بیت نام نیکو گر بماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار از کیست

0

بیت نام نیکو گر بماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار از کیست ، شاعر نام نیکو گر بماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار کیست

شعر زیر اثر کیست؟ نام نیکو گر بماند زِ آدمی /  بِه کزو ماند سَرای زرنگار

۱ ) فردوسی

۲ ) حافظ

۳ ) جلال‌الدین محمد

۴ )  سعدی

ای که دستت می رسد کاری بکن/پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

گنج خواهی در طلب رنجی ببر/خرمن ار می بایدت تخمی بکار

نام نیک رفتگان ضایع مکن/تا بماند نام نیکت برقرار

نام نیکو گر بماند ز آدمی/ به کزو ماند سرای زر نگار

آدمی را عقل باید در بدن/ورنه جان در کالبد دارد حمار

با غریبان لطف بی اندازه کن/تا رود نامت به نیکی در دیار

از درون خستگان اندیشه کن/وز دعای مردم پرهیزکار

با بدان بد باش، با نیکان نکو/جای گل،گل باش،جای خار خار

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ