه ام باطل شده یا خیر؟

مرجع تقلید: حضرت آیهالله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

جواب : روزه با پریود شدن باطل میشود.

مسأله ـ هر گاه زن روزه دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود براى روزه آن روز غسلى ندارد.

سؤال ـ چنانچه زن مستحاضه وظائفش را انجام دهد، آیا مى‌تواند براى زنان امام جماعت شود؟ یا روزه نذرى بگیرد؟ یا براى میّتى روزه استیجارى انجام دهد؟
جواب : مانعى ندارد.مسأله ۴۶۴ـ کسى که به واسطه حیض روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از پایان ماه رمضان از دنیا برود لازم نیست روزه هایى را که نگرفته براى او قضا نمایند.

سؤال ۹۹ ـ اگر زنى به وسیله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگیرى نماید، آیا مى تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و سایر عبادات را انجام دهد؟

جواب: مى تواند و اعمال او اشکالى ندارد.

 

روزه ایام لکه بینی قبل از عادت ماهانه

پرسش : خانمی که قبل از عادت ماهیانه یکی دو روز لکه زرد رنگ می بیند سپس پاک میشود و دوباره تکرار می گردد حکم بر پاکی فرموده اید و این حالت را استحاضه قلیله بیان نموده اید. با توجه به اینکه این حالت در ایام رمضان نیز اتفاق میافتد و پس از دو سه روز نشانه های حیض ظاهر می گردد آن ایام ابتدایی روزه چه حکمی دارد و اگر کسی نماز و روزه را انجام داده باشد آیا روزه قضا دارد؟
پاسخ : نماز و روزه او در آن ایام ابتدایی صحیح است.

دیدن لکه خون در اول روز برای روزه دار

شاید این مطالب را هم بپسندید:

احکام رفت و بازگشت از سفر در ماه رمضان

خوردن قرص در حال روزه چه حکمی دارد

بعد از اذان صبح روزه دار چیزی بخورد

با این ۹ روش، کودکان عاشق ماه رمضان می شوند

پرسش : در اول صبح ،لکه خونی دیدم و دیگر تا موقع افطار خونی ندیدم البته نماز ظهر وعصر را خواندم آیا روزه بنده قبول است؟
پاسخ : در صورتی که استمرار نداشته باشد روزه شما صحیح است.

لکه بینی بعد از ایام عادت ماهانه

پرسش : اگر هفت روز عادت ماهانه زن تمام شود و زن روزه بگیرد اما در روز هشتم یا نهم لکه ای زرد رنگ ببیند که نداند خون حیض است یا ترشحاتی دیگر، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب مى شود.

لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض

پرسش : من خانمی هستم که ۳ روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟
پاسخ : در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان ۳ روز عادت ماهانه است.

لکه هایی که بعد از استفاده قرص دیده می شود

پرسش : بنده در حال استفاده از قرص های ضد پریود هستم اما لک دیده ام در ضمن روز هفدهم پاک بودنم می باشد و همچنین نظم عادت ماهیانه ام مدتی است به هم خورده لذا خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید که نماز و روزه ام را انجام بدهم یا خیر؟
پاسخ : اگر سه روز متوالی ادامه یابد در حکم حیض است و در غیر اینصورت حکم استحاضه را دارد.

پاک شدن از حیض یا نفاس قبل از أذان صبح

مسأله ۱۳۸۳ـ اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت ندارد تیمم کند و روزه اش صحیح است، اما اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.

پاک شدن از حیض یا نفاس بعد از أذان صبح

مسأله ۱۳۸۴ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمى تواند روزه بگیرد، همچنین اگر در اثناء روز خون حیض یا نفاس ببیند اگر چه نزدیک مغرب باشد.

کوتاهى در غسل کسى که قبل از أذان پاک شده

مسأله ۱۳۸۵ـ اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابراحتیاط واجب روزه اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند، مثلاً منتظر باشد که حمام باز شود یا آب حمام گرم شود و تا اذان غسل نکند در صورتى که تیمم کرده باشد روزه او صحیح است.

حیض و نفاس و بیمارى بعد از باطل کردن عمدی روزه

مسأله ۱۴۱۲ـ هرگاه روزه خود را عمداً باطل کند، بعد به مسافرت برود، کفاره از او ساقط نمى شود، ولى اگر عمداً روزه خود را باطل کند بعد عذرى مانند حیض یا نفاس یا بیمارى براى او پیدا شود کفاره بر او واجب نیست.

کسى که بر أثر عذر شرعى روزه نگرفته و با همان عذر فوت کرده

مسأله ۱۴۳۲ـ کسى که به واسطه بیمارى یا حیض و نفاس روزه ماه رمضان را نگیرد و پیش از پایان ماه رمضان از دنیا برود لازم نیست روزه هایى را که نگرفته براى او قضا نمایند.

 آیت الله خامنه ای

عادت ماهیانه بانوان حائض شدن در حال روزه

اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، آیا روزه‌‏اش باطل مى‌‏شود؟

ج) روزه‌‏اش باطل است.

اگر زنى که به‌خاطر نذر روزه روز معیّنى روزه‏‌دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفى دارد؟

ج) روزه‌‏اش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل مى‌‏شود و قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.

زنى که مى‌‌خواهد شصت روز روزه کفاره بگیرد و در اثناء به روزهاى عادت ماهانه و امثال آن مى‌‌رسد چه باید بکند؟

ج) پس از پایان آن روزها مى‌‌تواند بقیه‌ى روزه‌ها را بگیرد و لازم نیست آنها را از سر بگیرد.

پاک شدن از حیض پیش از اذان صبح

۲۰۴٫ اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟
ج) اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه‌‏اش صحیح است. و اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نکند، روزه‌‏اش باطل است و باید کفّاره بدهد.

علم به پاک شدن از حیض در اثناى روز ماه رمضان

۲۰۵٫ اگر زنى بعلت عدم اطمینان به پاکى از حیض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بین روز متوجه شود که پاک شده‌ بوده آیا تکلیفش در این روز امساک است؟
ج) در فرض سؤال اگر مفطرى را مرتکب نشده، نیّت روزه مى‌‌کند و بنابر احتیاط واجب این روز را قضا نماید اما در صورت ارتکاب مفطر کفّاره آن روز بر او واجب نیست. استفتائات رهبری.

رؤیت خون حیض در میان روز براى بانوان روزه‌دار

س: اگر زن روزه‏ دار در روز مثلاً یک ساعت به غروب خون حیض مشاهده کند، تکلیف روزه‏اش چگونه است؟
ج) روزه باطل مى‏ شود و باید بعد از ماه رمضان، قضا کند.

علم به پاک شدن از حیض در اثناى روز ماه رمضان

س: اگر زنى بعلت عدم اطمینان به پاکى از حیض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بین روز متوجه شود.که پاک شده‌ بوده آیا تکلیفش در این روز امساک است؟ج) در فرض سؤال باید نیت روزه کند ولى به احتیاط واجب باید قضاى آن را هم بگیرد.

قضای روزه و نمازهای خوانده شده در ایام حیض

س: در چند سال ابتداى بلوغم نسبت به وجوب غسل بعد از حیض آگاه بودم منتها نمی‌دانستم بعد از مشاهده لکه‌هایی که اوصاف خون دارند قبل از ده روز باید دوباره غسلم را تجدید کنم و اصلاً گمان نمی‌کردم این کار اشکال داشته باشد تا اینکه استفتائات آقا را خواندم و به این مطلب پی بردم. حال در مورد نمازها و روزه‌هایی که با این غسل خوانده‌ام حیرانم، آیا همه‌شان دوباره باید مجدداً قضا شوند؟ آیا می‌توانم به‌جای قضا کردن کفاره‌ی روزه‌هایم را بدهم؟ج) روزه‌هایی را که در ایام دیدن لک گرفته‌ اید، قضا نمایید ولی روزه‌هایی را که پس از قطع کامل خون بدون غسل گرفته‌اید صحیح است و قضا ندارد ولى نمازهایی را که پس از قطع کامل حیض بدون غسل خوانده‌اید، باید قضا نمایید. ضمناً کفاره به جاى قضا کفایت نمى‌کند.

روزه بانوان

س: اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟
ج) اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه ‏اش صحیح است. اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نکند، روزه ‏اش باطل است و باید کفّاره بدهد.


ترک غسل و روزه با احتمال پاک‌شدن از حیض

س: عادت ماهیانه بنده معمولاً ۸ روز است و حتی گاهی اوقات بیشتر می‌شود. و اگر زودتر غسل کنم بعد از غسل بصورت ناچیز لک می‌بینم.در ماه مبارک رمضان در سحر، در حالی که ۶ روز و ۱۸ ساعت از آغاز عادت گذشته بود (تقریبا ۷ روز کامل) لک قابل تشخیصی ندیدم و غسلی هم نکردم ولی احتمال قوی به پاک بودن می‌دادم. به‌هرحال غسل نکردم و آن روز روزه نگرفتم و در نیمه همان روز اطمینان پیدا کردم که پاک شده‌ام.

حال آیا به‌خاطر سهل‌انگاری با وجود اینکه احتمال قوی به پاک شدن می‌دادم، فقط قضا بر من واجب است یا کفاره نیز واجب است؟
ج: اگر شک در پاک شدن داشته باشید، باید خود را وارسى نمایید؛ و در صورت سهل‌انگاری کفاره نیز واجب است مگر آنکه اطمینان به حیض داشته باشید.

 

نظر آیت الله سیستانی

پرسش: ایا زن پس از قطع خون حیض و نفاس که میتوانسته قبل از طلوع فجر غسل کند وروزه بگیرد ؟

پاسخ: زن پس از قطع خون حیض و نفاس که میتوانسته قبل از طلوع فجر غسل کند و روزه بگیرد اگر اهمال کرده تا طلوع فجر ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت میباشد و آن روز را از روی ادب امساک میکند و بعد،قضا به جا میآورد و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید.

۲پرسش: اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند حکمش چیست ؟

پاسخ: اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند , واگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید , روزه آن روز را باید تمام کند و قضای آن را نـیـز بگیرد , و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمدا غسل وتیمم را ترک کند , بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.

۳پرسش: اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد تکلیف چیست ؟

پاسخ: اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد , باید تیمم نماید ولی لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند وهمچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد.

۴پرسش: اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ کدام از غسل وتیمم وقت نداشته باشد ایا روزه اش صحیح است ؟

پاسخ: اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ کدام از غسل وتیمم وقت نداشته باشد , روزه اش صحیح است . استفتائات آیت الله سیستانی.

پرسش: آیا زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضد بارداری استفاده کنند تا حیض نشوند؟

پاسخ: مانعی ندارد.
پرسش: زنی شک دارد بین الطلوعین پاک شده یا بعد از آن و یا اینکه حائض بوده و شک دارد قبل از طلوع فجر پاک شده یا بعد از آن و یا روزه داری که شک دارد قبل از غروب حیض شده یا بعد از آن وظیفه اش چیست ؟
پاسخ: در فرض اول قضا واجب نیست و در فرض دوم روزه اش صحیح است و همچنین فرض سوم.استفتائات آیت الله سیستانی.مسأله ۲۰۷۰. اگر فردی، عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد، مخصوصاً اگر به وسیله ‏ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.  رساله توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی .

مسأله ۱۹۲۳. روزه زنی که حائض یا نفساء است صحیح نمی‌باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد؛ بنابراین زنی که بعد از اذان صبح ماه مبارک رمضان، مثلاً هنگام طلوع آفتاب، از حیض یا نفاس پاک شده، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد. همچنین زنی که پاک بوده و روزه گرفته، چنانچه در عصر روز ماه مبارک رمضان مثلاً ده دقیقه به غروب آفتاب مانده، حائض یا نفساء شده باشد، روزه آن روز وی باطل است.

مسأله ۱۹۲۴. اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علّت استعمال آن، عادت نشود، روزه‌اش صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی .

 


 نظر آیت الله صافی

 

حکم زنانی که قرص ضد بارداری و حیض مصرف می کنند

س۹۴: روزه زنانى که در ماه مبارک رمضان براى جلوگیرى از عادت ماهانه از قرص استفاده مى نمایند صحیح است یا خیر؟
ج: اگر عادت نشوند روزه آنها صحیح است.

س۹۵: آیا زن برای جلوگیری از عادت زنانه در ماه رمضان می توان از قرص استفاده کرد؟
ج: اگر استفاده از قرص برای او ضرر ندارد، اشکال ندارد البته قرص را شب بخورد.

* اگر روزه دار به گمان ایـنکه حـائض شده افطار کند و بعد خلافش ثابت شود

س۹۶: اگر یک خانم در ماه مبارک رمضان فکر کند که حائض شده است و روزۀ خود را بشکند و بعد متوجّه شود که اشتباه کرده است معصیّت کرده یا خیر؟ و آیا کفّاره یا قضا دارد یا خیر؟
ج: اگر یقین به حیض داشته و افطار کرده گناه نکرده و کفّاره ندارد ولی بجا آوردن قضای آن روز واجب است.

س۹۷: چنانچه زنی خیال کرده پریود است و روزه نگیرد ولی بعداً متوجّه شود پریود نبوده، آیا باید روزۀ آن هنگام را قضا کند؟
ج: در فرض سؤال باید قضاء آن روزها را بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ