خانه / استخدام و بازار کار / استخدام مسئول دفتر در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ

استخدام مسئول دفتر در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ

ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻬﺎى آﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺗﻠﻔﻦ تماس جهت استخدام : ٣۶٢٣٢۴۴٠ …

مشاهده جزئیات بیشتر در سامانه کاریابی ایران : http://iran-karyab.com/18334

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*