تحلیل بنیادی “پتروشیمی خارک”

0

پتروشیمی خارک یکی از بزرگترین واحدهای تولید کننده متانول و فرآورده های جانبی پتروشیمی می باشد .این واحد با ظرفیت اسمی تولید سالانه ۶۶۰ هزار تن متانول ،۱۱۵ هزار تن پروپان،۱۲۰ هزار تن بوتان،۷۰ هزار تن پنتان و ۱۷۰ هزار تن گوگرد به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمی کشور در حال فعالیت می باشد

بیش از ۶۰ درصد وزن مقدار تولید شرکت را متانول تشکیل می دهد.همچنین این محصول ۴۹ درصد کل ارزش ریالی فروش شرکت را تشکیل می دهد.مقدار تولید پیش بینی شده ی متانول در پیش بینی سود سال جاری ۵۹۰ هزار تن بوده است که پیش بینی می شود با توجه به پوشش ۲۹ درصدی در سه ماهه ابتدای سال تا پایان سال جاری کل تولید پیش بینی شده را محقق کند و حتی احتمال تولید بیشتر از برنامه نیز وجود دارد

با توجه به اینکه شخارک کلیه محصولات خود را صادر می کند در صورت رفع تحریم های پتروشیمی خواهد توانست به تولید ۶۶۰ هزار تنی ‏متانول در سال های آتی نیز دست یابد.شایان ذکر است شرکت قبل از تحریم ها ۶۵۴ هزار تن متانول تولید می کرده است.‏بنابراین شرکت آینده خوبی خواهد داشت.

 

مقدار تولید(هزار تن)

 

ظرفیت اسمی

محصول

واقعی ۹۲

سه ماهه اول ۹۳

بودجه ۹۳

پروپان

۹۳

۳۰

۹۵

۱۱۵

بوتان

۹۹

۳۳

۱۰۰

۱۲۰

پنتان

۵۹

۱۵

۶۰

۷۰

متانول

۵۸۴

۱۷۱

۵۹۰

۶۶۰

گوگرد

۱۳۳

۳۹

۱۲۵

۱۷۰

جمع

۹۶۸

۲۸۸

۹۷۰

۱۱۳۵

 

بررسی فروش:


شرکت برای سال جاری پیش بینی فروش ۵۹۰ هزار تن متانول داشته است که در سه ماهه اول سال ۳۳ درصد آن را محقق کرده است و اگر با همین روند ادامه دهد می تواند به فروش ۶۰۰ هزار تنی هم دست یابد.

مقدار فروش متانول در سه ماهه واقعی ۱۹۷ هزار تن بوده است که دلیل فروش بیشتر از تولید وجود ۵۵ هزار تن موجودی آماده برای فروش بوده است

مقدار فروش LPG( پروپان،بوتان و پنتان) برای ۱۲ ماهه واقعی سال قبل ۲۵۶ هزار تن بوده که این مقدار برای سال جاری ۲۵۵ هزار تن پیش بینی شده است.


نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی ۱۲ ماهه سال ۹۲

بودجه ۹۳

واقعی سه ماهه اول ۹۳

درصد پوشش

پروپان

هزارتن

۸۶

۹۵

۲۸

۲۹.۴۷

بوتان

هزارتن

۱۰۱

۱۰۰

۳۲

۳۲

پنتان

هزارتن

۶۹

۶۰

۱۶

۲۶.۶۷

متانول

هزارتن

۵۴۵

۵۹۰

۱۹۷

۳۳.۳۹

گوگرد

هزارتن

۱۴۷

۱۲۵

۳۳

۲۶.۴

جمع

 

۹۴۸

۹۷۰

۳۰۶

۳۱.۵۵

 

شرکت متانول را در سال ۹۲ به ازای هر تن ۴۲۹ دلار فروخته است که این نرخ در سه ماهه اول سال جاری ۳۵۱ دلار بوده است.نرخ متانول از ابتدای سال جاری افت محسوسی داشته است.شرکت برای ۹ ماهه باقی مانده از سال نیز پیش بینی فروش هر تن را ۳۵۱ دلار لحاظ کرده است.نرخ تسعیر دلار در سه ماهه اول سال ۳۲۴۳۹ ریال بوده است که برای ۹ ماه آتی توسط شرکت ۲۶۵۰۰ریال در نظر گرفته شده است.


نوع 

محصول

واقعی سال ۹۲

سه ماهه واقعی اول سال ۹۳

پیش بینی ۹ ماه آتی توسط شرکت

مقدار

(هزار

 تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ

(میلیون

 ریال)

مقدار

(هزار

 تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (میلیون ریال)

مقدار

(هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (م ریال)

نرخ

 ریالی

 ارز

نرخ فروش هر تن (دلار)

نرخ

 ریالی

 ارز

نرخ فروش هر تن (دلار)

نرخ ریالی

ارز

نرخ

فروش

هر تن

(دلار)

پروپان

۸۶

۳۱,۴۶۳

۷۶۹

۲,۰۸۰,۷۷۴

۲۸

۳۲,۴۳۹

۷۱۴

۶۴۸,۵۲۰

۶۷

۲۶,۵۰۰

۷۵۰

۱,۳۳۱,۶۲۵

بوتان

۱۰۱

۳۱,۴۶۳

۷۶۹

۲,۴۴۳,۷۰۰

۳۲

۳۲,۴۳۹

۷۶۳

۷۹۲,۰۳۱

۶۸

۲۶,۵۰۰

۷۵۰

۱,۳۵۱,۵۰۰

پنتان

۶۹

۳۱,۴۶۳

۸۵۳

۱,۸۵۱,۸۱۸

۱۶

۳۲,۴۳۹

۹۱۲

۴۷۳,۳۵۰

۴۴

۲۶,۵۰۰

۸۴۰

۹۷۹,۴۴۰

متانول

۵۴۵

۳۱,۴۶۳

۴۲۹

۷,۳۵۶,۲۰۷

۱۹۷

۳۲,۴۳۹

۳۵۱

۲,۲۴۳,۰۶۰

۳۹۳

۲۶,۵۰۰

۳۵۰

۳,۶۴۵,۰۷۵

گوگرد

۱۴۷

۳۱,۴۶۳

۱۲۴

۵۷۳,۵۰۸

۳۳

۳۲,۴۳۹

۱۳۸

۱۴۷,۷۲۷

۹۲

۲۶,۵۰۰

۱۱۵

۲۸۰,۳۷۰

جمع

۹۴۸

 

 

۱۴,۳۰۰,۰۸۵

۳۰۶

 

 

۴,۳۰۳,۲۳۲

۶۶۴

 

 

۷,۶۱۸,۵۳۴


نرخ محصولات شخارک از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال رشد خوبی داشتند.معمولا تقاضا برای محصولات شرکت در نیمه دوم سال افزایش می یابد که در سال های قبل نیز این روند تکرار شده است و در سه ماهه سوم و چهارم سال شاهد نرخ رشد هر یک از محصولات بوده ایم.

ابتدای سال ۹۲ نرخ فروش متانول توسط شرکت ۳۷۰ دلار بود که تا پایان سال به بیش از ۵۰۰ دلار در هر تن نیز رسید.نرخ فروش پروپان و بوتان هم بیش از ۷۵۰ دلار بودند که تا پایان سال به بیش از ۹۳۰ دلار در هر تن هم رسیدند.


پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات شرکت در نیمه دوم سال هم با روندی افزایشی همراه شوند.به همین دلیل در دو سناریو نرخ متانول را ۳۸۰ و ۴۰۰ دلار لحاظ می کنیم و مابقی محصولات را نیز نسبت به درصد رشد ۳۵۰ دلاری متانول تا ۳۸۰ و ۴۰۰ دلار رشد می دهیم چرا که بین قیمت متانول با سایر محصولات همبستگی وجود دارد.نرخ تسعیر دلار را نیز ۳۱۰۰۰ ریال در نظر می گیریم.


حالت اول:


برای ۹ ماه باقی مانده از سال  نرخ متانول را ۳۸۰ دلار لحاظ کرده و نرخ مابقی محصولات را نیز به میزان درصد افزایش نرخ متانول از ۳۵۰ دلار به ۳۸۰ دلار رشد داده ایم.نرخ تسعیر ارز را ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته ایم.


نوع محصول

برآورد کارشناسی ۹ ماهه آتی(۱)

سه ماهه واقعی اول سال ۹۳

برآورد مبلغ فروش کارشناسی ۹۳ (۱)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (میلیون ریال)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ (میلیون ریال)

نرخ ریالی ارز

نرخ فروش

 هر تن (دلار)

نرخ ریالی ارز

نرخ فروش

 هر تن (دلار)

پروپان

۶۷

۳۱,۰۰۰

۸۱۴

۱,۶۹۰,۶۷۸

۲۸

۳۲,۴۳۹

۷۱۴

۶۴۸,۵۲۰

۲,۳۳۹,۱۹۸

بوتان

۶۸

۳۱,۰۰۰

۸۱۴

۱,۷۱۵,۹۱۲

۳۲

۳۲,۴۳۹

۷۶۳

۷۹۲,۰۳۱

۲,۵۰۷,۹۴۳

پنتان

۴۴

۳۱,۰۰۰

۹۱۲

۱,۲۴۳,۹۶۸

۱۶

۳۲,۴۳۹

۹۱۲

۴۷۳,۳۵۰

۱,۷۱۷,۳۱۸

متانول

۳۹۳

۳۱,۰۰۰

۳۸۰

۴,۶۲۹,۵۴۰

۱۹۷

۳۲,۴۳۹

۳۵۱

۲,۲۴۳,۰۶۰

۶,۸۷۲,۶۰۰

گوگرد

۹۲

۳۱,۰۰۰

۱۲۵

۳۵۶,۵۰۰

۳۳

۳۲,۴۳۹

۱۳۸

۱۴۷,۷۲۷

۵۰۴,۲۲۷

جمع

۶۶۴

 

 

۹,۶۳۶,۵۹۸

۳۰۶

 

 

۴,۳۰۳,۲۳۲

۱۳,۹۳۹,۸۳۰

 

حالت دوم:


برای ۹ ماه باقی مانده از سال  نرخ متانول را ۴۰۰ دلار لحاظ کرده و نرخ مابقی محصولات نیز به میزان درصد افزایش نرخ متانول از ۳۵۰ دلار به ۴۰۰ دلار رشد داده ایم.نرخ تسعیر ارز را ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته ایم.


محصول

برآورد کارشناسی ۹ ماهه آتی(۲)

سه ماهه واقعی اول سال ۹۳

برآورد مبلغ فروش کارشناسی ۹۳ (۲)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ 

(م ریال)

مقدار

 (هزار تن)

نرخ متوسط فروش

مبلغ

 (مریال)

نرخ ریالی

ارز

نرخ فروش

 هر تن

(دلار)

نرخ ریالی ارز

نرخ 

فروش هر تن

 (دلار)

پروپان

۶۷

۳۱,۰۰۰

۸۵۷

۱,۷۸۰,۱۹۷

۲۸

۳۲,۴۳۹

۷۱۴

۶۴۸,۵۲۰

۲,۴۲۸,۷۱۷

بوتان

۶۸

۳۱,۰۰۰

۸۵۷

۱,۸۰۶,۷۶۷

۳۲

۳۲,۴۳۹

۷۶۳

۷۹۲,۰۳۱

۲,۵۹۸,۷۹۷

پنتان

۴۴

۳۱,۰۰۰

۹۶۰

۱,۳۰۹,۳۷۵

۱۶

۳۲,۴۳۹

۹۱۲

۴۷۳,۳۵۰

۱,۷۸۲,۷۲۴

متانول

۳۹۳

۳۱,۰۰۰

۴۰۰

۴,۸۷۳,۲۰۰

۱۹۷

۳۲,۴۳۹

۳۵۱

۲,۲۴۳,۰۶۰

۷,۱۱۶,۲۶۰

گوگرد

۹۲

۳۱,۰۰۰

۱۳۱

۳۷۴,۸۱۶

۳۳

۳۲,۴۳۹

۱۳۸

۱۴۷,۷۲۷

۵۲۲,۵۴۳

جمع

۶۶۴

 

 

۱۰,۱۴۴,۳۵۴

۳۰۶

 

 

۴,۳۰۳,۲۳۲

۱۴,۴۴۷,۵۸۶


 

بهای تمام شده:


عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم مصرفی ( گاز ترش ) می باشد.شرکت در حالی نرخ خرید گاز ترش را در اولین پیش بینی سود سال جاری ۱۳ سنت در نظر گرفته بود که در گزارش عملکرد سه ماهه آن را به ۹.۵ سنت کاهش داده ولی با نرخ آزاد دلار  پرداخت کرده است.شخارک همچنین نرخ تسعیر ارز برای پرداخت صورت حساب خوراک برای ۹ ماه باقی مانده از سال را نرخ ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است ولی ما در اینجا با توجه به تسعیر با نرخ آزاد در سه ماهه واقعی اول ، نرخ گاز ترش را با نرخ آزاد محاسبه کرده ایم.شایان ذکر است گاز ترش مصرفی شخارک محصول فرعی استخراج نفت در جزیره خارک می باشد


شرح 

واقعی ۹۲

اولین پیش بینی ۹۳

سه ماهه اول واقعی ۹۳

مبلغ

درصد از کل

مبلغ

درصد از کل

مبلغ

درصد از کل

مواد مستقیم

۳,۸۴۵,۴۷۹

۷۹%

۴,۶۱۶,۲۳۲

۷۹%

۱,۱۱۰,۰۵۲

۷۲%

دستمزد مستقیم

۳۹,۴۰۷

۱%

۵۰,۹۸۰

۱%

۱۴,۵۸۸

۱%

سربار

۹۶۱,۷۳۳

۲۰%

۱,۱۹۰,۹۱۹

۲۰%

۴۰۶,۸۸۹

۲۷%

جمع

۴,۸۴۶,۶۱۹

۱۰۰%

۵,۸۵۸,۱۳۱

۱۰۰%

۱,۵۳۱,۵۲۹

۱۰۰%

 

همانطور که مشاهده می کنید مبلغ مصرف گاز ترش در برآورد کارشناسی ۹۳ با توضیحاتی که داده شد به ۳،۹۹۷،۴۵۵ میلیون ریال می رسد.


شرح

واحد

واقعی سه ماهه۹۳

بودجه ۹۳

۹ ماهه آتی

(توسط شرکت)

برآورد کارشناسی ۹ ماهه آتی

برآورد کارشناسی ۹۳

مقدار

گاز ترش

مترمکعب

۳۵۹,۵۳۹,۰۰۱

۱,۳۳۹,۹۸۱,۴۹۷

۹۸۰,۴۴۲,۴۹۶

۹۸۰,۴۴۲,۴۹۶

۱,۳۳۹,۹۸۱,۴۹۷

مبلغ مصرف

میلیون ریال

۱,۱۱۰,۰۵۲

۳,۵۷۸,۳۹۵

۲,۴۶۸,۳۴۳

۲,۸۸۷,۴۰۳

۳,۹۹۷,۴۵۵

نرخ مصرف

ریال/مترمکعب

۳,۰۸۷

۲,۶۷۰

۲,۵۱۷

۲,۹۴۵

۲,۹۸۳صورت سود و زیان:


شرح

بودجه ۹۳

واقعی سه ماهه اول ۹۳

برآورد سال مالی ۹۳

 (۱)

(۲)

فروش

۱۱,۹۲۱,۷۶۶

۴,۳۰۳,۲۳۲

۱۳,۹۳۹,۸۳۰

۱۴,۴۴۷,۵۸۶

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-۴,۸۲۰,۲۹۴

-۱,۵۳۱,۵۲۹

-۵,۲۳۹,۳۵۴

-۵,۲۳۹,۳۵۴

سود (زیان) ناخالص

۷,۱۰۱,۴۷۲

۲,۷۷۱,۷۰۳

۸,۷۰۰,۴۷۶

۹,۲۰۸,۲۳۱

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-۱,۸۱۷,۳۴۰

-۶۶۵,۰۳۷

-۱,۸۱۷,۳۴۰

-۱,۸۱۷,۳۴۰

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی

۹۶,۱۴۹

۹۶,۱۴۹

۹۶,۱۴۹

۹۶,۱۴۹

سود (زیان) عملیاتی

۵,۳۸۰,۲۸۱

۲,۲۰۲,۸۱۵

۶,۹۷۹,۲۸۵

۷,۴۸۷,۰۴۰

هزینه های مالی

۰

۰

۰

۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۵۲۰,۰۰۰

۱۹۲,۹۲۶

۵۲۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

۱۵۰,۰۰۰

۴۹,۴۶۷

۱۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

سود (زیان) قبل از کسر مالیات

۶,۰۵۰,۲۸۱

۲,۴۴۵,۲۰۸

۷,۶۴۹,۲۸۵

۸,۱۵۷,۰۴۰

مالیات

-۳۶,۶۳۳

-۲۵,۳۸۴

-۳۶,۶۳۳

-۳۶,۶۳۳

سود خالص

۶,۰۱۳,۶۴۸

۲,۴۱۹,۸۲۴

۷,۶۱۲,۶۵۲

۸,۱۲۰,۴۰۷

سرمایه

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

EPS

۳,۰۰۷

۱,۲۱۰

۳,۸۰۶

۴,۰۶۰

 

همانطور که مشاهده می کنید شرکت قادر سود ۳۰۰ تومانی  خود را با مفروضاتی که شرح داده شد به بیش از ۴۰۰ تومان نیز افزایش دهد.برخی نکات مهم:

۱-شرکت قبلا برنامه اجرای پروژه متانول ۲ را داشته است که به دلیل مشکلاتی اجرای طرح به تعویق افتاد و بنا بر اعلام مسئولین اجرای پروژه به زودی شروع خواهد شد.این پروژه ظرفیت تولید متانول را بیش از ۲ برابر افزایش خواهد داد که البته اثرات آن در سود سال های آتی نمایان خواهد شد.

۲-      هر ۱۰ دلار رشد در نرخ متانول سالیانه مبلغ  ۱۰۴ ریال و هر ۱۰ دلار رشد در محصول LPG (پروپان،بوتان و پنتان) ۷۲ ریال و هر ۱۰ دلار رشد در نرخ گوگرد مبلغ ۲۴ ریال روی EPS  شرکت تاثیر دارد

۳-      به ازا هر یک سنت تغییر در نرخ گاز ترش دریافتی ،معادل ۳۵۵ ریال روی مبلغ سود هر سهم سالیانه تاثیر گذار خواهد بود.

۴-      پیش بینی شده که در سال جاری تعمیرات اساسی شرکت انجام و جهت انجام این کار حدودا ۱ ماه در نظر گرفته شده است

پرشین تحلیل

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ